DVI­JE GO­DI­NE TRA­JE “NEW DEAL”, A BROJ OBNOVLJENIH FA­SA­DA I DA­LJE JE – 0!

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

su is­pr­va naj­av­lji­va­li iz Gra­da, či­ji je iz­vje­štaj o po­lu­go­diš­njem iz­vr­še­nju pro­ra­ču­na ot­krio ka­ko je, od 20 mi­li­ju­na kuna na­mi­je­nje­nih za pro­če­lja ove go­di­ne, utro­še­no tek ne­što vi­še od 300 ti­su­ća.

– Ma do­bro, haj­de, glav­no da je ko­nač­no to sve sku­pa kre­nu­lo. Na­da­mo se da će bi­ti go­to­vo ba­rem do lje­ta slje­de­će go­di­ne jer ne ide sve baš kao po lo­ju – go­vo­re nam sta­na­ri Bri­tan­skog tr­ga, gdje na bro­ju 5 ske­le sto­je već mje­se­ci­ma, ali rad­ni­ke ju­čer oko de­vet uju­tro na nji­ma ni­smo sre­li. Baš kao ni­ti u Dal­ma­tin­skoj 6, na ko­joj ta­ko­đer sto­ji ske­la. S PDV-om ci­je­na ob­no­ve pro­če­lja obi­ju tih zgra­da sta­jat će, re­kao je pro­čel­nik Din­ko Bi­lić, toč­no 4.759.314 ku­ne i 38 li­pa. Ni­je, me­đu­tim, spo­me­nuo ka­ko je to go­to­vo milijun i pol kuna vi­še ne­go što je Grad na po­čet­ku pro­ci­je­nio da će ko­šta­ti. Ra­do­ve na obje adre­se iz­vo­di za­jed­ni­ca po­nu­di­te­lja Ka­pi­tel i Ra­di­vo­je Jo­vi­čić, a tvrt­ke su to ko­je su se na na­tje­čaj za ob­no­vu Dal­ma­tin­ske 6 ja­vi­le je­di­ne te je ra­de za 1,6 mi­li­ju­na kuna bez PDV-a, što je 300 ti­su­ća kuna skup­lje od ci­je­ne ko­ja pos­ta­vi­la kao po­čet­na u na­tje­ča­ju. Za ob­no­vu, pak, Bri­tan­ca 5 sti­gle su tri po­nu­de. Ka­pi­tel i Jo­vi­čić ni­su ima­li naj­jef­ti­ni­ju ci­je­nu, ali fir­ma ko­ja ju je ima­la nak­nad­no je, sto­ji u do­ku­men­ta­ci­ji, mi­je­nja­la tro­škov­nik, pa je Grad pri­hva­tio iz­vo­đa­če ko­ji ra­de i Dal­ma­tin­sku 6. Bri­tan­ski trg 5 tre­bao se ob­no­vi­ti, pre­ma po­čet­noj pro­cje­ni, za 1,4 mi­li­ju­na, a no­vo će pro­če­lje Grad i sta­na­re na kra­ju sta­ja­ti 2,2 mi­li­ju­na ne ura­ču­na­va­ju­ći PDV.

Ko­štat će ih sko­ro is­to

O pro­ble­mu po­ras­ta ci­je­na ob­no­ve fa­sa­da Ve­čer­nji je list pi­sao već u svib­nju ove go­di­ne, a Grad je ta­da i milijun kuna ve­će iz­no­se od pla­ni­ra­nih prav­dao či­nje­ni­com da na tr­ži­štu jed­nos­tav­no ne­dos­ta­je rad­ni­ka ko­ji bi po­sao mo­gli obav­lja­ti. Pod­sje­ti­mo, Grad ulič­na pro­če­lja su­fi­nan­ci­ra s 80 pos­to, dok za os­ta­la da­je 60 pos­to iz­no­sa. Ipak, s ob­zi­rom na to da su sta­na­ri­ma ci­je­ne ob­no­ve i do milijun kuna ve­će od pla­ni­ra­nih, no­ve fa­sa­de sta­jat će ih, uz su­fi­nan­ci­ra­nje Gra­da, ot­pri­li­ke is­to kao da su se u ra­do­ve upus­ti­li sa­mi. Tre­nu­tač­no, pre­ma po­da­ci­ma Gra­da, na lis­ti za ob­no­vu fa­sa­de če­ka 2587 zgra­da, a osim što se da­je ve­ći dio nov­ca za pro­če­lja, Grad ta­ko­đer s 80 pos­to su­fi­nan­ci­ra uk­la­nja­nje gra­fi­ta te stav­lja­nje za­štit­nog an­ti­gra­fit­nog pre­ma­za, a i ugrad­nju vi­de­onad­zo­ra kao mje­re za­šti­te od gra­fi­ti­ra­nja.

– Že­li se osi­gu­ra­ti no­vo ru­ho gra­da – ka­žu u grad­skoj upra­vi, gdje su se, či­ni se, ipak od­lu­či­li dr­ža­ti one sta­re “po­la­ko, ali sigurno”.

Na­jav­lje­no pom­poz­no Grad je jav­ni po­ziv Za­grep­ča­ni­ma obja­vio i pri­je ne­go je Skup­šti­na do­ni­je­la od­lu­ku o to­me da će se pro­če­lja su­fi­nan­ci­ra­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.