MODRIĆ I LOVREN

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ja­ke­lić

“Zdrav­ko Ma­mić kao od­go­vor­na oso­ba GNK Di­na­ma bio je du­žan skr­bi­ti o za­ko­ni­tom ko­ri­šte­nju i ras­po­la­ga­nju fi­nan­cij­skim sred­stvi­ma klu­ba. Me­đu­tim, Zdrav­ko Ma­mić ta­ko ne pos­tu­pa, ne­go po­du­zi­ma ci­je­li niz rad­nji, mo­ti­vi­ran osob­nim ma­te­ri­jal­nim in­te­re­si­ma. Pri to­me je svjes­tan da svo­jim rad­nja­ma za se­be pri­bav­lja znat­nu pro­tu­prav­nu imo­vin­sku ko­rist, a sve na šte­tu GNK Di­na­ma o či­jim je in­te­re­si­ma bio du­žan skr­bi­ti. Una­toč to­me Zdrav­ko Ma­mić po­du­zi­ma niz ak­tiv­nos­ti us­mje­re­nih u na­pri­jed re­če­nom prav­cu, či­me jas­no i ne­dvoj­be­no ma­ni­fes­ti­ra svo­je hti­je­nje za po­či­nje­nje kaz­ne­nog dje­la...”

De­talj­no obraz­lo­že­nje

Sto­ji to, me­đu os­ta­lim, u ne­pra­vo­moć­nom pi­sa­nom obraz­lo­že­nju presude Zdrav­ku i Zo­ra­nu Ma­mi­ću, Da­mi­ru Vr­ba­no­vi­ću te po­rez­ni­ku Mi­la­nu Per­na­ru. Ne­pra­vo­moć­nu osu­đu­ju­ću pre­su­du vi­je­će Žu­pa­nij­skog su­da u Osi­je­ku pod pred­sje­da­njem su­ca Dar­ka Kruš­li­na do­ni­je­lo je u lip­nju, a na­kon pet mje­se­ci de­talj­no pi­sa­no obraz­lo­že­nje na 270 stra­ni­ca odas­la­no je stran­ka­ma ko­je ima­ju rok od 15 da­na za žal­bu. Zdrav­ko

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.