Pred­sto­ji li nam pro­ces in­te­gra­ci­je imi­gra­na­ta ili glo­ba­li­za­ci­ja Eu­ro­pe?

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Žar­ko De­lač či­ta­telj iz Za­gre­ba

Si­tu­aci­ja s iz­bje­gli­ca­ma, imi­gran­ti­ma ili prog­na­ni­ci­ma kod nas i u na­šem okru­že­nju ni­ka­ko da se sta­bi­li­zi­ra i pres­ta­ne bi­ti u fo­ku­su jav­nos­ti. Iako ne ta­ko oči­gled­na po­put one ka­da su ri­je­ke iz­bje­gli­ca vla­ko­vi­ma pro­la­zi­le naš te­ri­to­rij da­naš­nja je si­tu­aci­ja mo­žda i opas­ni­ja. Na­ime, ta­da su gru­pe bi­le ko­li­ko to­li­ko or­ga­ni­zi­ra­ne i pod nad­zo­rom dok ovih da­na po­je­di­nač­no tu­ma­ra­ju uz gra­nič­ni po­jas pa i da­lje. Do­da­mo li to­me ka­ko je odre­đe­ni broj no­vo­pri­doš­li­ca u Hr­vat­sku već evi­den­ti­ran u cen­tri­ma za so­ci­jal­nu skrb te su pos­ta­li ko­ris­ni­ci Ca­ri­ta­sa ili Cr­ve­nog kri­ža svje­do­ci smo ka­ko se ne­što na po­li­tič­kom pla­nu mi­je­nja.

U pla­nu je na­vod­no i iz­grad­nja no­vih pri­hvat­nih cen­ta­ra ili smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta u što se mo­že ubro­ji­ti i adap­ta­ci­ja biv­še op­ćin­ske zgra­de u za­gre­bač­kim Gaj­ni­ca­ma. Mo­glo bi se za­klju­či­ti ka­ko se pro­blem nas­to­ji što hu­ma­ni­je ri­je­ši­ti i so­li­dar­nost je pre­vag­nu­la i u ovom slu­ča­ju. No ipak ne smi­je­mo smet­nu­ti s uma ka­ko pos­to­je i broj­ni pro­ble­mi i o nji­ma tre­ba­mo po­uče­ni is­kus­tvi­ma iz dru­gih dr­ža­va vo­di­ti ra­ču­na.

Pri­mje­ra ra­di u Šved­skoj bez po­li­cij­ske prat­nje že­ne ne iz­la­ze po mra­ku, a na­zi­va­ju ih i pri­li­kom ko­ri­šte­nja pod­zem­ne že­ljez­ni­ce. Na­da­lje stva­ra­ju se ge­ta u ko­ja sta­ro­sje­di­oci ne mo­gu ući i umjes­to pri­la­god­be i mul­ti­kul­tu­ral­ne raz­no­li­kos­ti na­me­ću se do­ma­ći­ni­ma no­va pra­vi­la. Sto­ga ni­je čud­no da je na ne­dav­no odr­ža­nim iz­bo­ri­ma 63 man­da­ta u šved­skom par­la­men­tu osvo­ji­la ek­s­trem­na des­ni­ca. Slič­no je i di­ljem Eu­ro­pe jer odre­đe­ni broj imi­gra­na­ta ima za­da­ću stva­ra­ti pro­ble­me.

Sto­ga za­ču­đu­je da tak­vi slu­ča­je­vi ko­ji su pos­ta­li pra­vi­lo, a ne iz­nim­ka os­ta­ju ne­za­pa­že­ni i da na ovo kru­ci­jal­no pi­ta­nje ne tra­ži­mo od­go­vor. Čak pos­to­ji i svo­je­vr­s­ni em­bar­go na in­for­ma­ci­je po­put me­dij­ske ti­ši­ne o su­ko­bu na za­gre­bač­kom Bur­ger fes­tu ili čes­tim su­ko­bi­ma u No­vom Za­gre­bu.

Sto­ga, ako ne­što ne po­duz­me­mo po pi­ta­nju re­in­te­gra­ci­je na ra­zi­ni ci­je­le Eu­ro­pe u ko­joj je na dje­lu bi­je­la ku­ga sli­je­di nam u naj­bla­žoj va­ri­jan­ti ne­za­us­tav­lji­vi pro­ces kul­tur­nog i druš­tve­nog pre­obli­ko­va­nja. Re­alan je na­ža­lost i cr­ni­ji sce­na­rij i obra­čun s Eu­rop­lja­ni­ma ko­ji su za ve­ći­nu imi­gra­na­ta uglav­nom ne­vjer­ni­ci. Ipak po­je­di­ni su eu­rop­ski po­li­ti­ča­ri pos­ta­li svjes­ni ovak­vih sce­na­ri­ja i u taj se pro­ces mo­že po­dvu­ći i su­kob na hr­vat­skoj po­li­tič­koj sce­ni ve­zan oko pot­pi­si­va­nja UN-ova Glo­bal­nog kom­pak­ta o mi­gra­ci­ja­ma u Mar­rāke­šu!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.