Hr­vat­skih zas­tup­ni­ka u EP-u bit će bar 40 pos­to iz HDZ-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - To­mis­lav Kras­nec

Ni­je­mac Man­fred We­ber iz­a­bran je ju­čer za vo­de­ćeg kan­di­da­ta Eu­rop­ske puč­ke stran­ke na iz­bo­ri­ma za Eu­rop­ski par­la­ment u svib­nju 2019., a hr­vat­ski pre­mi­jer i pred­sjed­nik HDZ-a An­drej Plen­ko­vić obe­ćao mu je da će se po­bri­nu­ti da “ba­rem 40 pos­to” hr­vat­skih zas­tup­ni­ka u no­vom sa­zi­vu EP-a bu­de iz re­do­va europ­skih pu­ča­na, tj. HDZ-a.

Tu­skov obra­čun s Or­ba­nom

Eu­rop­ski pu­ča­ni ta­ko su na kon­gre­su u Hel­sin­ki­ju sta­li iza We­be­ra kao svog kan­di­da­ta za novog pred­sjed­ni­ka Komisije na­kon for­mi­ra­nja novog sa­zi­va Eu­rop­skog par­la­men­ta, ali i go­vo­ri­ma vo­de­ćih po­li­ti­ča­ra iz re­do­va EPP-a iz­bru­si­li svo­ju po­li­tič­ku po­ru­ku o vri­jed­nos­ti­ma ko­je že­le zas­tu­pa­ti. Za­pa­žen je bio go­vor Do­nal­da Tu­ska, Po­lja­ka na mjes­tu pred­sjed­ni­ka Eu­rop­skog vi­je­ća, ko­ji je zvu­čao kao da se iz­rav­no obra­ču­na­va s po­li­ti­kom ma­đar­skog pre­mi­je­ra Vik­to­ra Or­ba­na. Or­ba­no­va po­li­ti­ka sve vi­še se u Eu­ro­pi – pu­no vi­še iz­van Eu­rop­ske puč­ke stran­ke, ali go­vo­ri po­put Tu­sko­va po­ka­zu­ju da se to do­ga­đa i unu­tar nje – per­ci­pi­ra kao pro­ble­ma­tič­na i u su­prot­nos­ti s glav­nom stru­jom po­li­ti­ke i vri­jed­nos­ti ko­ju pu­ča­ni no­mi­nal­no zas­tu­pa­ju i bra­ne.

