ZDRAVSTVO ĆE DOBITI MILIJARDU KUNA VI­ŠE

Zdravstvo će dobiti milijardu kuna vi­še, vi­še je po­ti­ca­ja za kup­nju sta­no­va, ras­tu pla­će su­ci­ma, a gra­đa­ni će dobiti ni­ži PDV

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ma­ri­na Šu­njer­ga

Proračun za 2019., kao i re­ba­lans pro­ra­ču­na za ovu go­di­nu, Vla­da će usvo­ji­ti na da­naš­njoj sjed­ni­ci, ali već se mo­že ču­ti da je naj­važ­ni­ji eko­nom­ski do­ku­ment pro­ji­ci­ran na os­no­vi ras­ta BDP-a od 2,9 pos­to. Dr­ža­va pla­ni­ra pri­ku­pi­ti ne­što vi­še od 133 mi­li­jar­de kuna, a po­tro­ši­ti oko 139 milijardi kuna ti­je­kom idu­će go­di­ne, što je za šest milijardi kuna vi­še ne­go la­ni. De­fi­cit sre­diš­nje dr­ža­ve bit će ne­što ma­nji od šest milijardi kuna, ali de­fi­cit op­će dr­ža­ve ne bi tre­bao pre­ma­ši­ti 0,4 pos­to BDP-a. Tro­ško­vi ve­za­ni uz pla­ća­nje du­go­va Ulja­ni­ka po­tro­ši­li su vi­šak pri­ho­da ko­ji je dr­ža­va pri­ku­pi­la ti­je­kom ove go­di­ne, ali ne bi tre­ba­li pro­uz­ro­či­ti ve­ći mi­nus u bla­gaj­ni op­će dr­ža­ve. Oče­ku­je se da će op­ća dr­ža­va za­vr­ši­ti go­di­nu u vr­lo bla­gom mi­nu­su ili na po­zi­tiv­noj nu­li.

Za mi­ro­vi­ne 39 milijardi

Proračun je ve­zan uz tre­ći krug po­rez­nih ras­te­re­će­nja ko­ja do­no­se ni­žu sto­pu PDV-a na dio hra­ne, ali i ve­ći zdrav­s­tve­ni do­pri­nos. Sto­ga je naj­ve­ći do­bit­nik pro­ra­ču­na zdravstvo ko­jem će se u bla­gaj­nu sli­ti mi­li­jar­da kuna vi­še ne­go la­ni. Za pla­će svo­jih za­pos­le­ni­ka dr­ža­va će iz­dvo­ji­ti 30 milijardi kuna, a ta ma­sa uklju­ču­je rast os­no­vi­ce za tri pos­to. Ras­te i tro­šak is­pla­te mi­ro­vi­na, za ko­je idu­će go­di­ne va­lja osi­gu­ra­ti vi­še od 39 milijardi kuna. Me­đu sek­to­ri­ma ko­ji­ma se proračun po­ve­ća­va je i pra­vo­su­đe, ko­je di­že pla­će svo­jim su­ci­ma za šest pos­to. Mi­nis­tar­stvo po­mor­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re imat će na ras­po­la­ga­nju 60 mi­li­ju­na kuna vi­še za eu­rop­ske pro­jek­te, a Mi­nis­tar­stvu gra­di­telj­stva proračun ras­te za 160 mi­li­ju­na kuna. Ve­ći dio tog nov­ca pla­si­rat će se u nas­ta­vak pro­gra­ma su­bven­ci­oni­ra­nja grad­nje sta­no­va ili pak nji­ho­ve kup­nje kroz su­bven­ci­je ka­ma­ta. Bit će nov­ca i za obra­zov­nu re­for­mu jer re­sor­nom mi­nis­tar­stvu proračun ras­te za oko po­la mi­li­jar­de kuna. Po­nov­no su sma­nje­ni tro­ško­vi za pla­ća­nje ka­ma­ta na jav­ni dug. U 2019. za tu će­mo po­tre­bu re­zer­vi­ra­ti de­vet milijardi kuna. To je 900 mi­li­ju­na kuna ma­nje ne­go što je pla­ni­ra­no u 2018. go­di­ni. Iz­gled­no je da će se i idu­će go­di­ne po­no­vi­ti po­volj­ni­je re­fi­nan­ci­ra­nje jav­nog du­ga pa će re­ali­zi­ra­ni tro­ško­vi za ka­ma­te bi­ti ni­ži od pla­na. U tri go­di­ne ta­ko će tro­ško­vi za ka­ma­te pas­ti za vi­še od dvi­je mi­li­jar­de kuna.

Dr­ža­va u bla­gom mi­nu­su

Pri­ho­di pro­ra­ču­na pro­ji­ci­ra­ni su na 133 mi­li­jar­de kuna. To je za tri pos­to ili če­ti­ri mi­li­jar­de kuna vi­še ne­go što je pla­ni­ra­no u 2018. go­di­ni. Sto­pa PDV-a sni­ža­va se s 25 na 13 pos­to za vo­će, po­vr­će, svje­že me­so i ri­bu, pe­le­ne te ži­vu sto­ku, ali se, po­t­vr­dio je mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić, pla­ni­ra i pro­ši­re­nje na do­dat­ne ka­te­go­ri­je. Una­toč ras­te­re­će­nji­ma kroz PDV, taj po­rez os­ta­je naj­iz­daš­ni­ji pri­hod dr­ža­ve, ko­ji bi idu­će go­di­ne u bla­gaj­nu tre­bao do­ni­je­ti vi­še od 51 milijardu kuna. U tri fa­ze po­rez­ne re­for­me gra­đa­ni i po­du­zet­ni­ci ras­te­re­će­ni su za 6,7 milijardi kuna, pri če­mu se na idu­ću go­di­nu od­no­si 2,7 milijardi kuna. Paket od de­vet po­rez­nih za­ko­na Vla­da će da­nas pos­la­ti Sa­bo­ru na ras­pra­vu i usva­ja­nje.

Re­ba­lans pro­ra­ču­na za 2018. go­di­nu pod ja­kim je utje­ca­jem Ulja­ni­ka. Dr­ža­va će mo­ra­ti pod­mi­ri­ti naj­ma­nje 3,5 milijardi kuna Ulja­ni­ko­vih du­go­va i to će po­jes­ti ci­je­li su­fi­cit ko­ji se ge­ne­ri­rao u de­set mje­se­ci. Za­hva­lju­ju­ći či­nje­ni­ci da su su­fi­ci­ti os­tva­re­ni u iz­van­pro­ra­čun­skim ko­ris­ni­ci­ma, ukup­ni re­zul­tat na kra­ju go­di­ne tre­bao bi bi­ti de­fi­cit do 0,2 pos­to BDP-a, što je za­ne­ma­riv mi­nus dr­ža­ve. Za­to ne­će ne­ga­tiv­no utje­ca­ti na kre­ta­nje jav­nog du­ga, či­ji bi udio u BDP-u tre­bao pas­ti is­pod gra­ni­ce od 75 pos­to.

Zdrav­ko Ma­rić pla­ni­ra ni­ži PDV za još ne­ke do­dat­ne ka­te­go­ri­je, ali ne ot­kri­va ko­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.