Za­što vi­še ne uga­se ovo mu­če­nje?

Vecernji list - Hrvatska - - Feljton -

Ka­da su u fi­na­lu osme se­zo­ne ko­nač­no po­bi­je­di­li zlo­glas­nog Ne­ga­na, pi­tao sam se što nam vi­še mo­gu po­nu­di­ti sce­na­ris­ti “Ži­vih mr­tva­ca”. Oči­to ni­šta osim lu­ta­nja po ces­ta­ma u po­tra­zi za go­ri­vom, po­ljo­pri­vred­nih ra­do­va, mo­ral­nih pro­di­ka i bor­be za vlaš­ću. Ka­da sam još čuo da će u ovoj se­zo­ni oti­ći i glav­ni lik Rick Gri­mes (An­drew Lin­coln), dobio sam neo­pi­si­vu že­lju da ih ko­nač­no sve iz­gri­zu zom­bi­ji te da svi pre­os­ta­li li­ko­vi umru u mu­ka­ma, kao što nas mu­če sce­na­ris­ti ove se­ri­je.

Sad nam još pre­os­ta­je vi­dje­ti po­s­ljed­nju se­zo­nu u kojoj ko­nač­no oče­ku­je­mo i Wal­te­ra Whi­tea

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.