Ćo­rić u naj­ve­ćem fi­na­lu ka­ri­je­re tra­ži pr­vu po­bje­du protiv Đo­ko­vi­ća

Ula­skom u finale Mas­ter­sa 1000 u Šan­ga­ju Bor­na je osi­gu­rao i naj­bo­lji pla­sman ka­ri­je­re: u po­ne­dje­ljak će bi­ti 13. te­ni­sač svi­je­ta!

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Finale u Šan­ga­ju iz­me­đu Ćo­ri­ća i Đo­ko­vi­ća po­čet će u 10.30 sa­ti uz pri­je­nos na Sport­klu­bu

Bor­na Ćo­rić je pre­ko Ro­ge­ra Fe­de­re­ra ušao u svoj pr­vi finale na tur­ni­ri­ma iz ka­te­go­ri­je Mas­ters 1000. Uči­nio je to u po­lu­fi­na­lu Šan­ga­ja (na­grad­ni fond 9,2 milijuna USD) na ve­li­čans­tven na­čin, ne do­pus­tiv­ši slav­nom Švi­car­cu ni­ti jed­nu pri­li­ku za obrat. Bor­na je po­bi­je­dio sa 6:4, 6:4 i za sa­mo sat i 14 mi­nu­ta igre sti­gao do fi­na­la s No­va­kom Đo­ko­vi­ćem.

Fe­de­rer: Bor­na je bio bo­lji!

Naš je 21-go­diš­njak to­tal­no na­di­grao Fe­de­re­ra, osvojio je 12 po­ena vi­še (61:49 ) i čak za­bio as vi­še (9:8). Od sta­tis­tič­kih po­da­ta­ka is­tak­ni­mo još da je Bor­na imao uba­čaj pr­vog ser­vi­sa od čak 78 pos­to, a da je na pr­vom ser­vi­su iz­gu­bio sa­mo šest po­ena (38:32, 84 pos­to).Ćo­ri­ću je ovo bio dru­gi Mas­ters 1000 po­lu­fi­na­le, a oba pu­ta je protiv se­be imao Fe­de­re­ra.

Ča­rob­njak iz Ba­se­la se u In­di­an Wel­l­su ove go­di­ne ne­ka­ko iz­vu­kao (5:7, 6:4, 6.4), ali mu sa­da Bor­na vra­ća s ka­ma­ta­ma. Naj­pri­je ga je po­bi­je­dio u fi­na­lu Hal­lea (7:6 (6), 3:6, 6:2), a sa­da je u Šan­ga­ju u pot­pu­nos­ti po­rav­nao omjer po­bje­da i po­ra­za na 2-2. Za­grep­ča­ni­nu je to bi­la 18. ovo­go­diš­nja po­bje­da na Mas­ter­si­ma (uz se­dam po­ra­za), bo­lji od nje­ga sa­mo su Alexan­der Zve­rev s 22-7 i No­vak Đo­ko­vić ko­ji ima 19-6.

Ćo­rić je sjaj­no ser­vi­rao, za­dr­žao mir­no­ću i u naj­te­žim tre­nu­ci­ma (kod ser­vi­sa za meč imao je 15:30), bio iz­nim­no pre­ci­zan... Odi­grao je mo­žda i svoj naj­bo­lji meč. Ili je­dan od naj­bo­ljih. Odav­no ni­smo Fe­de­re­ra gle­da­li u ta­ko po­dre­đe­noj ulo­zi.

- Bio je bo­lji, vi­še je pri­ti­skao loptu, ser­vi­rao je bo­lje i to je to. U oba sam se­ta ušao lo­še, a ov­dje su uvje­ti za igru bi­li iz­nim­no br­zi - ka­zao je nakon me­ča Fe­de­rer.

Ovak­vim ras­ple­tom ne mo­ra bi­ti pre­vi­še ne­za­do­vo­ljan ni­ti Ro­ge­rov tre­ner Ivan Lju­bi­čić ko­ji se na­la­zi u svo­je­vr­s­nom “su­ko­bu in­te­re­sa”. Fe­de­re­rov je tre­ner, ali i Bor­nin me­na­džer. Neo­vis­no o to­me, za Švi­car­ca je mo­žda i bo­lje da da­nas ne­će iz­a­ći na meg­dan ras­po­lo­že­nom Đo­ko­vi­ću...

Đo­ko­vić pre­ska­če Fe­de­re­ra

Jer No­vak opet igra fu­ri­oz­no. Do fi­na­la je sti­gao za sa­mo sat vre­me­na, ko­li­ko mu je tre­ba­lo da do­đe do po­bje­de nad Alexan­de­rom Zve­re­vom sa 6:2, 6:1. Ta­ko je uz­vra­tio mla­dom Ni­jem­cu za po­raz u nji­ho­vu je­di­nom do­sa­daš­njem me­đu­sob­nom dvo­bo­ju, u fi­na­lu Ri­ma 2017. go­di­ne. Sr­bin je pla­sma­nom u finale Šan­ga­ja osi­gu­rao us­pon s tre­ćeg na dru­go mjes­to na sljedećoj ATP lis­ti ko­ja će bi­ti objav­lje­na u po­ne­dje­ljak.

A na njoj će Bor­na, bez ob­zi­ra na is­hod fi­na­la, do­ći na 13. mjes­to, što će mu bi­ti i pla­sman ka­ri­je­re. Bo­ljim pla­sma­nom na ATP lis­ti od Hr­va­ta mo­gu se po­hva­li­ti sa­mo Go­ran Iva­ni­še­vić, Ivan Lju­bi­čić, Ma­rin Či­lić, Ma­rio An­čić i Ni­ko­la Pi­lić.

Đo­ko­vić je je­dan od dvo­ji­ce igra­ča protiv ko­jih Bor­na još nije za­bi­lje­žio po­bje­du, ima 0-2 s njim (dru­gi je Či­lić ko­ji je po­bi­je­dio Ćo­ri­ća u svih se­dam me­đu­sob­nih dvo­bo­ja). I za­to će da­naš­nji finale protiv pre­po­ro­đe­nog No­va­ka, ko­ji je na­ni­zao već 17 uzas­top­nih po­bje­da, za Bor­nu bi­ti po­se­ban iz­a­zov. Fi­nal­ni dvo­boj po­či­nje u 10.30

Sport­klu­bu.• sa­ti, uz pri­je­nos na

BOR­NA ĆO­RIĆ na­ni­zao je ove go­di­ne već 18 po­bje­da na Mas­ter­si­ma (uz se­dam po­ra­za). Bo­lji od nje­ga sa­mo su A. Zve­rev s 22-7 i Đo­ko­vić s 19-6

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.