Bor­ba za du­šu Eu­ro­pe

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Tomislav Kras­nec

Stran­ka fran­cu­skog pred­sjed­ni­ka Em­ma­nu­ela Ma­cro­na po­ve­zu­je se s ALDE-om, po­li­tič­kom obi­te­lji li­be­ra­la u Eu­ro­pi, obja­vi­la je ju­čer As­trid Pa­nosyan, su­os­ni­va­či­ca Ma­cro­no­ve stran­ke La Répu­blique En Mar­c­he (REM), na kon­gre­su ALDE-a u Ma­dri­du.

No, od­mah je do­da­la da je REM otvo­ren za okup­lja­nje ši­re ko­ali­ci­je po­li­tič­kih obi­te­lji, ne sa­mo sa Sa­ve­zom eu­rop­skih li­be­ra­la i de­mo­kra­ta (ALDE), ne­go po­ten­ci­jal­no i s Europ­skom puč­kom stran­kom i Stran­kom eu­rop­skih so­ci­ja­lis­ta, sve to na­kon iz­bo­ra za Europ­ski par­la­ment u svib­nju 2019. go­di­ne.

Pro­tiv kse­no­fo­bi­je

Tak­va po­ru­ka odra­ža­va či­nje­ni­cu da Ma­cron, ko­ji je u Fran­cu­skoj osvo­jio vlast s tek os­no­va­nom stran­kom ko­ja ni­je još ima­la vre­me­na for­mal­no se pri­dru­ži­ti ni­ti jed­noj od po­li­tič­kih gru­pa­ci­ja u Eu­ro­pi, osje­ća da su mu europ­ski li­be­ra­li naj­pri­rod­ni­ja obi­telj, ali že­li eks­pe­ri­men­ti­ra­ti i stvo­ri­ti ne­ku vr­stu ve­ze i s pu­ča­ni­ma, naj­s­naž­ni­jom po­li­tič­kom obi­te­lji.

Jed­no je si­gur­no: i ALDE i Ma­cro­nov REM že­le na europ­ske iz­bo­re ići s po­ru­kom ko­ja na­gla­ša­va za­što je ide­ja uje­di­nje­ne Eu­ro­pe do­bra, i za­što su važ­ne europ­ske vri­jed­nos­ti ko­je na­ci­ona­lis­ti, po­pu­lis­ti, a i ne­ki ak­tiv­ni čla­no­vi Europ­ske puč­ke stran­ke po­put ma­đar­skog pre­mi­je­ra Vik­to­ra Or­bána, že­le sru­ši­ti.

Vi­dje­lo se to i u uto­rak u Bruxel­le­su, kad je šef klu­ba zas­tup­ni­ka ALDE-a u Europ­skom par­la­men­tu Guy Ver­hof­s­tadt pus­tio u pro­met pre­diz­bor­ni ka­mi­on s pla­ka­tom ko­ji por­tre­ti­ra Or­bána kao ne­ko­ga tko je “pr­vo do­šao po naš no­vac, a sa­da že­li uni­šti­ti Eu­ro­pu”. A vi­dje­lo se to i ju­čer u Ma­dri­du, na kon­gre­su ALDE-a.

– Europ­ski iz­bo­ri 2019. bit će ul­ti­ma­tiv­na bor­ba za oču­va­nje du­še Eu­ro­pe. Za to­le­ran­ci­ju pro­tiv kse­no­fo­bi­je. Za otvo­re­nost pro­tiv pro­tek­ci­oniz­ma. Za Eu­ro­pu gra­đa­na pro­tiv Eu­ro­pe na­ci­ona­lis­ta i po­pu­lis­ta – re­kao je Ver­hof­s­tadt i do­dao da se ve­se­li kam­pa­nji za­jed­no s Ma­cro­no­vom stran­kom. – Ob­no­va eu­rop­skog sna po­či­nje 2019. – po­ru­čio je Ver­hof­s­tadt. Za raz­li­ku od os­ta­lih po­li­tič­kih gru­pa­ci­ja, ALDE je od­lu­čio ne is­tak­nu­ti svo­ga “spit­zen­kan­di­da­ta”, vo­de­ćeg kan­di­da­ta na europ­skim iz­bo­ri­ma ko­ji bi pre­ten­di­rao na mjes­to no­vog pred­sjed­ni­ka Europ­ske ko­mi­si­je. Umjes­to jed­nog čo­vje­ka, od­lu­či­li su ofor­mi­ti tim, “eki­pu za Eu­ro­pu” ko­ja će vo­di­ti kam­pa­nju. Či­ni se da je na to utje­cao i Ma­cron, ko­ji sma­tra da se pred­sjed­nik Ko­mi­si­je ne bi nuž­no tre­bao bi­ra­ti po sus­ta­vu “spit­zen­kan­di­da­ta”, sus­ta­va ko­ji je ina­ugu­ri­ran tek pri­je če­ti­ri go­di­ne (Jun­c­ker je pr­vi pred­sjed­nik EK iz­a­bran kao “spit­zen­kan­di­dat” pu­ča­na) i ni­je si­gur­no da se pri­mio. Ma­cron že­li da Eu­rop­sko vi­je­će, u ko­jem sje­de še­fo­vi dr­ža­va i vla­da svih čla­ni­ca EU, bi­ra no­vog pred­sjed­ni­ka Ko­mi­si­je po svo­joj vo­lji, a ne da mu una­pri­jed to odre­đu­ju po­li­tič­ke obi­te­lji u Europ­skom par­la­men­tu. Us­pi­je li pro­gu­ra­ti tu svo­ju ide­ju, Ma­cron bi, uz po­moć ALDE-a (ali na to bi tek tre­ba­li pris­ta­ti i pu­ča­ni), mo­gao po­ku­ša­ti pro­gu­ra­ti Dan­ki­nju Mar­gret­he Ves­ta­ger kao pred­sjed­ni­cu Europ­ske ko­mi­si­je. Ona je sa­da eu­rop­ska po­vje­re­ni­ca za tr­žiš­no na­tje­ca­nje u Jun­c­ke­ro­voj Ko­mi­si­ji.

