Li­je­pe Tur­ki­nje i pre­gršt li­ko­va

Vecernji list - Hrvatska - - Feljton -

Na Pic­ko­boxu u po­ne­dje­ljak kre­će pr­va epi­zo­da tur­ske se­ri­je “Osve­ta u štik­la­ma”. Pre­po­ru­ka ide je­di­no lju­bi­te­lji­ma tur­skih sa­pu­ni­ca i inih ura­da­ka. Jer pr­va epi­zo­da ko­ju sam po­gle­dao na pre­mi­je­ri bi­la je za za­bo­rav. Ne­vje­ro­jat­no je ko­li­ko je tu li­ko­va na­tr­pa­no ko­ji­ma ne zna­te ni svr­hu, a ka­mo­li ime. Pri­ča je to o če­ti­ri pri­ja­te­lji­ce, ko­je su iz­ve­le spač­ku jed­noj od njih, a nakon 20 go­di­na pu­to­vi im se po­nov­no kri­ža­ju. Sve iz­gle­da­ju gla­mu­roz­no i sek­se­pil­no, za raz­li­ku od rad­nje se­ri­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.