Hr­vat­ska po­du­pi­re le­gi­tim­ne zah­tje­ve Hr­va­ta BiH

Dra­gan Čo­vić sas­tao se s hr­vat­skim dr­žav­nim vr­hom u Za­gre­bu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - San­dra Velj­ko­vić //

Pre­mi­jer Plen­ko­vić čes­ti­tao je Čo­vi­ću na po­vi­jes­nom re­zul­ta­tu gru­pa­ci­je stranaka pre­dvo­đe­nih Hr­vat­skim na­rod­nim sa­bo­rom

Hr­vat­ska po­du­pi­re izmjene iz­bor­nog zakona u Bosni i Her­ce­go­vi­ni suk­lad­no od­lu­ci Us­tav­nog su­da o le­gi­tim­nom pred­stav­lja­nju. One su da­nas od ključnog zna­če­nja za demokratsku sta­bil­nost u BiH i mo­ra­ju osi­gu­ra­ti auto­no­man iz­bor te rav­no­prav­no i le­gi­tim­no pred­stav­lja­nje Hr­va­ta kao kons­ti­tu­tiv­nog na­ro­da, obja­vio je hr­vat­ski član Pred­sjed­niš­tva BiH Dra­gan Čo­vić nakon sas­tan­ka s hr­vat­skim dr­žav­nim vr­hom odr­ža­nim u pe­tak u Za­gre­bu.

Čo­vić se u Za­gre­bu sas­tao s pred­sjed­ni­com Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske Ko­lin­dom Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, pred­sjed­ni­kom Vlade RH An­dre­jem Plen­ko­vi­ćem, pred­sjed­ni­kom Sa­bo­ra RH Go­ra­nom Jan­dro­ko­vi­ćem i mi­nis­tri­com vanj­skih pos­lo­va i pot­pred­sjed­ni­com Vlade Ma­ri­jom Pej­či­no­vić Bu­rić. Dok je o sas­tan­ku sam Čo­vić iz­vi­jes­tio u pe­tak, a hr­vat­ska Vla­da tek ju­čer.

Te­ma raz­go­vo­ra bi­li su od­no­si iz­me­đu dvi­ju ze­ma­lja, po­li­tič­ke pri­li­ke u Bosni i Her­ce­go­vi­ni nakon op­ćih iz­bo­ra i per­s­pek­ti­ve nje­zi­na euro­atlant­skog pu­ta, objav­lje­no je iz Čo­vi­će­va ure­da.

Proš­lo­tjed­ni iz­bo­ri u BiH, kad je za hr­vat­skog čla­na Pred­sjed­niš­tva iz­a­bran Želj­ko Kom­šić, iz­a­zva­li su re­ak­ci­je hr­vat­skog dr­žav­nog vr­ha i kri­ti­ke oko ne­pro­vo­đe­nja iz­mje­na iz­bor­nog za­ko­no­dav­s­tva ko­je u ovak­vom obli­ku do­pu­šta da pri­pad­ni­ci jed­nog kons­ti­tu­tiv­nog na­ro­da bi­ra­ju pred­stav­ni­ke ne­kog dru­gog. Kom­šić je iz­a­bran gla­so­vi­ma ko­ji su sti­gli u naj­ve­ćoj mje­ri iz Sa­ra­je­va, Bi­ha­ća i Po­dri­nja, dijelova zem­lje u ko­ji­ma ži­vi vr­lo ma­lo ili ni­ma­lo Hr­va­ta, pa je apos­tro­fi­ran kao ne­le­gi­tim­ni pred­stav­nik. Na sas­tan­ku Čo­vi­ća i dr­žav­nog vr­ha u pe­tak se sto­ga upo­zo­ri­lo da “sje­nu na iz­bor­ni pro­ces u BiH stav­lja či­nje­ni­ca da su još jed­nom svjes­no is­ko­ri­šte­ne ne­us­tav­ne odred­be iz­bor­nog zakona protiv su­ve­re­nog pra­va hr­vat­skog na­ro­da na slo­bo­dan po­li­tič­ki iz­bor”.

Pre­mi­jer Plen­ko­vić, mi­nis­tri­ca vanj­skih pos­lo­va Marija Pej­či­no­vić Bu­rić i pred­sjed­nik Sa­bo­ra Go­ran Jan­dro­ko­vić čes­ti­ta­li su na po­vi­jes­nom re­zul­ta­tu gru­pa­ci­je stranaka pre­dvo­đe­nih Hr­vat­skim na­rod­nim sa­bo­rom na če­lu s Čo­vi­ćem, ka­že se u pri­op­će­nju. Tu tre­ba na­po­me­nu­ti da pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, kao nes­tra­nač­ka oso­ba, ne ko­men­ti­ra stra­nač­ke re­zul­ta­te.

Svi su su­go­vor­ni­ci jed­no­glas­no ut­vr­di­li ka­ko su izmjene iz­bor­nog zakona, a suk­lad­no od­lu­ci Us­tav­nog su­da BiH o le­gi­tim­nom pred­stav­lja­nju, od ključnog zna­če­nja za demokratsku sta­bil­nost u idu­ćem raz­dob­lju. One mo­ra­ju osi­gu­ra­ti auto­no­man iz­bor, rav­no­prav­no i le­gi­tim­no pred­stav­lja­nje i Hr­va­ta kao kons­ti­tu­tiv­nog na­ro­da, na­gla­še­no je. “Re­pu­bli­ka Hr­vat­ska nas­ta­vit će pru­ža­ti bez­re­zerv­nu pot­po­ru le­gi­tim­nim zah­tje­vi­ma hr­vat­skog na­ro­da za jed­na­ko­prav­noš­ću u kon­tek­s­tu iz­mje­na iz­bor­nog zakona, ali i pra­va na pot­pu­no po­li­tič­ko sudjelovanje i su­od­lu­či­va­nje na svim ra­zi­na­ma vlas­ti u BiH ka­ko je de­fi­ni­ra­no us­ta­vom i nje­go­vim te­melj­nim prin­ci­pi­ma”, ka­že se u pri­op­će­nju.

IZMJENE IZ­BOR­NOG ZAKONA OD KLJUČNOG SU ZNA­ČE­NJA ZA DEMOKRATSKU STA­BIL­NOST U BiH

Pre­mi­jer Plen­ko­vić i pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić s Dra­ga­nom Čo­vi­ćem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.