Pet hr­vat­skih stra­na­ka

Pu­ča­ni su, pod­sje­ti­mo, pre­kju­čer is­tak­nu­li Ni­jem­ca Man­fre­da We­be­ra kao svog “spit­zen­kan­di­da­ta”, a so­ci­ja­lis­ti će u pro­sin­cu iz­a­bra­ti Ni­zo­zem­ca Fran­sa Tim­mer­man­sa, tre­nu­tač­no pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka EK-a.

– We­ber že­li bi­ti pred­sjed­nik Ko­mi­si­je, ali da­va­njem za­šti­te Or­bánu Eu­rop­ska je puč­ka stran­ka iz­gu­bi­la mo­ral­ni auto­ri­tet za vo­đe­nje Europ­ske uni­je – po­ru­čio je šef li­be­ra­la u EP-u Guy Ver­hof­s­tadt ju­čer iz Ma­dri­da. Europ­ski pu­ča­ni su, po nje­mu, pod­le­gli “or­ba­ni­za­ci­ji”, baš kao što je Re­pu­bli­kan­ska stran­ka u Ame­ri­ci do­ži­vje­la “trum­pi­za­ci­ju” – re­kao je. U ALDE-u je pet hr­vat­skih stra­na­ka: HSLS, HNS, IDS, Glas i Pa­met­no. A IDS i Glas pla­ni­ra­ju ići za­jed­no na europ­ske iz­bo­re kao Am­s­ter­dam­ska ko­ali­ci­ja, u ko­joj je još bi­lo i Pa­met­no, pri­je ne­go što je is­tu­pi­lo iz ko­ali­ci­je zbog nes­la­ga­nja s Iva­nom Ja­kov­či­ćem.

“Pr­vo nam je uzeo no­vac, sad že­li uni­šti­ti EU”, nat­pis je na pla­ka­tu ko­jim li­be­ra­li upo­zo­ra­va­ju na na­mje­re ma­đar­skog pre­mi­je­ra Vik­to­ra Or­bána

Jed­no je si­gur­no: i ALDE i Ma­cro­nov REM že­le na europ­ske iz­bo­re ići s po­ru­kom ko­ja na­gla­ša­va za­što je ide­ja uje­di­nje­ne Eu­ro­pe do­bra

Ve­le­pos­la­ni­ca Sje­di­nje­nih Dr­ža­va u UN-u Nik­ki Ha­ley rek­la je da se sas­ta­nak vi­so­kog sje­ver­no­ko­rej­skog duž­nos­ni­ka i ame­rič­kog dr­žav­nog taj­ni­ka Mi­kea Pom­pea pla­ni­ran ovog tjed­na od­ga­đa u zad­nji tren jer Pyon­gyang “ni­je spre­man” te da je SAD i da­lje spre­man na di­ja­log. Ame­rič­ki dr­žav­ni taj­nik tre­bao se u če­t­vr­tak u New Yor­ku sas­ta­ti s Kim Yong Cho­lom, vi­so­kim sje­ver­no­ko­rej­skim duž­nos­ni­kom, no sas­ta­nak je od­go­đen u no­ći na sri­je­du.

Po­li­ci­ja iz Un­sko-san­ske žu­pa­ni­je u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni u če­t­vr­tak na­ve­čer je za­us­ta­vi­la vlak s oko 150 mi­gra­na­ta ko­ji su sti­gli u Bi­hać. Za­tim ga je vi­še od 12 sa­ti dr­ži blo­ki­ra­nim jer se ta­moš­nje vlas­ti pro­ti­ve smje­šta­ju mi­gra­na­ta u ovoj žu­pa­ni­ji i tra­že nji­hov po­vra­tak u Sa­ra­je­vo, dok su iz Že­ljez­ni­ca Fe­de­ra­ci­je BiH upo­zo­ri­li da je nji­hov vlak “ne­za­ko­ni­to za­rob­ljen” u Bi­ha­ću.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.