Za Advent ne­ma mjes­ta pa na­ši gos­ti spa­va­ju čak i u Ljub­lja­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Rad­mi­la Ko­va­če­vić Ma­te­ja Šo­bak

Ovo­go­diš­nji Advent, či­ji će pro­gram da­nas, pre­ma naj­a­va­ma, za­jed­nič­ki pred­sta­vi­ti gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić i pred­sjed­ni­ca za­gre­bač­ke Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Mar­ti­na Bi­enen­feld, bit će ra­skoš­ni­ji i po­sje­će­ni­ji ne­go la­ni. Dvi­je do­dat­ne lo­ka­ci­je ču­va­ju se u taj­nos­ti do zad­njeg tre­nut­ka, a da se oče­ku­je do mak­si­mal­no pet pos­to vi­še po­sje­ti­te­lja, ot­kri­la nam je di­rek­to­ri­ca TZ-a Za­greb na ovo­tjed­noj bur­zi tu­riz­ma u Lon­do­nu. La­ni je, ina­če, Za­greb u pro­sin­cu ugos­tio ne­što vi­še od 111.000 tu­ris­ta, od­nos­no 17 pos­to vi­še ne­go 2016. Tak­vo po­ve­ća­nje bro­ja gos­ti­ju vi­še ni­je u pla­nu, po­t­vr­đu­je nam tu­ris­tič­ka čel­ni­ca, ka­ko naj­po­sje­će­ni­ja za­gre­bač­ka ma­ni­fes­ta­ci­ja ne bi pre­ras­la pro­met­ne i dru­ge mo­guć­nos­ti na­šeg glav­nog gra­da. Na sre­ću, Za­greb će već od po­ne­djelj­ka bi­ti bo­ga­ti­ji za je­dan novi ho­tel. U sklo­pu Bra­ni­mir cen­tra otva­ra se Ca­nopy by Hil­ton Za­greb sa 151 so­bom. Mar­ti­na Bi­enen­feld ne kri­je da je to ve­se­li. – Na­rav­no, u vri­je­me Adven­ta dio gos­ti­ju ne us­pi­je na­ći ho­tel­sku so­bu u Za­gre­bu. Pu­ne se ho­te­li u mjes­ti­ma za­gre­bač­ke oko­li­ce, ali, ko­li­ko ču­jem od ko­le­ga, čak i u Ljub­lja­ni. Gos­ti ta­mo od­sjed­nu dva-tri da­na i on­da sva­kod­nev­no do­la­ze u Za­greb – ka­za­la nam je M. Bi­enen­feld na bur­zi tu­riz­ma u Lon­do­nu. Ina­če, naš je glav­ni grad u do­sa­daš­njem di­je­lu go­di­ne ugos­tio osam pos­to ma­nje tu­ris­ta iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je ne­go proš­le go­di­ne u is­to vri­je­me. U Hr­vat­skoj ih je bi­lo ukup­no oko 850.000, a Za­greb je po­sje­ti­lo 35.000 bri­tan­skih gra­đa­na. Di­rek­to­ri­ca Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce M. Bi­enen­feld naj­av­lju­je do­bru 2019., a mi­nus iz Bri­ta­ni­je objaš­nja­va pro­paš­ću tri­ju avi­okom­pa­ni­ja ko­je su po­ve­zi­va­le Otok sa Za­gre­bom.

Mu­zej su­vre­me­ne umjet­nos­ti početkom de­ve­de­se­tih, ho­tel kra­jem is­tog sto­lje­ća, a pri­je ne­ko­li­ko go­di­na voj­ni mu­zej. Ti­je­kom go­di­na ide­ja ko­ja bi Pa­ro­mli­nu udah­nu­la novi ži­vot go­to­vo da ni­je pos­to­ja­la, a za­dr­žat će se ipak ona iz­ne­se­na 2012., ko­jom se pred­la­ga­lo da zgra­da po­red Li­sin­skog pos­ta­ne grad­ska knjiž­ni­ca.

Knji­ge se vra­ća­ju sa­me

Ras­pi­san je ko­nač­no i na­tje­čaj za idej­no ar­hi­tek­ton­sko-ur­ba­nis­tič­ko rješenje, ali ka­ko je ri­ječ o pros­to­ru od go­to­vo 20 ti­su­ća kva­dra­ta, au­to­ri će za stva­ra­nje pro­jek­ta ima­ti do 31. si­ječ­nja slje­de­će go­di­ne. Naj­bo­lji­ma će Grad ta­da da­ti ne­što ma­nje od 400 ti­su­ća kuna i, pre­ma nji­ho­vim na­cr­ti­ma, kre­nu­ti s 300 mi­li­ju­na kuna vri­jed­nom re­kons­truk­ci­jom Pa­ro­mli­na, ko­ji za­in­te­re­si­ra­ni bu­du­ći pro­jek­tan­ti obi­la­ze su­tra. Ta­ko će dobiti naj­bo­lji do­jam zgra­de i ono­ga što tre­ba­ju na­pra­vi­ti, a u slu­ča­ju bi­lo kak­vih ne­do­umi­ca, za njih su na­prav­lje­ne i de­talj­ne smjer­ni­ce o to­me ka­ko bi knjiž­ni­ca, ko­ja se ne oče­ku­je pri­je 2025., tre­ba­la iz­gle­da­ti. Is­pred sa­mog ula­za po­treb­no je pro­jek­ti­ra­ti ma­li trg, a s nje­ga tre­ba­lo bi se ula­zi­ti u pros­tor za knji­go­ljup­ce otvo­ren 24 sa­ta dnev­no.

