GUBE CAPPELLI I ŠE­FI­CA DR­ŽA­VE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Šunjerga

U pro­ra­ču­nu za idu­ću go­di­nu bi­lo je nov­ca za sve osim za Ured pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić i Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma. Na­ime, je­di­no ta dva ti­je­la ima­ju ma­nje nov­ca ne­go što su ima­la u proš­loj go­di­ni dok su sva mi­nis­tar­stva i agen­ci­je u idu­ćoj pro­ra­čun­skoj go­di­ni od­lu­či­li po­tro­ši­ti vi­še. Za­to je i pro­ra­čun na­ras­tao na enor­m­nih 140,2 mi­li­jar­de ku­na, što je čak 8,5 mi­li­jar­di ku­na vi­še od re­ba­lan­si­ra­nog pro­ra­ču­na za te­ku­ću go­di­nu. Dr­ža­va oče­ku­je i znatno ve­će pri­ho­de ne­go ove go­di­ne – 136 mi­li­jar­di ku­na. Vla­da ta­ko na pro­jek­ci­ja­ma ras­ta gos­po­dar­stva od 2,9 pos­to oče­ku­je rast pri­ho­da od čak 5,5 pos­to. De­fi­cit pro­ra­ču­na op­će dr­ža­ve tre­bao bi se za­dr­ža­ti na 0,4 pos­to BDP-a ako se sve prog­no­ze os­tva­re.

Gdje će na­mak­nu­ti 7 mi­li­jar­di ku­na?

Od ra­shod­na stra­ne mno­go je za­nim­lji­vi­ja prog­no­za o pri­ho­di­ma za idu­ću go­di­nu. Ni na jed­noj stav­ci ne­ma zna­čaj­nih pro­mje­na pa za­pra­vo ni­je jas­no ka­ko će se pri­ku­pi­ti čak se­dam mi­li­jar­di ku­na. Ta­ko je pro­ji­ci­ra­no da će se pri­ku­pi­ti 2,2 mi­li­jar­de ku­na PDV-a vi­še ne­go što se pla­ni­ra­lo pri­ku­pi­ti ove go­di­ne. Od PDV-a bi ta­ko dr­ža­va upri­ho­di­la 51,7 mi­li­jar­di ku­na. Ipak u stvar­nos­ti to je tek po­la mi­li­jar­de ku­na vi­še ne­go što je os­tva­re­no ove go­di­ne, što do­ka­zu­je i re­ba­lans pro­ra­ču­na. Do­pri­no­si bi tre­ba­li la­ga­no pas­ti, što je i lo­gič­no s ob­zi­rom na to da je ukup­no op­te­re­će­nje pla­će do­pri­no­si­ma ni­že ne­go što je bi­lo u ovoj go­di­ni. Na­ime dr­ža­va će iz­gu­bi­ti oko dvi­je mi­li­jar­de ku­na pri­ho­da od do­pri­no­sa za za­poš­lja­va­nje, ali za­to ra­ču­na na rast za­poš­lja­va­nja ko­ji bi tre­bao do­ves­ti do ve­ćih do­pri­no­sa za mi­ro­vin­sko osi­gu­ra­nje. Ipak, naj­vi­še se ra­ču­na na us­pjeh pov­la­če­nja nov­ca iz EU fon­do­va. U toj stav­ci le­ži od­go­vor na pi­ta­nje na ko­ji će se na­čin re­ali­zi­ra­ti vi­so­ki pri­ho­di. Na­ime, ra­ču­na se na čak 17,5 mi­li­jar­di ku­na pri­ho­da na stav­ci po­mo­ći, a ona se uglav­nom od­no­si na EU sred­stva. Ti­je­kom ove go­di­ne po­vuk­li smo sa­mo 11 mi­li­jar­di ku­na iz fon­do­va pa bi­smo mo­ra­li ra­ču­na­ti da će se ap­sorp­ci­ja ubr­za­ti 60 pos­to ka­ko bi­smo re­ali­zi­ra­li plan. Ra­sho­di su, s dru­ge stra­ne, ute­me­lje­ni na kon­kret­nim obve­za­ma. Svim su mi­nis­tar­stvi­ma ras­li bu­dže­ti, ali ma­lo je njih do­bi­lo no­vac za kon­kret­ne pro­jek­te. Pro­ra­čun su im po­ve­ća­li iz­da­ci za pla­će za­pos­le­ni­ka. Na­ime, u pro­ra­čun za idu­ću go­di­nu uklju­če­na je po­vi­ši­ca za za­pos­le­ni­ke dr­ža­ve. Sa­mo za pla­će i os­ta­la da­va­nja svo­jim za­pos­le­ni­ci­ma dr­ža­va će iz­dvo­ji­ti 29 mi­li­jar­di ku­na, od­nos­no mi­li­jar­du ku­na vi­še ne­go što je iz­dvo­je­no ti­je­kom ove go­di­ne. Mi­ro­vi­ne sto­je 39 mi­li­jar­di ku­na, od­nos­no 1,3 mi­li­jar­du ku­na vi­še ne­go te­ku­će go­di­ne zbog in­dek­sa­ci­ja, a tu su i obve­ze dr­ža­ve pre­ma zdrav­s­tvu. Pla­ćat će­mo ga vi­še pa je taj sek­tor i po­bjed­nik u bor­bi za pro­ra­čun­ska sred­stva. Za­nim­lji­vo je da je Vla­da znatno po­ve­ća­la pro­ra­čun, ali ve­ći­na tog po­ve­ća­nja ide pre­ma Ure­du za udru­ge ko­ji­ma će na ras­po­la­ga­nju bi­ti vi­še nov­ca. I SOA će ima­ti vi­še nov­ca na ras­po­la­ga­nju. Pro­ra­čun im je ve­ći za 43 mi­li­ju­na, što je osmi­na ukup­nog pro­ra­ču­na.

Marićev plan: na ras­tu gos­po­dar­stva od 2,9% oče­ku­je rast pri­ho­da 5,5%

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.