Nit­ko ne nu­di što i hr­vat­ski FFC BRESTOVAC DINIZA RI­JE­ŠIO HIGH-KICKOM

Hr­vat­ska bo­ri­lač­ka pro­mo­ci­ja FFC u no­ći s pet­ka na su­bo­tu star­ta­la je se­ri­ja­lom mje­šo­vi­tih bo­ri­lač­kih pri­red­bi u bo­ri­lač­koj me­ki ka­kav je Las Ve­gas Nakon to­li­ko pro­vje­ra, a pro­vje­ra­vao me je i FBI, mogao bih ra­di­ti i u Bi­je­loj ku­ći, na­ša­lio se vlas­nik FFC

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava - Dra­žen Braj­dić

Nakon ne­ko­li­ko od­go­da, u Las Ve­ga­su je ko­nač­no odr­ža­na pr­va pri­red­ba FFC-a. I či­ni se da je pre­mi­je­ra us­pje­la

”Škor­pi­on” po­nov­no uba­da. Po­tez ve­če­ri u Fig­ht Do­meu ho­te­la Rio iz­veo je vo­de­ći hr­vat­ski kik­bok­sač Mladen Scor­pi­on Sting Brestovac (34). Za­gre­bač­ki su­per­te­škaš obra­nio je svoj FFC po­jas ta­ko da je Bra­zil­ca Diniza us­pa­vao svo­jim naj­moć­ni­jim udar­cem – li­je­vim high-kickom u gla­vu. Zbi­lo se to u tre­ćoj run­di. Ona­ko ka­ko je to ne­kad či­nio Mirko Fi­li­po­vić Cro Cop.

Li­cen­ci­je ko­je nit­ko nema

Osim još jed­ne bor­be u kik­bok­su – Al­ba­nac Sh­ko­dran Ve­se­li no­ka­uti­rao je u če­t­vr­toj Fran­co­isa Am­ba­ga– na­zoč­ni­ma su na me­ni­ju ser­vi­ra­ne još i po jed­na bok­sač­ka i jed­na MMA bor­ba, no one su proš­le bez bo­ra­ca s ovih pros­to­ra za ko­je bi ova pro­mo­ci­ja mo­gla bi­ti sja­jan iz­log na ame­rič­kom bo­ri­lač­kom tr­ži­štu. A na nje­mu je, toč­ni­je u bo­ri­lač­koj Me­ki kak­va je Las Ve­gas, vlas­nik FFC-a Or­sat Zovko pos­tao pr­vi čo­vjek ko­ji je is­te ve­če­ri or­ga­ni­zi­rao me­če­ve u tri kon­tak­t­na bo­ri­lač­ka spor­ta (kik­boks, pro­fe­si­onal­ni boks, MMA).

– Sre­tan sam što se sav trud u pri­pre­ma­nju ovog do­ga­đa­ja is­pla­tio. I ra­du­jem se što su naš pro­izvod i brend vi­dje­li i gle­da­te­lji jed­ne od na­ci­onal­nih te­le­vi­zi­ja kao što je CBS Sports Network.

Pri­red­ba je odr­ža­na u dvo­ra­ni na­zva­noj Fig­ht Do­me, ka­pa­ci­te­ta 2000 mjes­ta, spe­ci­jal­no ure­đe­noj za priredbe ko­je bi se u re­ži­ji FFC-a tre­ba­le odr­ža­va­ti sva­kog tjed­na, i to pet­kom, da se ne su­da­ra­ju s ve­li­kim bo­ri­lač­kim “even­ti­ma” ko­ji su obič­no su­bo­tom. Za­što je sve to sku­pa kas­ni­lo, pa je zbog to­ga od sve­ga odus­tao Cro Co­pov šti­će­nik Sa­to­shi Ishii, po­ku­šao nam je još po­čet­kom ruj­na objas­ni­ti sam Or­sat Zovko.

– Ka­da sam bio na raz­go­vo­ru za li­cen­ci­ju, osje­ćao sam se kao na su­du. Is­pred mene je bio is­pi­ti­vač, a sa sta­ne lju­di ko­ji su pod­sje­ća­li na po­ro­tu, i sa­mo je ne­dos­ta­ja­la Bi­bli­ja da se za­ku­nem na is­ti­nu. Tra­ja­lo je to vi­še od sat vre­me­na, a ja sam pri­pre­mio oko 100-ti­njak stra­ni­ca ela­bo­ra­ta, a pro­vje­ra­vao me i FBI jer me je­dan biv­ši part­ner ola­ja­vao pa su pro­vje­ra­va­li sve što sam i gdje sam ra­dio.

Pred Sport­skom ko­mi­si­jom sa­vez­ne dr­ža­ve Ne­va­da, Or­sat je mo­rao bi­ti vr­lo uvjer­ljiv jer je tra­žio li­cen­ci­je za or­ga­ni­za­ci­ju pri­red­bi u tri raz­li­či­ta spor­ta, a tak­vu li­cen­ci­ju u Ne­va­di nema nit­ko.

Fig­ht Do­me – no­va atrak­ci­ja

– Mo­rao sam im da­ti oti­ske pr­sti­ju, po­t­vr­de iz ban­ke o mo­jim ban­kov­nim ra­ču­ni­ma iz SAD-a i Eu­ro­pe, ko­pi­je do­ku­me­na­ta o po­sje­do­va­nju ne­kret­ni­na, re­fe­ren­ce kom­pa­ni­ja s ko­ji­ma ra­dim, a mo­rao sam ima­ti i pre­po­ru­ke po­je­di­na­ca. Lju­di­ma ko­ji su me sas­lu­ša­va­li bilo je čud­no da ja že­lim ima­ti stal­nu dvo­ra­nu i da ću ra­di­ti jed­nu pri­red­bu tjed­no jer to nit­ko ni­kad nije ra­dio. Nakon sve­ga, sa­da mo­gu ra­di­ti i u Bi­je­loj ku­ći jer sam pro­vje­ren i do tre­ćeg ko­lje­na, za­pra­vo do Ma­ri­na Dr­ži­ća – na­ša­lio se ovaj pos­lov­no okret­ni Du­brov­ča­nin ko­ji je s ovim pro­jek­tom pu­no to­ga sta­vio na koc­ku.

– Ne­mam re­por­taž­na ko­la jer sam sa­gra­dio i opre­mio ci­je­lu re­ži­ju. Baš kao što sam i opre­mio je­di­nu dvo­ra­nu spe­ci­ja­li­zi­ra­nu za bo­ri­lač­ke spor­to­ve ko­ja nam je na ras­po­la­ga­nju 365 da­na u go­di­ni, 24 sa­ta dnev­no. I taj Fig­ht Do­me bi tre­bao bi­ti no­va atrak­ci­ja u Ve­ga­su.

ZOVKO JE POS­TAO JE­DI­NI BORILAČKI PROMOTOR U SAD-u KO­JI IMA PRA­VO OR­GA­NI­ZI­RA­TI PRIREDBE U TRI BO­RI­LAČ­KA SPOR­TA

MLADEN SCOR­PI­ON STINGBRESTOVAC obra­nio je svoj FFC po­jas u bor­bi protiv Bra­zil­ca Diniza

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.