– Glav­ni ulaz s vje­tro­bra­nom i pre­dvo­rjem po­ve­za­nim s vanj­skim pros­to­rom bit će otvo­ren za ko­ris­ni­ke 24 sa­ta i oprem­ljen be­žič­nom mre­žom, klu­pa­ma i ulož­ni­ca­ma za po­vrat knji­ga i dru­ge gra­đe – sto­ji u upu­ta­ma pro­jek­tan­ti­ma, gdje se go­vo­ri i o to­me ka­ko će 24-sat­ni pris­tup pre­dvor­ju, u vri­je­me ka­da knjiž­ni­ca ne ra­di, bi­ti omo­gu­ćen uz po­moć ko­ris­nič­ke kar­ti­ce. Knji­ge će se vra­ća­ti na na­čin da će se smje­šta­ti na svo­je­vr­s­ne po­kret­ne vrp­ce, ko­je će ih on­da vo­di­ti u pros­to­ri­je za raz­vr­sta­va­nje gra­đe. Pri sa­mom ula­sku u knjiž­ni­cu, Za­grep­ča­ni će sve in­for­ma­ci­je mo­ći dobiti na in­fo-pul­to­vi­ma, kao i na ve­li­kim in­for­ma­cij­skim ekra­ni­ma, a za one ko­ji do­la­ze bi­cik­li­ma, bit će osi­gu­ra­no i par­ki­ra­li­šte pod kro­vom. Mis­li­lo se i na one ko­ji u knjiž­ni­ce do­la­ze ka­ko bi pro­či­ta­li no­vi­ne. Za njih će se na­pra­vi­ti po­seb­na so­ba, od­nos­no či­ta­oni­ca dnev­nog i tjed­nog ti­ska, a u njoj će bi­ti smje­šte­na i ra­ču­na­la, ka­ko bi se vi­jes­ti mo­gle pro­či­ta­ti na in­ter­ne­tu, kao i pros­tor za dru­že­nje, ko­ji će bi­ti spo­jen s ka­fe­te­ri­jom. No­va grad­ska knjiž­ni­ca bit će i pet-fri­end­ly, ba­rem u jed­nom svom di­je­lu, jer će se na ula­zu osi­gu­ra­ti “mjes­to za lju­bim­ca s vo­dom dok je vlas­nik u knjiž­ni­ci”. Bit će tu i pa­pir­ni­ca, iz­lož­be­ni pros­tor, kon­fe­ren­cij­ske dvo­ra­ne, ali i za­lo­gaj­ni­ca. Ta­ko­đer, svoj će pros­tor unu­tar Pa­ro­mli­na dobiti svi dob­ni uz­ras­ti, pa će naj­mla­đi čak ima­ti i ku­tak za pu­za­nje s igrač­ka­ma, dok će pred­škol­ci na ras­po­la­ga­nju ima­ti 4500 sli­kov­ni­ca i 11 ti­su­ća sve­za­ka knji­ga te ku­tak za kre­ativ­ni rad.

Gra­mo­fon­ske plo­če i ka­se­te

Ti­nej­dže­ri­ma će se osi­gu­ra­ti vi­so­ki sto­lo­vi s ra­ču­na­li­ma i me­di­ja­te­ka s 10.147 DVD-a, 1444 CD-a i 1500 vi­de­oka­se­ta, a u di­je­lu za odras­le na­pra­vit će se mjes­ta za dru­že­nje, ali i ona za pot­pu­nu kon­cen­tra­ci­ju, ko­ja će po­dra­zu­mi­je­va­ti po jed­no sje­de­će mjes­to za sto­lom, odvo­je­no od os­ta­lih svo­je­vr­s­nom pre­gra­dom. Mo­ći će se uži­va­ti i u no­vo­ta­ri­ja­ma, u ta­ko­zva­noj “gad­get ga­ra­ži”.

– To će bi­ti pros­tor s iz­lo­že­nim naj­no­vi­jim dos­tup­nim teh­no­lo­škim pred­me­ti­ma po­put mo­bi­te­la ili IT opre­me, gdje će ko­ris­ni­ci mo­ći is­pro­ba­ti sva­ki od njih – ka­žu u Gra­du, a is­pla­ni­ra­li su i glaz­be­ni odjel. U nje­mu smjes­tit će se 20.783 CD-a, 1656 DVD-a, 437 vi­de­oka­se­ta, 894 audi­oka­se­te, 5189 gra­mo­fon­skih plo­ča, 7308 no­ta, 3643 sve­za­ka knji­ga te de­set nas­lo­va ča­so­pi­sa. Imat će i pros­tor za slu­ša­nje glaz­be, od­nos­no “in­di­vi­du­al­na mjes­ta za sje­de­nje sa slu­ša­li­ca­ma i opre­mom za re­pro­du­ci­ra­nje glaz­be”.

Ni­ka­ko da do­bi­je na­mje­nu

Zgra­da je kao mlin po­če­la ra­di­ti 1862., u njoj se go­diš­nje pro­izvo­di­lo 10.000 kg braš­na, a sa­da već go­di­na­ma pro­pa­da

Mar­ti­na Bi­enen­feld, di­rek­to­ri­ca TZ-a Za­greb

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.