Tu­sko­va kri­ti­ka tim je oš­tri­ja za Or­ba­na jer do­la­zi od po­li­ti­ča­ra ko­ji se vr­lo ra­no od iz­bi­ja­nja mi­grant­ske kri­ze za­la­gao za za­us­tav­lja­nje ile­gal­nih migranata i ja­ča­nje si­gur­nos­ti vanj­skih gra­ni­ca EU. S tak­vim sta­vom Tusk je znao bi­ti na su­prot­noj li­ni­ji od nje­mač­ke kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel. Ali ju­čer je na kon­gre­su EPP-a u Hel­sin­ki­ju bio vr­lo ja­san u tvrd­nji da nit­ko ne­ma pra­vo na­pa­da­ti li­be­ral­nu de­mo­kra­ci­ju, što je po­ru­ka upu­će­na iz­rav­no Or­ba­nu (prem­da ga Tusk ni­je ime­no­vao): – Do­pus­ti­te da bu­dem ap­so­lut­no ja­san. Ako ste pro­tiv vla­da­vi­ne pra­va i neo­vis­nog sud­stva, nis­te de­mo­kr­š­ća­nin. Ako ne vo­li­te slo­bod­ne me­di­je i nev­la­di­ne or­ga­ni­za­ci­je, ako to­le­ri­ra­te kse­no­fo­bi­ju, ho­mo­fo­bi­ju, na­ci­ona­li­zam i an­ti­se­mi­ti­zam, nis­te de­mo­kr­š­ća­nin. Ako stav­lja­te dr­ža­vu i na­ci­ju na­su­prot ili iz­nad slo­bo­de i dig­ni­te­ta po­je­din­ca, nis­te de­mo­kr­š­ća­nin. Ako pri­želj­ku­je­te kon­flikt i po­dje­lu glo­bal­no ili unu­tar Eu­rop­ske uni­je, nis­te de­mo­kr­š­ća­nin. Ako po­dr­ža­va­te Pu­ti­na i na­pad na Ukra­ji­nu, ako ste sklo­ni agre­so­ru i pro­tiv ste žr­tve, nis­te de­mo­kr­š­ća­nin. Ako že­li­te za­mi­je­ni­ti za­pad­ni mo­del li­be­ral­ne de­mo­kra­ci­je is­toč­nim mo­de­lom “auto­ri­tar­ne de­mo­kra­ci­je”, nis­te de­mo­kr­š­ća­nin – re­kao je Do­nald Tusk. Vik­tor Or­ban u svom je go­vo­ru prak­tič­ki po­ru­čio da Eu­rop­ska puč­ka stran­ka tre­ba nje­ga i nje­go­vu stran­ku Fi­desz jer su oni po­bjed­ni­ci, pa će osi­gu­ra­ti i po­bje­du pu­ča­na u Ma­đar­skoj na pred­sto­je­ćim europ­skim iz­bo­ri­ma. No, Do­nald Tusk uz­vra­tio mu je tvrd­njom da se na tim iz­bo­ri­ma od­lu­ču­je i o za­šti­ti te­melj­nih vri­jed­nos­ti u Eu­ro­pi. Bez njih, na­ša po­bje­da ne­će ima­ti smis­la, do­dao je Tusk. Or­ban je još ape­li­rao i na de­mo­kr­š­ća­ne da se ne op­te­re­ću­ju oni­me što od njih oče­ku­ju “lje­vi­čar­ske stran­ke i li­be­ral­ni me­di­ji”, ne­go da ko­ra­ča­ju svo­jim pu­tem.

We­ber: EU bli­že gra­đa­ni­ma

Or­ba­no­vi de­le­ga­ti na kon­gre­su gla­so­va­li su za Man­fre­da We­be­ra, ko­jeg ci­je­ne i zbog to­ga što je Or­ba­nu i Fi­de­szu po­mo­gao u kam­pa­nji za ma­đar­ske iz­bo­re proš­le go­di­ne. We­be­rov pro­tu­kan­di­dat, Fi­nac Alexan­dar Stubb, ni­je imao šan­se: dobio je sa­mo 21 pos­to gla­so­va. We­ber (46) je iz Ba­var­ske, du­go­go­diš­nji je zas­tup­nik u Eu­rop­skom par­la­men­tu, a u svo­joj po­ru­ci na­gla­ša­va da že­li pri­bli­ži­ti EU gra­đa­ni­ma.

Na­gla­ša­va i kr­š­ćans­tvo kao srž kul­tu­re i iden­ti­te­ta Eu­rop­lja­na, ali ne zvu­či to­li­ko kse­no­fob­no kao Or­ban i nje­go­va stru­ja. We­ber je i u Hel­sin­ki­ju, baš kao i u svom go­vo­ru u Za­gre­bu na Op­ćem sa­bo­ru HDZ-a u svib­nju ove go­di­ne, spo­me­nuo da je cr­k­va u sre­di­štu sva­kog eu­rop­skog se­la i gra­da ne­što što po­ve­zu­je Eu­rop­lja­ne i što go­vo­ri o ko­ri­je­ni­ma i te­me­lji­ma.

– Man­fred We­ber je od­li­čan pri­ja­telj HDZ-a. Dra­go mi je da je dobio po­vje­re­nje – ko­men­ti­rao je Plen­ko­vić We­be­ro­vu po­bje­du.

We­be­rov pro­tu­kan­di­dat, Fi­nac Alexan­dar Stubb (li­je­vo) dobio je sa­mo 21 pos­to gla­so­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.