Lu­ka Mo­drić, ka­pe­tan va­tre­nih:

Dra­go mi je ču­ti da se Ni­ko­la Ka­li­nić že­li vra­ti­ti u re­pre­zen­ta­ci­ju, ali mo­ra se is­pri­ča­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Kar­lo Le­din­ski

“SPRE­MAN SAM ZA PO­VRA­TAK U REPKU, ALI NE­ŠTO SE MO­RA PRO­MI­JE­NI­TI

Sve što smo od Hr­vat­ske vi­dje­li u pre­kju­če­raš­njoj utak­mi­ci protiv En­gle­ske (0:0) naj­bo­lje je u dvi­je re­če­ni­ce sa­žeo iz­bor­nik Da­lić.

– Ja sam za­do­vo­ljan jer, za raz­li­ku od utakmice sa Špa­njol­skom, ovaj put smo bi­li mom­čad, ima­li smo gard, že­lju, kom­pak­t­nost, no da­le­ko je to od Hr­vat­ske kak­vu ja že­lim. Pred na­ma je još dos­ta pos­la da ostvarimo sve što ovi deč­ki mo­gu – po­ru­čio je Da­lić, ko­ji je na Ru­je­vi­ci dobio od­go­vo­re na ne­ka pi­ta­nja.

Za po­če­tak, dobio je od­go­vor da Tin Je­dvaj mo­že bi­ti des­ni bek umjes­to Vr­salj­ka, ko­ji je oz­li­je­đen. Dobio je Da­lić i od­go­vor da je Pi­va­rić vr­lo so­li­dan u de­fen­zi­vi, ali i dos­ta skro­man u ofen­zi­vi. A po­t­vr­dio je iz­bor­nik si­gur­no i raz­miš­lja­nje da Ko­va­čić, ba­rem za­sad, nema ka­pa­ci­te­ta za­mi­je­ni­ti ne­umor­nog tr­ka­ča, ali i kre­ato­ra igre Bro­zo­vi­ća.

Za­bi­ja češ­će i od Šu­ke­ra

Utak­mi­ca na Ru­je­vi­ci na­ža­lost nije da­la od­go­vor tko je na­s­ljed­nik Marija Man­džu­ki­ća na mjes­tu naj­iz­bo­če­ni­jeg na­pa­da­ča.

An­te Re­bić ne­vje­ro­jat­no je fi­zič­ki mo­ćan igrač, ali nje­go­va naj­bo­lja po­zi­ci­ja ipak je kri­lo, po­ka­zao je to i s ne­ko­li­ko pro­bo­ja po stra­ni protiv En­gle­za na Ru­je­vi­ci. Kra­ma­rić, na­ža­lost, ta­ko­đer nije ta kla­sič­na de­vet­ka, a te­ško da će­mo i u San­ti­ni­ju do­bi­ti na­pa­da­ča ko­ji s la­ko­ćom, kao ne­ka­da Šu­ker ili Edu­ar­do, pu­ni su­par­nič­ke mre­že.

Na­ža­lost, doš­li smo do to­ga da mo­ra­mo pla­ka­ti za Ni­ko­lom Ka­li­ni­ćem, ko­ji je tre­nu­tač­no je­di­ni hr­vat­ski na­pa­dač naj­vi­še eu­rop­ske kla­se. Naj­bo­lja po­t­vr­da za to je što ga je ovo­ga lje­ta k se­bi u Atle­ti­co do­veo le­gen­dar­ni Di­ego Si­me­one.

Da je Ni­ko­la ek­s­trak­la­sa go­to­vo uvi­jek bio i u hrvatskom dre­su, naj­bo­lje po­t­vr­đu­je sta­tis­ti­ka, ko­ja ot­kri­va i to da su ga iz­bor­ni­ci čes­to pod­cje­nji­va­li. Kod go­to­vo svih iz­bor­ni­ka re­do­vi­to je ula­zio s klu­pe, no tu je mi­nu­ta­žu ko­ris­tio. U 42 utakmice, ko­je je odi­grao za Hr­vat­sku, za­bio je 15 go­lo­va, a za to mu je tre­ba­lo sa­mo 1829 mi­nu­ta, ko­li­ko je ukup­no pro­veo u koc­kas­tom dre­su.

To zna­či da je gol za­bi­jao sva­ku 121 mi­nu­tu! Ko­li­ko je to do­bar pro­sjek, po­t­vr­đu­je po­da­tak da je Man­džu­kić za Hr­vat­sku za­bi­jao sva­ke 193 mi­nu­te, Kra­ma­rić sva­ke 164, a Ka­li­nić ima bo­lji pro­sjek čak i od na­šeg naj­ve­ćeg stri­jel­ca u po­vi­jes­ti Da­vo­ra Šu­ke­ra, ko­ji je za­bi­jao sva­kih 125 mi­nu­ta. Za­pra­vo, od igra­ča ko­ji su za­bi­li 10 i vi­še go­lo­va za Hr­vat­sku, bo­lji pro­sjek od Ka­li­ni­ća ima sa­mo Edu­ar­do da Sil­va, ko­ji je u pro­sje­ku za­bi­jao sva­kih 116 mi­nu­ta.

