Su­dac Da­mir Kos: Bru­nu Bu­ši­ća ubio je čo­vjek ko­jeg je do­bro poz­na­vao

SU­DAC KOS : UBIO GA JE ČO­VJEK KO­JEG JE DO­BRO POZ­NA­VAO AN­TE BRUNO BUŠIĆ UBI­JEN JE PRI­JE 40 GO­DI­NA U PA­RI­ZU, A KRIV­CI JOŠ NI­SU PRI­VE­DE­NI PRAVDI

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Pi­še: ŽARKO IV­KO­VIĆ

ZA­KLJU­ČAK SU­DA Bušić je ubo­ji­cu do­bro poz­na­vao i vo­dio sa so­bom u stan u ko­jem je ta­da bo­ra­vio; to objaš­nja­va za­što nije bje­žao ni­ti do­zi­vao upo­moć.

Oko 23 sa­ta vi­so­ki, mr­ša­vi mu­ška­rac umor­nim je ko­ra­kom ušao u ma­lo, usko dvo­ri­šte zgra­de u Uli­ci Bel­le­vil­le 57. Kad je za­ko­ra­čio u sla­bo osvi­jet­lje­ni hod­nik, sa­mo ga je ne­ko­li­ko ko­ra­ka di­je­li­lo od stu­bi­šta ko­jim se tre­bao po­pe­ti u stan i na­po­kon oti­ći na po­či­nak. Ta­da ga je za­sko­čio ubo­ji­ca. Bilo je to 16. lis­to­pa­da 1978. u Pa­ri­zu, pri­je pu­nih 40 go­di­na. Pa­ri­ška po­li­ci­ja br­zo je sti­gla na mjes­to zlo­či­na te us­ta­no­vi­la da je žr­tva Bruno Bušić, ro­đen 6. lis­to­pa­da 1939. u Vi­nja­ni­ma, Ju­gos­la­vi­ja, no­vi­nar i pi­sac sa sta­nom u 25 Ro­uth Ro­ad Wan­dwor­th Com­mon Lon­dre SV 18 (Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja). U iz­vje­šta­ju je na­ve­la da je Bušić smrt­no po­go­đen s vi­še hi­ta­ca ko­ji su ga po­go­di­li u gla­vu i pr­s­ni koš te da je po­či­ni­telj po­bje­gao. Je­dan od svje­do­ka, sta­nar zgra­de Pi­er­re Car­na­jac, iz­ja­vio je po­li­ci­ji da je oko 23.15 otvo­rio pro­zor ka­ko bi proz­ra­čio so­bu te je na ula­zu u dvo­ri­šte ugle­dao vi­so­kog mu­škar­ca ka­ko ho­da pre­ma stu­bi­štu, a za­tim je opa­zio i dru­go­ga, ko­ji je utr­čao u dvo­ri­šte dr­že­ći u ru­ci me­tal­ni svje­tlu­ca­vi pred­met. Bio je ni­zak, zde­pas­te gra­đe, krat­ke ko­se, odje­ven u jak­nu. Car­na­jac, ko­je­mu se uči­ni­lo da zde­pas­ti mu­ška­rac dr­ži pum­pu za bi­cikl, za­tvo­rio je pro­zor, vra­tio se u so­bu, no ubr­zo je za­čuo ne­ko­li­ko muk­lih de­to­na­ci­ja. Ber­nard Di­di svje­do­čio je pak da je te ve­če­ri bio sa svo­jim bra­ti­ćem Fran­ci­som ko­ji ži­vi u pri­zem­lju zgra­de u uli­ci Uli­ci Bel­le­vil­le 57. Njih su se dvo­ji­ca pro­vo­za­la gra­dom, a u stan su se vra­ti­li oko 23 sa­ta. De­se­tak mi­nu­ta pos­li­je Di­di je čuo pet-šest muk­lih de­to­na­ci­ja. Pri­šao je pro­zo­ru i opa­zio da ne­či­je ti­je­lo le­ži po­kraj stu­bi­šta. Izju­rio je van i iz jav­ne go­vor­ni­ce po­zvao po­li­ci­ju.

Is­tra­ga bez re­zul­ta­ta

Is­tra­ga fran­cu­ske po­li­ci­je o po­či­ni­te­lju ili po­či­ni­te­lji­ma zlo­či­na nije da­la re­zul­ta­ta., a bez učin­ka je os­ta­la i do­dat­na is­tra­ga ti­je­kom ko­je su po­nov­no is­pi­ta­ni sta­na­ri zgra­de, ali i hr­vat­ski is­e­lje­ni­ci i Fran­cu­zi s ko­ji­ma je Bušić kon­tak­ti­rao. Fran­cu­zi su is­tra­gu for­mal­no obus­ta­vi­li 18. lip­nja 1982. i slu­čaj sta­vi­li ad ac­ta. No na te­me­lju iz­ja­va svje­do­ka s pri­lič­nom se si­gur­noš­ću mo­že re­kons­tru­ira­ti Bu­ši­će­vo kre­ta­nje po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko da­na nje­go­va ži­vo­ta. Bušić je u Pa­riz do­pu­to­vao 27. ruj­na iz Lon­do­na ka­ko bi se sas­tao s hr­vat­skim emi­gran­ti­ma i do­dat­no pri­pre­mio za sudjelovanje u ra­du iz­van­red­nog sa­bo­ra Hr­vat­sko­ga na­rod­nog vi­je­ća, ko­ji se od 20. do 21. lis­to­pa­da 1978. tre­bao odr­ža­ti u Am­s­ter­da­mu. Naj­pri­je se smjes­tio u jed­noj unajm­lje­noj so­bi, a u su­bo­tu 14. lis­to­pa­da pre­se­lio se u stan pri­ja­te­lja Pe­tra Br­na­di­ća u Uli­ci Bel­le­vil­le na kob­nom kuć­nom bro­ju 57. Ta­mo je sti­gao ne­što pri­je po­no­ći, nakon što se ras­tao s dje­voj­kom

Ma­te­ri­jal­ni tra­go­vi: dva me­ha­nič­ka ošte­će­nja na dr­ve­nim vratima iz­a­zva­na me­ci­ma (s li­je­ve stra­ne ula­za u hod­nik) Na mjes­tu do­ga­đa­ja fran­cu­ska po­li­ci­ja pro­naš­la je pet ča­hu­ra ka­li­bra 7,65 mm, od ko­jih tri u hod­ni­ku zgra­de, a dvi­je is­pod ti­je­la Bru­ne Bu­ši­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.