Ap­surd­no, no ako se BiH Hr­va­ti ne po­bu­ne, nit­ko ih ne­će ‘do­živ­lja­va­ti’

Po­li­ti­ka Boš­nja­ka i Do­di­ka je bru­tal­no jas­na i agre­siv­na, pa se od­go­vor kak­va bi to no­va po­li­ti­ka Hr­va­ta tre­ba­la bi­ti sam na­me­će. Jed­na­ko bru­tal­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Po­li­tič­ki vo­đa BiH Hr­va­ta Dra­gan Čo­vić pr­ve je su­go­vor­ni­ke, nakon što je iz­gu­bio tr­ku za čla­na Pred­sjed­niš­tva BiH, pro­na­šao u Za­gre­bu. Pri­tom se hr­vat­ska dr­žav­na po­li­ti­ka “is­pr­si­la” do kra­ja, pa su s Čo­vi­ćem raz­go­va­ra­la sva tri pred­sjed­ni­ka – dr­ža­ve, Sa­bo­ra i Vlade. Nakon raz­go­vo­ra Čo­vić je re­zi­me ovog po­li­tič­kog dru­že­nja sveo na po­ru­ku ka­ko BiH Hr­va­ti “ima­ju pot­po­ru Za­gre­ba”. No, pos­tav­lja se pi­ta­nje za što to Čo­vić kao po­li­tič­ki pred­stav­nik Hr­va­ta ima pot­po­ru Za­gre­ba? Za par­ti­ci­pi­ra­nje u vlas­ti Fe­de­ra­ci­je s Boš­nja­ci­ma ili ne? Za for­mi­ra­nje Do­ma na­ro­da ili ne? Za su­rad­nju s Do­di­kom ili ne? Dru­ga je ne­poz­na­ni­ca kak­vu to pot­po­ru Zagreb uop­će mo­že da­ti BiH Hr­va­ti­ma. Di­plo­mat­sku ili ne­di­plo­mat­sku, kon­kret­nu ili for­mal­nu? Do­sa­daš­nja du­go­go­diš­nja sljub­lje­nost po­li­tič­kog Za­gre­ba i po­li­tič­kog vr­ha BiH Hr­va­ta do­ži­vje­la je, na­ime, sa­mo po­ra­ze. Sva bruxel­le­ska lo­bi­ra­nja An­dre­ja Plen­ko­vi­ća te lo­bi­ra­nja Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić u Sa­ra­je­vu, Moskvi, Wa­shin­g­to­nu i An­ka­ri ni­su us­pje­la. Sva nji­ho­va tu­ma­če­nja svjet­skim li­de­ri­ma o ne­rav­no­prav­nos­ti i ugro­že­nos­ti Hr­va­ta ko­ji gu­be kons­ti­tu­tiv­ni ka­rak­ter za­jam­čen Dayto­nom do­ži­vje­la su po­raz, kao i sav ora­tor­ski i me­dij­ski trud Čo­vi­ća i nje­go­vih da unu­tar BiH pro­mi­je­ne na­ka­rad­ni zakon ko­ji omo­gu­ću­je Boš­nja­ci­ma da ope­to­va­no iz­a­bi­ru hr­vat­skog čla­na Pred­sjed­niš­tva. Oči­to je da Plen­ko­vić i Gra­bar-Ki­ta­ro­vić ni­su bi­li do­volj­no uvjer­lji­vi, kao ni Čo­vić, sva­ki na svom po­dru­čju. Ili se ni­su do­volj­no tru­di­li ili su bi­li pre­mla­ki. To što ar­gu­men­te Hr­va­ta iz BiH i Hr­vat­ske nit­ko u svjet­skoj po­li­ti­ci, a ni Izet­be­go­vi­će­vi Boš­nja­ci ne do­živ­lja­va­ju, zna­či da hr­vat­ska stra­na mo­ra od­ba­ci­ti sta­ru i po­seg­nu­ti za pot­pu­no druk­či­jom i no­vom po­li­ti­kom. S ob­zi­rom na to da je po­li­ti­ka Boš­nja­ka, kao i ona Do­di­ko­va, bru­tal­no jas­na i agre­siv­na, od­go­vor kak­va bi to no­va po­li­ti­ka Hr­va­ta tre­ba­la tu bi­ti, sam se na­me­će. Jed­na­ko bru­tal­na. To jest ap­surd, no, ako se sa­da, nakon ovih na­ka­rad­nih iz­bo­ra, Hr­va­ti u BiH ne po­bu­ne i ne pos­ta­nu problem, od­nos­no ne poč­nu ra­di­ti pro­ble­me, nit­ko ih ni da­lje ne­će “do­živ­lja­va­ti”. Oni ko­ji ko­ris­te te­že ri­je­či do­sa­daš­nji hr­vat­ski i an­ga­žman Hr­vat­ske oko pi­ta­nja rav­no­prav­nos­ti Hr­va­ta u BiH tu­ma­če kao mli­ta­vu i na mo­men­te ku­ka­vič­ku po­li­ti­ku kojom su Hr­va­ti de fac­to sa­mi omo­gu­ći­li