Pre­mi­jer Plen­ko­vić zas­tup­ni­ke Ži­vog zi­da na­zvao ma­lim mi­še­vi­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić pri­li­kom ras­pra­ve u Sa­bo­ru uvri­je­dio je zas­tup­ni­ke Ži­vog zi­da na­zvav­ši ih mi­še­vi­ma. - Gos­po­din Bu­njac spo­mi­nje Vi­je­će Eu­ro­pe i za­šti­tu mla­dih od na­si­lja, ka­da su sva tri ova ma­la mi­ša po­bje­gla iz sa­bor­ni­ce kad se gla­sa­lo o ra­ti­fi­ka­ci­ji ko­nven­ci­je o za­šti­ti že­na -re­kao je Plen­ko­vić ko­ji se ina­če vo­li po­zi­va­ti na kul­tu­ru di­ja­lo­ga. A da nje­mu ta kul­tu­ra baš i ne ide u po­s­ljed­nje vri­je­me, jav­nost se mo­gla uvje­ri­ti i proš­li tje­dan kad je no­vi­nar­ki ko­ja mu je pos­ta­vi­la pi­ta­nje ka­zao da je slat­ka. Nakon bur­ne re­ak­ci­je jav­nos­ti pre­mi­jer se is­pri­čao no­vi­nar­ki. A da je ne­pri­mje­re­no go­vo­rio i obra­tio se zas­tup­ni­ci­ma Ži­vog zi­da, upo­zo­rio ga je čak i pred­sjed­nik Sa­bo­ra Gor­dan Jan­dro­ko­vić ko­ji je ka­zao da bi Plen­ko­vić dobio opo­me­nu da je zas­tup­nik. Zas­tup­nik Ži­vog zi­da Ivan Per­nar je per­mi­je­ra nakon to­ga na­zvao kra­ljem šta­ko­ra i za to je dobio opo­me­nu. (J. Bo­hu­tin­ski)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.