KOKICE ČE­KA­JU DREAM TE­AM, PLINARI NA MO­TOR

Ru­ko­met­nu Li­gu pr­va­ka igra­ju za­gre­bač­ki PPD, ali i igra­či­ce Po­drav­ke. Če­ka­ju ih te­ške utakmice...

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec //

Eki­pa iz Ko­priv­ni­ce do­če­ku­je če­tve­ros­tru­ke po­bjed­ni­ce Li­ge pr­va­ki­nja, ulaz­ni­ce su od­mah bi­le ras­pro­da­ne...

Ru­ko­me­ta­ši PPD Za­gre­ba i ru­ko­me­ta­ši­ce Po­drav­ka Ve­ge­te da­nas nastavljaju s igra­njem u sku­pi­na­ma Li­ge pr­va­ka i pr­va­ki­nja. Za­gre­ba­ši će u dru­go uzas­top­no gos­to­va­nje, u Za­po­rož­je, na su­sret protiv Mo­to­ra. U Skjer­nu su “plinari” osvo­ji­li bod, u Za­po­rož­ju će po­ku­ša­ti osvo­ji­ti oba. Ukra­jin­ski pr­vak u pr­ve če­ti­ri utakmice nije osvojio ni bod.

Strp­lje­nje u na­pa­du je ključ

– To što su iz­gu­bi­li sve če­ti­ri utakmice nije pra­vo mje­ri­lo. Oni su bo­lja mom­čad ne­go što po­ka­zu­ju nji­ho­vi re­zul­ta­ti. Za nas će to bi­ti te­ška utak­mi­ca jer će oni igra­ti pod pri­ti­skom da mo­ra­ju po­bi­je­di­ti. Mo­rat će­mo igra­ti ja­ko do­bro u obra­ni, mo­rat će­mo bi­ti strp­lji­vi u na­pa­du – is­tak­nuo je Li­no Čer­var, tre­ner “pli­na­ra”.

Za­nim­lji­vo je da je Mo­tor dru­gi klub, nakon Ce­lja, ko­ji je pro­mi­je­nio tre­ne­ra na po­čet­ku se­zo­ne.

– Si­gur­no je da će pro­mje­na tre­ne­ra do­ni­je­ti mo­bi­li­za­ci­ju ci­je­le mom­ča­di i tre­ba oče­ki­va­ti još bo­lji Mo­tor ne­go u pri­jaš­njim utak­mi­ca­ma. Uos­ta­lom vi­dje­li ste ka­ko je pro­mje­na tre­ne­ra u Ce­lju dje­lo­va­la na mom­čad ko­ja je od­mah pobijedila Flen­sburg – is­tak­nuo je Čer­var.

Ko­priv­ni­čan­ka­ma u gos­te dolazi če­tve­ros­tru­ki po­bjed­nik Li­ge pr­va­ki­nja, ma­đar­ski Gyõr (dvo­ra­na Fran Ga­lo­vić, 18.45 sa­ti). Ulaz­ni­ca nema, sve su raz­grab­lje­ne dos­lov­ce u pet mi­nu­ta.

– Zna­mo tko dolazi i te­ško je uop­će pred­sta­vi­ti ovu eki­pu. Od ukup­no de­set top igra­či­ca svi­je­ta osam ih igra u Győri­ju, to je dream te­am i mi smo re­al­ni u to­me. Kod nas se ni­šta ne mi­je­nja od pr­vog da­na, nema eufo­ri­je, zna­mo svoj cilj i mo­ra­mo odi­gra­ti naj­bo­lje do­sad – re­kao je Zlat­ko Sa­ra­če­vić, tre­ner Po­drav­ke.

Bit će ovo če­t­vr­to gos­to­va­nje Gyõra u Ko­priv­ni­ci. Pret­hod­na tri pu­ta ma­đar­ski klub slavio je uvjer­lji­vo. Dva­put je bilo plus se­dam i jed­nom plus 11 za ma­đar­ske pr­va­ki­nje.

– Kad smo se sku­pi­li pr­vog da­na zna­li smo da nas če­ka te­žak put do ono­ga što smo pos­ta­vi­li kao cilj. Je­dan dio je os­tva­ren i mi se ne­će­mo bo­ja­ti ni­ko­ga i ni­če­ga, a uvje­re­na sam da ima­mo što po­ka­za­ti. Svjes­ni smo da su oni vr­hun­ska eki­pa, ali i mi ima­mo kva­li­te­ta i mo­že­mo se no­si­ti s nji­ma ci­je­lu utak­mi­cu i uži­va­ti u njoj – rek­la je sr­p­ska vra­tar­ka Jo­va­na Ri­so­vić ko­ja ja­ko do­bro poz­na­je Gyõr s ob­zi­rom na to da je proš­le se­zo­ne bra­ni­la u ma­đar­skoj li­gi za Kec­ske­met.

Re­zul­ta­ti se već vi­de

Mi­ran­da Ta­ta­ri Ši­mu­no­vić igra­la je ne­koć protiv Györa.

– Ne tre­ba pu­no go­vo­ri­ti o Győri Au­di ETO KC mis­lim da je do­volj­no re­ći da su če­ti­ri pu­ta osvo­ji­le Li­gu pr­va­ki­nja, ne­ko­li­ko pu­ta u fi­na­lu. Što se ti­če nas mi smo utak­mi­com s Thürin­ge­rom pos­la­li po­ziv jav­nos­ti, a re­zul­ta­ti se već sa­da vi­de jer su ulaz­ni­ce pla­nu­le – is­tak­nu­la je sport­ska di­rek­to­ri­ca klu­ba.

Ru­ko­me­ta­ši­ce Po­drav­ke na do­ma­ćem te­re­nu do­če­ku­ju ma­đar­ski Gyõr, ko­ji u svo­jim re­do­vi­ma ima ne­ko­li­ko naj­bo­ljih ru­ko­me­ta­ši­ca svi­je­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.