I za­to, Ni­ko­la je po­tre­ban ovoj re­pre­zen­ta­ci­ji, ali prvo se tre­ba is­pri­ča­ti Da­li­ću. I shva­ti­ti da je re­pre­zen­ta­ci­ja sve­ti­nja ko­ja mo­ra bi­ti iz­nad ega ne­kog od igra­ča.

Da se že­li vra­ti­ti u re­pre­zen­ta­ci­ju, po­t­vr­dio je Ka­li­nić i sam u in­ter­v­juu za špa­njol­ski AS.

– Otvo­ren sam za po­vra­tak. Te­ško je objas­ni­ti, no jas­no je da bih se vo­lio vra­ti­ti. Ali, ne­ke stva­ri se mo­ra­ju pro­mi­je­ni­ti – zna­ko­vit je bio Ni­ko­la, ko­ji Špa­njol­ci­ma nije že­lio objas­ni­ti što se to toč­no do­go­di­lo u Ru­si­ji.

– To je proš­lost. To što se do­go­di­lo du­ga je pri­ča i nema smis­la sa­da go­vo­ri­ti o to­me.

Da i su­igra­či pri­zi­va­ju nje­gov po­vra­tak, po­t­vr­di­le su ri­je­či ka­pe­ta­na Lu­ke Mo­dri­ća.

– Dra­go mi je ču­ti da se i Ka­li­nić že­li vra­ti­ti u re­pre­zen­ta­ci­ju. Nje­go­va su že­lja i is­pri­ka pre­du­vjet, a nje­go­ve su kva­li­te­te ne­upit­ne, si­gur­no bi bio va­žan re­pre­zen­ta­ci­ji ako se sve ri­je­ši na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin – po­ru­čio je Lu­ka.

Dolazi pet-šest mla­dih

Te­ško da će se Ka­li­nić vra­ti­ti za utakmice u stu­de­nom protiv Špa­njol­ske i En­gle­ske, no do pro­ljet­nog po­čet­ka kva­li­fi­ka­ci­ja za Eu­ro su­kob bi se mogao iz­gla­di­ti.

A na pro­lje­će bi on­da Da­lić imao ja­ko slat­ke bri­ge ko­ga sta­vi­ti u pr­vih 11. Po­vrat­kom bi Ka­li­nić vje­ro­jat­no pre­uzeo po­zi­ci­ju u špi­ci, a na kri­li­ma bi bi­li Re­bić i Pe­ri­šić. No, Da­lić će pri­klju­če­njem ne­kih mla­dih re­pre­zen­ta­ti­va­ca i te ka­ko do­bi­ti na ši­ri­ni. Ni­ko­la Vla­šić par­ti­ja­ma u CSKA po­ka­zao je da već sa­da mo­že bi­ti i pre­va­ga u utak­mi­ca­ma A-re­pre­zen­ta­ci­je, a Da­lić je po­ru­čio da oz­bilj­no ra­ču­na i na još jed­nog mla­dog ofen­ziv­ca – Jo­si­pa Bre­ka­la. A tu je još od ofen­zi­va­ca i ka­pe­tan U21 re­pre­zen­ta­ci­je Alen Ha­li­lo­vić, ko­ji si­gur­no ima per­s­pek­ti­ve da pos­ta­ne stan­dard­nim A-re­pre­zen­ta­tiv­cem, no pri­je to­ga mo­ra ri­je­ši­ti ne­ke “dje­čje bo­les­ti”.

Još dvo­ji­ca Gra­ča­no­vih iz­a­bra­ni­ka usko­ro bi mo­gla ima­ti važ­ne ulo­ge u va­tre­ni­ma – to su sto­per Du­je Ća­le­ta-Car i li­je­vi bek Bor­na So­sa. A još kad se Da­li­ću vra­te oz­li­je­đe­ni Ba­ri­šić i Stri­nić, odjed­nom će de­fi­ci­tar­na po­zi­ci­ja li­je­vog be­ka pos­ta­ti naj­na­pu­če­ni­ja.

I za­to, pred Hrvatskom je li­je­pa bu­duć­nost, a uvje­re­ni smo da će Da­lić do po­čet­ka kva­li­fi­ka­ci­ja za Eu­ro sve do­bro pos­lo­ži­ti. Tre­nu­tač­no naj­ve­će pi­ta­nje jest ho­će li u toj mom­ča­di bi­ti mjes­ta i za Ni­ko­lu Ka­li­ni­ća.

“DA­LIĆ: PRED NA­MA JE JOŠ DOS­TA POS­LA DA OSTVARIMO SVE ŠTO OVA MOM­ČAD MO­ŽE. DO PO­ČET­KA KVA­LI­FI­KA­CI­JA BIT ĆE­MO PRA­VI MLADI DO­LA­ZE, U VLAŠIĆU, ĆA­LE­TI-CA­RU, BREKALU, SOSI DOBIVAMO IGRA­ČE KO­JI ĆE NO­SI­TI VATRENE

ZA­KA­ZA­LA EFI­KAS­NOST Kra­ma­rić (li­je­vo) i Re­bić (des­no) ipak ni­su kla­sič­ne špi­ce, Da­lić će mo­ra­ti na­ći ne­ko dru­go rje­še­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.