>> KO TKO 23 GO­DI­NE O SVE NESTALE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ve­ran Ma­tić od­ne­dav­no je spe­ci­jal­ni iz­as­la­nik sr­bi­jan­skog pred­sjed­ni­ka Alek­san­dra Vu­či­ća za rje­ša­va­nje pi­ta­nja nes­ta­lih. Taj te­žak po­sao s hr­vat­ske pak stra­ne odra­đu­je Ivi­ca Vr­kić, po­vje­re­nik pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić. Ma­tić je poz­nat po ni­zu hu­ma­ni­tar­nih ak­ci­ja, a kao du­go­go­diš­nji glav­ni ured­nik i di­rek­tor TV-a B92 ste­kao je za­vi­dan me­dij­ski i druš­tve­ni ugled. Vlas­nik je pres­tiž­nih priz­na­nja, me­đu ko­ji­ma je i fran­cu­ski or­den Le­gi­je čas­ti. Pro­gla­šen je 2012. najboljim me­na­dže­rom u Sr­bi­ji. Pred­sjed­nik je od­bo­ra di­rek­to­ra B92, a na če­lu je i Uprav­nog od­bo­ra Fon­da B92, hu­ma­ni­tar­ne ins­ti­tu­ci­je. Bio je u voj­s­ci u Za­gre­bu 1981. Ra­dio je i kao do­pis­nik Omla­din­skog ra­di­ja 101, od 1986. do 1991. Zna­ju ga da­nas po za­gre­bač­kim knji­ža­ra­ma jer ku­pu­je ma­sov­no sve što se po­ja­vi. Čest je gost u Is­tri, Opa­ti­ji, Lo­vra­nu…

Za­što ste pri­hva­ti­li po­ziv pred­sjed­ni­ka Alek­san­dra Vu­či­ća da bu­de­te iz­as­la­nik za nestale? Mno­ge je to iz­ne­na­di­lo s ob­zi­rom na va­še su­ko­be još iz doba ka­da je Vu­čić bio ministar in­for­mi­ra­nja za vla­da­vi­ne Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća.

Ko­li­ko sam shva­tio, pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić i pred­sjed­nik Alek­san­dar Vu­čić su­gla­si­li su se da je nuž­no ubr­za­ti po­tra­gu za nes­ta­li­ma i sprem­ni su pos­to­je­ćim me­ha­niz­mi­ma do­da­ti i auto­ri­tet po­zi­ci­je pred­sjed­ni­ka. Ka­da sam dobio po­nu­du, ru­ko­vo­dio sam se na pr­vom mjes­tu ple­me­ni­tom obve­zom raz­miš­lja­ju­ći po­naj­pri­je o obiteljima nes­ta­lih i te­re­tu ko­je na­ša druš­tva no­se. Dru­gi va­žan as­pekt za mene bio je da je na dru­goj stra­ni oso­ba kojoj vje­ru­jem i ko­ja nije ve­za­na za po­li­tič­ke obve­ze, agen­de. Prak­tič­ki, ja sam spe­ci­jal­ni iz­as­la­nik ins­ti­tu­ci­je pred­sjed­ni­ka Re­pu­bli­ke Sr­bi­je ko­ji ima is­kre­nu že­lju da se ri­je­še svi slu­ča­je­vi nes­ta­lih. Ako že­li­mo po­mo­ći, to mo­ra bi­ti bez­u­vjet­no. Bilo bi kal­ku­lant­ski da če­kam da se iz­a­be­re ne­ki dru­gi pred­sjed­nik. Sva­ka­ko, ako ne bu­dem dobio adek­vat­nu po­dr­šku za rad, po­vu­ći ću se, jer sam po­sao prihvatio pod uvje­tom da ne do­bi­vam ni­kak­vu na­dok­na­du i pri­vi­le­gi­je. Sa­mim ti­me, ne­mam što iz­gu­bi­ti. Svjes­ni smo da se na na­šem pros­to­ru proš­lost te­ško za­bo­rav­lja, ali potrebno je i gra­di­ti bu­duć­nost. Po­mi­re­nje Sr­ba i Hr­va­ta jam­či­lo bi na­šem za­jed­nič­kom pros­to­ru du­go­tra­jan mir i pros­pe­ri­tet.

Is­ti­če­te, i vi i Ivi­ca Vr­kić, da “ne tra­ga­te ni za Sr­bi­ma ni za Hr­va­ti­ma, ne­go za nes­ta­li­ma”. Ko­li­ko je vje­ro­jat­no da će se pi­ta­nje nes­ta­lih uis­ti­nu os­lo­bo­di­ti po­li­ti­zi­ra­nja i pos­ta­ti is­klju­či­vo hu­ma­ni­tar­no?

