OPIS UBOJ­STVA PRE­MA ZAKLJUČCIMA HR­VAT­SKOG SU­DA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pr­vi pro­jek­til is­pa­ljen je s uda­lje­nos­ti od 10 cm dok je ubo­ji­ca bio iza le­đa Bru­ne Bu­ši­ća, što zna­či da je ubo­ji­ca is­ko­ris­tio zak­lo­nje­nost od po­gle­da kad su uš­li 80 cm u du­bi­nu hod­ni­ka; pro­jek­til pro­ma­šu­je Bu­ši­ća, pro­bi­ja mu krag­nu na ka­pu­tu i ošte­ću­je vra­ta na ula­zu u po­drum Bušić i ubo­ji­ca počinju se hr­va­ti, okre­nu­ti su li­cem u li­ce; ubo­ji­ca nas­tav­lja pu­ca­ti: je­dan pro­jek­til po­nov­no pro­ma­šu­je i iz­a­zi­va dru­go ošte­će­nje na vratima za po­drum­ske ste­pe­ni­ce, a dru­gi po­ga­đa Bu­ši­ća u gla­vu, ali on ne gu­bi svi­jest Bušić i ubo­ji­ca u hr­va­nju pre­la­ze put od 1,7 do 1,8 m (oko tri ko­ra­ka); ubo­ji­ca nas­tav­lja pu­ca­ti: je­dan pro­jek­til po­ga­đa Bu­ši­ća u pr­sa i iz­a­zi­va smrt­ne oz­lje­de, a dru­gi po­ga­đa u tlo i ta­mo os­ta­je; Bušić pa­da i ti­je­lom pre­kri­va obje ča­hu­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.