Mo­ral­ni pa­do­vi i ko­na­čan pre­la­zak na tam­nu stra­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Feljton -

Bre­aking Bad za pot­pis­ni­ka ove re­cen­zi­je i da­lje je naj­bo­lja TV se­ri­ja do­sad, no nje­zin nas­ta­vak (ili pret­hod­nik ako će­mo toč­ni­je), na do­brom je pu­tu da joj se pri­bli­ži. Ne bi išao to­li­ko da­le­ko kao ko­le­ge iz bri­tan­skih me­di­ja pa da je stav­ljam is­pred Bre­aking Ba­da, ali pre­la­zak Jim­myja McGil­la (bri­ljant­ni Bob Oden­kirk) na tam­nu stra­nu tre­ba­lo je do­če­ka­ti u po­s­ljed­njoj epi­zo­di če­t­vr­te se­zo­ne. A ta epi­zo­da spa­da u naj­bo­lja TV os­tva­re­nja i bit će pra­vo ču­do ako ne bu­de na­gra­đe­na. Ci­je­la ova se­ri­ja vje­što ba­lan­si­ra iz­me­đu ko­me­di­je i dra­me, a glav­ni li­ko­vi pli­va­ju iz­me­đu do­bra i zla, u si­voj zo­ni.

Ras­pa­da­nje li­ko­va

Na po­čet­ku ove se­zo­ne Jim­my os­ta­je bez bra­ta, ali i od­vjet­nič­ke li­cen­ci­je, pa se za­pos­li kao pro­da­vač mo­bi­te­la. Po­du­zet­ni duh tu pre­poz­na mo­guć­nost la­ke za­ra­de u jed­no­krat­nim mo­bi­te­li­ma, ko­je poč­ne na­ve­li­ko pro­da­va­ti lo­kal­nim kri­mi­nal­ci­ma. Mi­ke Ehr­man­tra­ut (Jo­nat­han Ban­ks), pos­ta­ne glav­ni ope­ra­ti­vac mas­ter­min­da Gus­ta­va Frin­ga (Gi­an­car­lo Es­po­si­to). Mi­ke ci­je­lu se­zo­nu nad­gle­da ra­do­ve na taj­nom la­bo­ra­to­ri­ju is­pod zem­lje (is­tom onom u ko­jem su u Bre­aking Ba­du ra­di­li Je­sse i Wal­ter), a ra­do­ve obav­lja sku­pi­na Ni­je­ma­ca na če­lu s Wer­ne­rom Zi­egle­rom (Ra­iner Bock). Iz­me­đu Mi­kea i nje­ga stvo­ri se pri­ja­telj­stvo, no nakon što ga Wer­ner pre­va­ri, i Mi­ke mo­ra pri­je­ći na “tam­nu stra­nu” u već opje­va­noj sce­ni s kra­ja se­zo­ne. Za­nim­lji­vo je da su kre­ato­ri se­ri­je Vin­ce Gil­li­gan i Pe­ter Go­uld ovu se­ri­ju za­mis­li­li kao po­lu­sat­nu ko­me­di­ju, no mu­dro su shva­ti­li da ko­mič­ne ele­men­te mo­gu ukom­po­ni­ra­ti u ono što ova se­ri­ja jest – pra­va tra­ge­di­ja. Pri­ča je to o ras­pa­da­nju li­ko­va, nji­ho­vim mo­ral­nim di­le­ma­ma, nad­mu­dri­va­nju kri­mi­na­la­ca, a sve to gar­ni­ra­no kroz fan­tas­tič­ne mon­taž­ne urat­ke. Re­ci­mo, jed­na epi­zo­da po­či­nje kroz mon­taž­ni pre­sjek obič­nog da­na Jim­myja/ Saula i Kim (Rhea Se­ehorn), pra­će­no glaz­be­nom pod­lo­gom Si­na­tri­na kla­si­ka “So­met­hin’ Stu­pid” te tri mi­nu­te bi mo­gle bi­ti i vr­hun­ski glaz­be­ni spot.

Mi­ke ci­je­lu se­zo­nu nad­gle­da ra­do­ve is­pod zem­lje, ta­mo gdje su kas­ni­je “ku­ha­li” Je­sse i “He­isen­berg”

Užas na li­cu

Fas­ci­nant­na je ta Rhea Se­ehorn ko­ja je, či­ni se, je­di­na os­ta­la na stra­ni (mo­ral­nog) do­bra. Jer nje­zin užas na li­cu ka­da shva­ti ka­ko se nje­zin Jim­my pre­tvo­rio u mo­ral­nu na­ka­zu ko­ja je la­ga­la o svo­jim osje­ća­ji­ma sa­mo ka­ko bi do­bi­la na­zad od­vjet­nič­ku do­zvo­lu is­kren je i dojm­ljiv. Sad nam sa­mo pre­os­ta­je vi­dje­ti pe­tu i po­s­ljed­nju se­zo­nu u kojoj ko­nač­no pri­želj­ku­je­mo vi­dje­ti omi­lje­ne li­ko­ve iz Bre­aking Ba­da. “S’all go­od, man”!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.