Šo­ljić: Ni­su se po­tru­di­li da se bro­do­vi za­vr­še

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Pred­sjed­nik Sin­di­kal­nog od­bo­ra za op­s­toj­nost 3. ma­ja i glav­ni po­vje­re­nik Sin­di­ka­ta me­ta­la­ca Hr­vat­ske u tom bro­do­gra­di­li­štu Ju­raj Šo­ljić iz­ja­vio je ju­čer, ko­men­ti­ra­ju­ći in­for­ma­ci­ju da je ka­nad­ska tvrt­ka Al­go­ma pokrenula pos­tu­pak ot­ka­zi­va­nja grad­nje če­ti­ri­ju bro­do­va u 3. ma­ju, da se upra­va Ulja­ni­ka nije do­volj­no po­tru­di­la da se ti ugo­vo­ri za­dr­že i bro­do­vi za­vr­še u 3. ma­ju. Šo­ljić je is­tak­nuo i da je ka­nad­ski bro­dov­las­nik že­lio u 3. ma­ju za­vr­ši­ti sva če­ti­ri bro­da, ali da se na to­me nije do­volj­no ra­di­lo te da će dr­žav­ni pro­ra­čun zbog ra­ski­da tih ugo­vo­ra i iz­da­nih jam­s­ta­va bi­ti ošte­ćen, ka­ko na­vo­di Novi list, za vi­še od 100 milijuna eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.