PROSVJED U VU­KO­VA­RU

TUĐMANOVA PO­LI­TI­KA POMIRBE UMRLA U VU­KO­VA­RU? Ti­su­će gra­đa­na oku­pi­le su se ju­čer na sre­diš­njem grad­skom tr­gu u Vu­ko­va­ru, na po­ziv gra­do­na­čel­ni­ka Ivana Pe­na­ve, ka­ko bi upo­zo­ri­li na šut­nju hr­vat­skih ins­ti­tu­ci­ja i ne­pro­ce­su­ira­nje rat­nih zlo­či­na

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Bra­ni­mir Bra­da­rić VUKOVAR

Penava: Umjes­to da se duž­nos­ni­ke op­tu­ži za ne­či­nje­nje, oni se sa­mo za­ro­ti­ra­ju u funk­ci­ja­ma

“NAS SU 1991. UBI­JA­LI SR­BI, ALI NAS OD 1991. UBIJAJU HR­VA­TI, RE­KAO JE BRANKO ŠIMUNIĆ IZ TOVARNIKA

Je li dos­to­jans­tve­ni prosvjed u Vu­ko­va­ru ko­ji se, do­du­še, nije mogao pra­ti­ti na jav­noj te­le­vi­zi­ji, upo­zo­rio na pro­ma­šaj sa­me bi­ti politike po­koj­nog Fra­nje Tuđ­ma­na? U Vu­ko­va­ru je, na­ime, To­mis­lav Josić, dra­go­vo­ljac i sa­vjet­nik vu­ko­var­skog gra­do­na­čel­ni­ka, po­sve plas­tič­no opi­sao što po­li­ti­ka pomirbe zna­či u tom gra­du. Zna­či sva­kod­nev­ne su­sre­te žr­ta­va i zlo­či­na­ca, zna­či ne­kaž­nje­ne i funk­ci­ja­ma na­gra­đe­ne krv­ni­ke ili ma­kar one ko­ji su odva­ja­li lju­de i sla­li ih na kla­nje. To za Jo­si­ća i broj­ne Vu­ko­var­ce nije po­mir­ba. Ona, su­de­ći po tim iz­ja­va­ma, nije us­pje­la ni go­to­vo 30 go­di­na od za­vr­šet­ka ra­ta prem­da u Vu­ko­va­ru svih ovih go­di­na ipak bez ve­ćih incidenata ži­ve lju­di s obje stra­ne rat­ne cr­te. Tuđmanova po­li­tič­ka dok­tri­na te­me­lji­la se na po­mir­bi, prvo us­ta­ša i par­ti­za­na, po­tom Hr­va­ta i Sr­ba, jer je prvo sma­trao nuž­nim za stva­ra­nje dr­ža­ve, a po­to­nje za pre­kid Do­mo­vin­skog ra­ta i mir­nu re­in­te­gra­ci­ju oku­pi­ra­nog te­ri­to­ri­ja.

SISTEMSKA GREŠKA POLITIKE POMIRBE JEST U TO­ME ŠTO JE BI­LA SLI­JE­PA I ZAŽMIRILA NA ZLO­ČI­NE

Me­đu­tim, nig­dje u svi­je­tu ne bi se oče­ki­va­la po­mir­ba žr­ta­va s eg­ze­ku­to­ri­ma, ne­go žr­ta­va s na­ro­dom či­ji su zlo­čin­ci pra­ved­no su­đe­ni i kaž­nje­ni. Ali sistemska greška politike pomirbe kri­je se u to­me što se ona pro­met­nu­la u sli­je­pu po­mir­bu, ko­ja je uime mi­ra zažmirila na raz­ne zlo­či­ne. Za­to je vu­ko­var­ski gra­do­na­čel­nik Ivan Penava do­bro re­kao da su za ne­pro­ce­su­ira­nje rat­nih zlo­či­na naj­vi­še od­go­vor­ni duž­nos­ni­ci ko­ji se svih ovih go­di­na ro­ti­ra­ju na funk­ci­ja­ma umjes­to da bu­du kaž­nje­ni za ne­či­nje­nje. Kaž­nja­va­ti bi po to­me tre­ba­lo prvo po­če­ti u re­do­vi­ma HDZ-a jer su HDZ-ovi duž­nos­ni­ci naj­du­lje bi­li na vlas­ti. Uos­ta­lom, na sam spo­men ve­te­ra­na HDZ-a Vla­di­mi­ra Šek­sa pro­s­vjed­ni­ci su u Vu­ko­va­ru žes­to­ko po­če­li zvi­žda­ti. Ipak, sva je pri­li­ka da je Šeks naj­ve­ćim di­je­lom dobio zvi­ždu­ke jer je čo­vjek od po­vje­re­nja pre­mi­je­ra i še­fa HDZ-a Plen­ko­vi­ća, a on me­đu eki­pom ko­ja je ju­čer bi­la u Vu­ko­va­ru nije baš omi­ljen. Osim to­ga, Plen­ko­vić je, kao i pret­hod­ni še­fo­vi HDZ-a, u sa­vez­niš­tvu sa SDSS-om, a prem­da čel­ni­ci sr­p­ske stran­ke u Vu­ko­va­ru ni­su iz­ri­je­kom spo­me­nu­ti, u ne­kim se iz­ja­va­ma mo­glo nas­lu­ti­ti da se alu­di­ra­lo i na ne­ke od njih kao na one ko­ji ni­su iz­rav­no či­ni­li zlo­či­ne, ali su odva­ja­li lju­de (pre­do­dre­đe­ne za smrt) i ti­me bi­li su­di­oni­ci zla...

Ne mo­že­mo pro­zi­va­ti no­vog glav­nog dr­žav­nog od­vjet­ni­ka, ali što re­ći ka­da mu kao po­moć­ni­ci os­ta­nu biv­ši dr­žav­ni od­vjet­ni­ci, re­kao je Penava

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.