da im se do­go­di ovak­va si­tu­aci­ja. Što se po­li­tič­kog Za­gre­ba ti­če, on u ovom tre­nut­ku mo­ra u ci­je­los­ti sta­ti iza bu­du­ćih po­li­tič­kih po­te­za BiH Hr­va­ta, ne smi­je im ni u če­mu ote­ža­va­ti, a naj­ma­nje što mo­že od­mah uči­ni­ti jest da po­ša­lje jas­ne di­plo­mat­ske sig­na­le svu­da gdje tre­ba da će Hr­vat­ska su­ra­đi­va­ti s dr­ža­vom BiH kao i do sa­da, no da to ne­će uklju­či­va­ti ko­mu­ni­ka­ci­ju sa sim­bo­lom svih pro­ble­ma, Želj­kom Kom­ši­ćem. Što se Čo­vi­ća ti­če, pred njim su dva iz­bo­ra: ili će, kao što mno­gi sa­da oče­ku­ju, kre­nu­ti u po­li­tič­ku tr­go­vi­nu s Izet­be­go­vi­ćem, pri­hva­ti­ti ko­ju mi­nis­tar­sku funk­ci­ju vi­še i po­pu­ni­ti ko­ju fo­te­lju vi­še, ili će, pak, za­klju­či­ti da mu po­li­tič­ko ras­po­lo­že­nje unu­tar hr­vat­skog kor­pu­sa vi­še ne omo­gu­ća­va tu kla­sič­nu po­li­tič­ku tr­go­vi­nu. Lo­gi­ka, kao što je već re­če­no, ka­že da Hr­va­ti tre­ba­ju pos­ta­ti “pro­ble­ma­tič­ni­ji” ne­go što su do sa­da bi­li. To zna­či da mo­ra­ju po­če­ti op­s­tru­ira­ti vlast na onim ra­zi­na­ma gdje to mo­gu uči­ni­ti i ko­ris­ti­ti pre­os­ta­le mo­guć­nos­ti ve­ta. Vlast će pri tom for­mi­ra­ti, na­rav­no, ta­mo gdje su Hr­va­ti od­ni­je­li ve­ćin­sku po­bje­du. Pla­ši­ti se da će me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca za­uz­vrat po­mes­ti sve ne­pos­luš­ne Hr­va­te i sta­vi­ti svu­da bu­ket ma­lih Kom­ši­ća sa­da vi­še nije re­alan jer bi ta­ko ri­ski­ra­li bu­nu Hr­va­ta. Na­da­lje, pos­to­je sto­ti­ne na­či­na da BiH Hr­va­ti poč­nu jav­no de­mons­tri­ra­ti gra­đan­ski ne­pos­luh, a u toj bor­bi le­gi­tim­ni pos­ta­ju i svi obli­ci tzv. ne­prin­ci­pi­jel­nih ko­ali­ci­ja. Ovo se, na­rav­no, od­no­si po­naj­pri­je na ko­ali­ra­nje s po­li­tič­kim vo­đom Sr­ba u BiH, Mi­lo­ra­dom Do­di­kom ko­ji je zbog no­vog po­ra­za Hr­va­ta pos­tao po­li­tič­ki pu­no ja­či ne­go pri­je. I što je sra­mot­no za Hr­va­te, u ovom tre­nut­ku on je pos­tao i po­li­tič­ki za­štit­nik Hr­va­ta ko­ji sa­da, htje­li to ili ne, na dr­žav­noj ra­zi­ni do­is­ta ovi­se o Do­di­ku. Da bi sra­mo­ta bi­la ve­ća, čak i dr­ža­va Hr­vat­ska na vr­lo kon­kre­tan na­čin ovi­si o do­broj vo­lji i tak­ti­ci Do­di­ka, pri­mje­ri­ce ka­da je u pi­ta­nju po­di­za­nje tuž­be BiH oko grad­nje Pe­lje­škog mos­ta. Nema, me­đu­tim, mno­go onih ko­ji bi sta­vi­li ru­ku u va­tru da Čo­vić i nje­go­vi mo­gu pre­okre­nu­ti ka­pu­te i umjes­to do­sa­daš­nje ne­do­volj­no pa­met­ne politike kre­nu odvaž­no u po­li­tič­ke ak­ci­je ko­je će svi shva­ti­ti i ko­je bi mo­gle sve za­bri­nu­ti i pos­ti­ći da se Hr­va­te poč­ne oz­bilj­ni­je do­živ­lja­va­ti. No, što je Hr­va­ti­ma dru­go pre­os­ta­lo? Pok­lo­ne li se sa­da, to će sa­mo po­ja­ča­ti is­e­lja­va­nje i za če­ti­ri go­di­ne mo­žda vi­še i ne­će mo­ći bi­ti problem.

PATRIK MACEK/ PIXSELL

Nema mno­go onih ko­ji bi sta­vi­li ru­ku u va­tru da će se Dra­gan Čo­vić upus­ti­ti u odvaž­ne po­li­tič­ke ak­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.