Luk­suz u gi­ga­po­li­su

HO­TEL IMA 365 SO­BA I NE­KO­LI­KO PO­SVE RAZ­LI­ČI­TIH RESTORANA

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Pi­še: RATKO BOŠKOVIĆ

Ho­tel u Ki­ni ko­ji na­li­ku­je na usi­dre­ni kru­zer pro­jekt je Za­grep­ča­na

M

no­gi lju­di vje­ru­ju da pe­tak 13. do­no­si ne­sre­ću, no za ar­hi­tek­ton­ski stu­dio 3LHD pe­tak 13. pro­sin­ca 2013. go­di­ne bio je vi­še ne­go sre­tan. U in­ter­net­ski po­štan­ski san­du­čić druš­tva, po­sve neo­če­ki­va­no, bez ikak­ve naj­a­ve, sti­glo je pi­smo iz da­le­ke Ki­ne: sta­no­vi­to po­du­ze­će, za ko­je part­ne­ri i za­pos­le­ni­ci 3LHD-a ni­kad ni­su ni ču­li, pod na­zi­vom trans­kri­bi­ra­nim u la­ti­ni­cu The Gu­an­g­zou Lin­g­nan In­ter­na­ti­onal En­ter­pri­se Gro­up Co., pos­la­lo je ar­hi­tek­ti­ma 3LHD-a služ­be­ni upit je­su li za­in­te­re­si­ra­ni za pro­jek­ti­ra­nje iz­nim­no luk­suz­nog ho­tel-re­sort s 365 so­ba i ot­pri­li­ke 50 ti­su­ća kva­dra­ta, usred par­ka na oto­ku u es­tu­ari­ju Bi­ser­ne ri­je­ke i na pe­ri­fe­ri­ji gra­da Gu­an­g­zho­ua? Ki­ne­zi su u pi­smu od­mah priz­na­li da su vi­dje­li 3LHD-ov ho­tel Lo­ne u Ro­vi­nju i da im se on ja­ko svi­dio, pa bi že­lje­li ne­što slič­no... 3LHD-ov­ci­ma to ni­po­što nije bio pr­vi kon­takt s Ki­nom. Se­dam go­di­na pri­je su­dje­lo­va­li su na na­tje­ča­ju, i osvo­ji­li pr­vu na­gra­du, za pro­jekt mul­ti­funk­ci­onal­ne ku­će (s ka­za­liš­nom i iz­lož­be­nom dvo­ra­nom, knjiž­ni­com, ar­hi­vom, apart­ma­ni­ma...) u kul­tur­nom cen­tru u gra­du Xi’Anu, ko­ja bi na No­vom pu­tu svi­le pred­stav­lja­la is­toč­nu Eu­ro­pu, a 2007. obiš­li su Pe­king i Šan­gaj i upoz­na­li pri­lič­no de­talj­no ki­ne­sku kul­tu­ru

PODIGNUT JE U TROKUTU KO­JI ČI­NE GUANGZHOU, HONG KONG I MACAU, NAJGUŠĆE URBANIZIRANOJ RE­GI­JI NA SVI­JE­TU

JO­SIP REGOVIĆ/ PIXSELL

Marko Da­bro­vić ar­hi­tekt tvrt­ke 3LHD ko­ji je pro­jek­ti­rao luk­suz­ni ho­tel u Ki­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.