Pan­čo je ma­si­rao šam­pi­on­sku Ci­bo­nu, Go­ra­na, Kur­nji­ko­vu...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Kao ma­ser vr­hun­skih spor­ta­ša, Nebojša Perunović po­ja­vio se naj­pri­je u ko­šar­ci. Po na­šim saz­na­nji­ma, ma­ser­ski te­čaj za­vr­šio je u En­gle­skoj jer mu je otac on­dje ra­dio u di­plo­mat­skom pred­stav­niš­tvu biv­še SFRJ, a dav­nih 80-ih ma­si­rao je ko­šar­ka­še Ci­bo­ne, i to baš u vri­je­me ka­da su ha­ra­li Eu­ro­pom i osvo­ji­li dva nas­lo­va klup­skih pr­va­ka Eu­ro­pe (1985. i 1986.), a ne­ko kra­će vri­je­me Pan­čo je tre­ti­rao i čla­no­ve se­ni­or­ske ko­šar­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je biv­še SFRJ dok ju je vo­dio Du­šan Iv­ko­vić. U pr­vojj po­lo­vi­ci 90-ih Perunović je ne­ko vri­je­me bio ma­ser ko­šar­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je Hr­vat­ske, a ko­šar­ka­ši su ga vo­lje­li zbog nje­go­va vic­kas­ta ka­rak­te­ra. Pan­čo je uvi­jek bio spre­man za ša­lu, smiš­ljao je ko­je­kak­ve psi­ne, i ta­ko pri­po­ma­gao po­di­ći at­mo­sfe­ru u mom­ča­di. No, is­ti­ču nam ko­šar­ka­ši iz tog vre­me­na, bio je i maj­stor svog za­na­ta. Uos­ta­lom, upra­vo je on bio ma­ser na­ci­onal­ne se­lek­ci­je ko­ja je 1995. u Ate­ni osvo­ji­la po­s­ljed­nju se­ni­or­sku me­da­lju za hr­vat­sku mu­šku ko­šar­ku. Nakon što su okon­ča­le nje­go­ve

ko­šar­ka­ške epi­zo­de, us­li­je­di­le su te­ni­ske. Osim što je go­di­na­ma bio služ­be­ni ma­ser hr­vat­ske Da­vis Cup re­pre­zen­ta­ci­je, Pan­čo je ra­dio i s na­šim naj­ve­ćim te­ni­skim asom Go­ra­nom Iva­ni­še­vi­ćem, a go­vo­ri­lo se i ka­ko je ma­si­rao slav­nu ru­sku te­ni­sa­či­cu Anu Kur­nji­ko­vu, u vri­je­me ka­da je ova nas­tu­pa­la na WTA tur­ni­ru u Bo­lu. Svo­je­dob­no je Pan­čo bio osob­ni ma­ser no­go­me­ta­ša Mi­ki­ja Ra­pa­ića, dok je ovaj igrao u Tur­skoj, a slič­na pri­ča ga ve­že i za biv­šeg no­go­met­nog re­pre­zen­ta­tiv­ca i in­ter­na­ci­onal­ca Stje­pa­na To­ma­sa. (Dra­žen Braj­dić)

Pan­čo je ‘ma­si­rao’ po­s­ljed­nju hr­vat­sku ko­šar­ka­šku me­da­lju, ali i naj­bo­lje hr­vat­ske te­ni­sa­če, Kur­nji­ko­vu, no­go­me­ta­ša Ra­pa­ića...

SINIŠA HANČIĆ/PIXSELL

Nebojša Perunović 1993. go­di­ne u vri­je­me ka­da je bio ma­ser ko­šar­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.