6. stu­de­no­ga

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Spor­to­vi su ple­me­ni­te vje­šti­ne, uglav­nom su nad­me­ta­nja ko­ja opo­na­ša­ju ra­to­va­nje, me­ta­fo­re u ko­ji­ma pu­bli­ka uži­va jer je priv­la­če ra­to­vi i nji­ho­vi ju­na­ci ko­ji su za na­ro­de bi­li sud­bo­nos­ni pa su ta­ko i me­ta­fo­re op­s­tan­ka. Ali pos­to­je i ubi­lač­ki spor­to­vi ko­ji ni­su sli­ke ra­ta ne­go rat sam, ni­su me­ta­fo­re ne­go bit­ka u ko­joj je cilj onesposobiti pro­tiv­ni­ka pa i to­li­ko da mo­že iz­gu­bi­ti ži­vot. To se do­go­di­lo taj­lan­d­skom bok­sa­ču ta­li­jan­skog po­dri­je­tla Chris­ti­anu Dag­hi­ju ko­jeg je pro­tiv­nik bru­tal­no no­ka­uti­rao a ne­ko­li­ko da­na pos­li­je ko­me je umro. Sad ga ci­je­li svi­jet ža­li, ali u tom svi­je­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.