Su­bo­ta 3. stu­de­no­ga Je li se Pu­po­vac odre­kao be­ograd­skog sta­va o ra­tu?

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Kad bi se s Pu­pov­ca me­dij­ska po­zor­nost ba­rem dje­lo­mi­ce pre­us­mje­ri­la na ne­vo­lje sr­p­skog sta­nov­niš­tva u Hr­vat­skoj, bit će da bi se za te lju­de i nji­ho­va se­la, me­đu ko­ji­ma ima onih bez stru­je i vo­de, ne­što uči­ni­lo. Ali ko­ga bri­ga u po­li­ti­ci i jav­nos­ti za sr­p­sko sta­nov­niš­tvo, a ni hr­vat­sko ni­je u ve­ćoj mi­los­ti. Sa­da se me­di­ji pi­ta­ju ho­će li vo­đa Sr­ba u Hr­vat­skoj bi­li u Ko­lo­ni sje­ća­nja u Vu­ko­va­ru, sam on ka­že da mu je že­lja “oti­ći za­jed­no sa svi­ma iz sr­p­ske za­jed­ni­ce” ko­ji s nji­me “već go­di­na­ma ra­de na po­mi­re­nju i na to­me da se ut­vr­di is­ti­na o nes­ta­lim Hr­va­ti­ma i Sr­bi­ma, ko­ji go­di­na­ma ra­de na to­me da se pok­lo­ni­mo, mi Sr­bi hr­vat­skim žr­tva­ma, a na­dam se su­tra i Hr­va­ti sr­p­skim žr­tva­ma. Da na taj na­čin stvo­ri­mo kul­tu­ru sje­ća­nja zas­no­va­nu na kul­tu­ri mi­ra”. Li­je­po re­če­no, ne­ma što! Sa­mo kad se iza tih ri­je­či ne bi kri­la is­ta sta­ja­li­šta o ra­tu kak­va ima Be­ograd, is­te op­tuž­be za ge­no­cid u Olu­ji, is­to iz­jed­na­ča­va­nje žr­tve i agre­so­ra, i kad ih ne bi iz­go­vo­rio čo­vjek ko­ji je iz­ja­vom o 11.000 pre­kr­šte­ne sr­p­ske dje­ce po­ti­cao na sr­p­ske zlo­či­ne. Vu­ko­var­ski rat­ni­ci i po­li­ti­ča­ri “odrek­li” su se tih us­po­me­na o Pu­pov­cu pa nemaju ni­šta pro­tiv nje­go­va do­la­ska u he­roj­ski grad, no je li se odre­kao i on?

Nes­noš­lji­vi pre­ma Je­li­će­vim ho­do­čaš­ći­ma u Me­đu­go­rje oni su ko­ji ho­do­čas­te u Ku­mro­vec

“opas­nos­ti od fa­šiz­ma” u Eu­ro­pi, a član vla­da­ju­će La li­ge u Ita­li­ji ek­s­tre­mist Bor­g­he­sio ra­pra­vu je o fa­šiz­mu ko­ja se vo­di ta­ko du­go na­kon Dru­gog svjet­skog ra­ta na­zvao gro­te­sk­nom. Ta­mo je če­ški zas­tup­nik zbog mar­gi­nal­nog “ve­li­ča­nja us­taš­tva” ne­us­po­re­di­vog s fa­šis­tič­kim mar­še­vi­ma u Ita­li­ji pro­zvao i Hr­vat­sku, hr­vat­ski zas­tup­ni­ci ni­su mu od­go­vo­ri­li. Ve­li­ki Ta­li­ja­ni mar­ši­ra­ju i is­mi­ja­va­ju EU, a ma­li Hr­va­ti šu­te. mi zbog nje­go­ve proš­los­ti za­uvi­jek za­bra­nio ula­zak u Hr­vat­sku? Otud što u men­ta­li­te­tu i mo­ra­lu mno­gih po­li­ti­ča­ra, u pr­vom re­du obu­ze­tih so­bom, svo­jom ka­ri­je­rom, in­te­re­si­ma i sklo­noš­ću jav­nim spek­tak­li­ma, ne­vo­lje i stra­da­nja na­ro­da os­tav­lja­ju po­vr­š­ne ili ni­kak­ve tra­go­ve pa u svo­joj ra­zu­la­re­nos­ti nemaju pre­pre­ka. Pa ipak pos­to­ji jed­na utješ­na raz­li­ka iz­me­đu Bal­kan­ca Pal­me i “za­pad­nja­ka” Ban­di­ća – Pal­ma se po­hva­lio da su uli­ce Ja­go­di­ne čis­te od pi­ka­va­ca i ho­mo­sek­su­ala­ca dok je “pe­der” Ban­dić u do­bru s ho­mo­sek­su­al­ci­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.