Go­to­vi i ma­te­ri­ja­li iz vje­ro­na­uka za “Ško­lu za ži­vot”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U Za­gre­bu je od 9. do 11. lis­to­pa­da odr­ža­no ple­nar­no 57. za­sje­da­nje Hr­vat­ske bi­skup­ske kon­fe­ren­ci­je Na ple­nar­nom 57. za­sje­da­nju Hr­vat­ske bi­skup­ske kon­fe­ren­ci­je, odr­ža­nom u Za­gre­bu od 9. do 11. lis­to­pa­da, po­seb­na po­zor­nost bi­la je po­sve­će­na ne­kim vje­ro­na­uč­nim i ka­te­het­skim pi­ta­nji­ma. Bi­sku­pi su iz­vi­je­šte­ni da su na­či­nje­ni svi nas­tav­ni ma­te­ri­ja­li iz vje­ro­na­uka za eks­pe­ri­men­tal­nu pro­ved­bu ku­ri­ku­lar­ne re­for­me ko­je je zah­ti­je­va­lo Mi­nis­tar­stvo zna­nos­ti i obra­zo­va­nja, pri­op­ćio je u ju­čer Ti­skov­ni ured HBK. Svi po­treb­ni nas­tav­ni ma­te­ri­ja­li iz vje­ro­na­uka na­či­nje­ni su u ti­ska­noj i u di­gi­tal­noj for­mi za eks­pe­ri­men­tal­nu pro­ved­bu ku­ri­ku­lar­ne re­for­me u 74 os­nov­ne i sred­nje ško­le, od­nos­no za pro­jekt „Ško­la za ži­vot“, a pro­ces iz­ra­de udž­be­nič­kih ma­te­ri­ja­la pra­tio je rad na me­to­dič­kim pri­ruč­ni­ci­ma ko­ji bi tre­ba­li bi­ti zgo­tov­lje­ni do po­čet­ka stu­de­no­ga. U ti­je­ku je i edu­ka­ci­ja u „vir­tu­al­nim uči­oni­ca­ma“vje­ro­uči­te­lja ko­ji su­dje­lu­ju u re­for­m­skom pro­ce­su, sto­ji u pri­op­će­nju o za­sje­da­nju HBK pod pred­sje­da­njem pred­sjed­ni­ka HBK za­dar­skog nad­bi­sku­pa mons. Že­li­mi­ra Pu­lji­ća. Do­ne­se­ne su i od­lu­ke o po­je­di­nim man­da­ti­ma u ti­je­li­ma HBK. Nakon umi­rov­lje­nja hvar­skog bi­sku­pa Slo­bo­da­na Štam­bu­ka za no­vog pred­sjed­ni­ka Vi­je­ća HBK za mi­si­je ime­no­van je krč­ki bi­skup Ivi­ca Pe­ta­njak. Za pred­sjed­ni­ka Vi­je­ća HBK za mi­gran­te ime­no­van je ši­ben­ski bi­skup To­mis­lav Ro­gić. Pro­du­žen je man­dat pred­sjed­ni­ku Vi­je­ća HBK za kul­tu­ru i cr­k­ve­na kul­tur­na do­bra za­dar­skom nad­bi­sku­pu Že­li­mi­ru Pu­lji­ću, pred­sjed­ni­ku Vi­je­ća HBK za ka­to­lič­ki od­goj i obra­zo­va­nje po­že­škom bi­sku­pu An­tu­nu Šk­vor­če­vi­ću i

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.