Pi­ta­nje nes­ta­lih po­naj­pri­je je hu­ma­ni­tar­no pi­ta­nje, za­tim teh­nič­ko, a ni­ka­ko po­li­tič­ko. Ne mo­gu za­mis­li­ti da pos­to­ji ne­ko tko bi imao ne­što protiv to­ga da žr­tve ra­ta ko­ji se za­vr­šio pri­je 23 go­di­ne ko­nač­no na­đu svoj mir. Tu je na­ša ulo­ga i najveća, da osi­gu­ra­mo da, i ka­da u po­li­tič­kom smis­lu ne cvje­ta­ju ru­že na re­la­ci­ji Be­ograd – Zagreb, pro­ces tra­že­nja nes­ta­lih bu­de vr­lo ak­ti­van. Ja ni­sam po­li­tič­ka fi­gu­ra, član stran­ke, ne­mam po­li­tič­ke po­zi­ci­je, mo­ja eg­zis­ten­ci­ja ne ovi­si o po­li­ti­ci, za­to se mo­gu pot­pu­no ras­te­re­će­no u od­no­su na po­li­tič­ke re­la­ci­je ba­vi­ti hu­ma­ni­tar­nim pi­ta­nji­ma. Sva­ka­ko je ovaj an­ga­žman i eks­pe­ri­ment, ali na­dam se da će­mo pro­na­la­zi­ti na­či­ne za po­ma­ke, bez ob­zi­ra na sve.

Ka­ko se vi pla­ni­ra­te bo­ri­ti protiv po­li­ti­zi­ra­nja?

Je­dan od na­či­na je da se na­pra­vi je­dins­tven po­pis nes­ta­lih. Žr­tve su i Sr­bi, i Hr­va­ti, i Ju­gos­la­ve­ni, i Boš­nja­ci, i Al­ban­ci, i dru­gi, ali žr­tve ne­ma­ju na­ci­onal­nost. Sva­kom se slu­ča­ju tre­ba po­sve­ti­ti po­je­di­nač­no i uči­ni­ti sve da bi dru­ga stra­na pri­hva­ti­la od­go­vor. Zna­te, ima pu­no na­či­na da se sve is­po­li­ti­zi­ra, da se tra­ži ne­što već dos­tav­lje­no ili ne­što što ne pos­to­ji, i da se dru­gu stra­nu op­tu­ži da ne su­ra­đu­je. Mo­ra se pres­ta­ti s bilo kak­vom dru­gom upo­tre­bom pro­ce­sa tra­že­nja nes­ta­lih osim da oni bu­du pro­na­đe­ni i ti­me na­đu svoj mir. Tran­s­pa­rent­nost pro­ce­sa je­dan je od na­či­na ka­ko se mo­že spri­je­či­ti po­li­ti­zi­ra­nje. Že­lio bih da ko­ris­ti­mo po­li­ti­ku kao sred­stvo da pro­na­đe­mo nestale i da spri­je­či­mo da se nes­ta­li is­ko­ri­šta­va­ju u po­li­tič­kim sva­đa­ma.

Ko­li­ko će “hlad­ni” od­no­si Za­gre­ba i Be­ogra­da utje­ca­ti na vaš po­sao?

Na­rav­no da mo­gu utje­ca­ti, pi­ta­nje je mo­že li se ne­što uči­ni­ti da se od­no­si oto­ple. Važ­no je da se pro­na­đu za­jed­nič­ki in­te­re­si oko ko­jih će se gra­di­ti sta­bil­ni, pro­duk­tiv­ni od­no­si dvi­ju ze­ma­lja. Od od­no­sa Hr­vat­ske i Sr­bi­je ovi­si i ci­je­la re­gi­ja. Čes­to u Be­ogra­du sre­ćem eks­per­te iz Hr­vat­ske ko­ji su u kon­zul­tant­skim ti­mo­vi­ma me­đu­na­rod­nih or­ga­ni­za­ci­ja, po­ma­žu u us­ta­nov­lja­va­nju stan­dar­da ko­ji će po­mo­ći pri­dru­ži­va­nju Sr­bi­je Eu­ro­pi. Vi­dim ti­mo­ve ko­ji po­ma­žu u po­ve­ća­nju bro­ja tran­s­plan­ta­ci­ja. Za­što to ne bi bi­la i dr­žav­na po­li­ti­ka Hr­vat­ske, pro­ak­tiv­na, umjes­to da bu­de ogra­ni­ča­va­ju­ća u smis­lu da će se blo­ki­ra­ti pri­dru­ži­va­nje Sr­bi­je ako ne uči­ni ovo ili ono. S dru­ge stra­ne, ima pu­no pros­to­ra da Sr­bi­ja po­mog­ne oko otva­ra­nja tr­ži­šta u zem­lja­ma s ko­ji­ma Sr­bi­ja ima tr­go­vin­ske, ca­rin­ske ili ne­ke dru­ge pre­fe­ren­ci­ja­le. Broj­ne hr­vat­ske tvrt­ke to već ko­ris­te. Mi u Fon­du B92 su­ra­đu­je­mo s Ne­na­dom Ba­ki­ćem ko­ji je, či­ni mi se, bio oso­ba go­di­ne Ve­čer­nja­ka. Po­mo­gao nam je da pre­ne­se­mo u Sr­bi­ju nje­gov pro­jekt Cro­ati­an Ma­kers i dao osob­nu do­na­ci­ju kojom smo po­če­li edu­ka­ci­ju dje­ce i uvo­đe­nje in­for­ma­ti­ke i ro­bo­ti­ke u ško­le. I za­is­ta, dr­ža­va je br­zo sta­la iza ovog pro­jek­ta. Ka­da bi bilo vi­še ovak­vih su­rad­nji, mos­to­va, bilo bi i mno­go vi­še ra­zu­mi­je­va­nja, po-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.