NE MO­GU ZA­MIS­LI­TI DA POS­TO­JI NET NAKON RA­TA NE ŽE­LI DA PRONAĐEM

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ma­tić je da­nas pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra B92, a na če­lu je i Uprav­nog od­bo­ra Fon­da B92 hu­ma­ni­tar­ne ins­ti­tu­ci­je

TK

Dvi­je sam pe­ti­ce imao kod Tuđ­ma­na na stu­di­ju po­li­tič­kih zna­nos­ti. Kad smo se sre­li u Bar­ce­lo­ni 1992., po­hva­lio sam se tim ocje­na­ma, a on je sa­mo od­mah­nuo ru­kom i pi­tao: “Kad igra Go­ran? Tko mu je pro­tiv­nik?”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.