OTPAD JE VE­LI­KI GOSPODARSKI RESURS

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

1. Hr­vat­ska dr­ža­va mo­ra hit­no i bit­no una­pri­je­di­ti dosadašnji mo­del gos­po­da­re­nja ot­pa­dom. Mo­ra­mo ra­zvi­ti re­cik­laž­nu in­dus­tri­ju i otpad ko­ris­ti­ti kao gospodarski resurs.

2. Kom­pa­ni­ja Teh­nix vo­de­ća je eko in­dus­tri­ja u ra­zvo­ju no­vih teh­no­lo­gi­ja za odr­ži­vo gos­po­da­re­nje ko­mu­nal­nim ot­pa­dom ko­ji­ma se olak­ša­va pos­ti­za­nje ci­lje­va kruž­ne eko­no­mi­je, a ti­me i bit­no sma­nju­ju kli­mat­ske pro­mje­ne pla­ne­te Zem­lje. Ra­zvi­li smo naj­bo­lje pro­izvo­de i teh­no­lo­gi­je za re­cik­la­žu ot­pa­da bez de­po­ni­ja.

3. Da, toč­no, i to u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj, u Me­đi­mur­ju u Do­njem Kra­ljev­cu u kom­pa­ni­ji Teh­nix. U Teh­nix do­la­ze gra­do­na­čel­ni­ci i mi­nis­tri, sa­vjet­ni­ci i di­rek­to­ri, do­bi­va­mo pos­lov­ne zah­tje­ve iz go­to­vo ci­je­lo­ga svi­je­ta, čak i od pred­sjed­ni­ka dr­ža­va da im struč­no i teh­no­lo­ški pre­zen­ti­ra­mo na­še MBO-Te teh­no­lo­gi­je ko­ji­ma se ko­mu­nal­ni otpad pot­pu­no re­cik­li­ra pre­ma upo­rab­noj vri­jed­nos­ti i po­nov­no vra­ća u pos­lov­ni cik­lus kao no­va gos­po­dar­ska vri­jed­nost, za­hva­lju­ju­ći ra­zvo­ju no­vih tip­skih teh­no­lo­gi­ja te iz­grad­nji tip­skih tvor­ni­ca za re­cik­la­žu pred­sor­ti­ra­nog ili mi­je­ša­nog ko­mu­nal­nog ot­pa­da od gra­đa­na ili sa­kup­lje­nog u re­cik­laž­nim dvo­ri­šti­ma. ko­je sa­da gra­di­mo.

Na­še tvor­ni­ce su 10 pu­ta jef­ti­ni­je od do­sa­daš­njih rje­še­nja po­put Ma­riš­ći­ne, Ka­šti­ju­na. Ti pro­jek­ti su se gra­di­li 10 go­di­na, či­ta­va ar­mi­ja lju­di je bi­la an­ga­ži­ra­na, a da­nas ima­mo ve­li­ki eko­nom­ski i eko­lo­ški pro­blem o ko­jem se šu­ti, a pred­stav­lja eko­lo­šku sra­mo­tu za Re­pu­bli­ku Hr­vat­sku. U iz­gra­đe­ne gra­đe­vi­ne ugra­đe­na su sku­pa pos­tro­je­nja ko­ja ne pro­vo­de re­cik­la­žu si­ro­vi­na, ne pro­izvo­de kom­post ni­ti kva­li­tet­no za­mjen­sko (al­ter­na­tiv­no) gri­vo ko­je se mo­že ko­ris­ti­ti kao kva­li­tet­no go­ri­vo bi­lo u ce­ment­noj in­dus­tri­ji bi­lo u pro­izvod­nji elek­trič­ne ener­gi­je. Naj­ve­ća šte­ta na­prav­lje­na je pri­ro­di zbog od­la­ga­nja na sku­pe plo­he ko­je pred­stav­lja­ju ve­li­ku opas­nost, ako do­đe do ve­li­kih ki­ša kao u Ita­li­ji. Mo­že­mo si za­mis­li­ti što pro­živ­lja­va­ju na­ši gra­đa­ni oko od­la­ga­liš­nih plo­ha, ali i oko ne­adek­vat­no iz­ve­de­nih re­cik­laž­nih cen­ta­ra. Po­du­ze­će Teh­nix ta­da još ma­lo sa 100 za­pos­le­nih rad­ni­ka upo­zo­ra­va­lo je na pro­blem ko­ji da­nas ima­mo sa Ma­riš­ći­nom te inves­ti­ci­jom ko­ja je eko­lo­ški i eko­nom­ski pro­ma­še­na. Mi smo da­nas iz­gra­di­li go­to­vo 50 tvor­ni­ca za re­cik­la­žu ko­mu­nal­nog ot­pa­da. Na­ža­lost, nit jed­no u mo­joj, na­šoj Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj, osim

Đu­ro Hor­vat, pred­sjed­nik kom­pa­ni­je Teh­nix

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.