Vi­si­li­ca od per­ja bit će ja­ko zgo­dan de­talj u in­te­ri­je­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - 1. 3.

bo­ji, tek­s­tu­ri i sti­lu jas­tu­ke po­ve­ži­te sa za­vje­sa­ma, te­pi­hom i dru­gim tek­s­til­nim ele­men­ti­ma.

Une­si­te osob­nost

Da bis­te kre­ira­li ugo­đaj in­ti­me u do­mu, ko­ris­ti­te što vi­še am­bi­jen­tal­ne ra­s­vje­te i mi­ris­nih svi­je­ća. Pos­ta­vi­te lam­pe na pro­zor, ko­mo­du i dru­ge po­vr­ši­ne gdje god vi­di­te pri­li­ku za to. Svo­ju žen­sku sen­zi­bil­nost iz­ra­zi­te i kroz dru­ge sit­ne, ali zna­čaj­ne ele­men­te kao što su ok­vi­ri za sli­ke, svi­jeć­nja­ci, cvi­je­će u va­zi... Ne­moj­te za­bo­ra­vi­ti ni na bilj­ke ko­je ople­me­nju­ju sva­ki pros­tor i bez ko­jih bi žen­ski dom bio ne­za­mis­liv. Slo­bod­no uži­vaj­te u ure­đe­nju vlas­ti­tog do­ma, bez stra­ha da će­te po­gri­je­ši­ti. Une­si­te u nje­ga svo­ju osob­nost i smi­sao za es­te­ti­ku bez pre­tje­ri­va­nja. Pri­je sve­ga une­si­te lju­bav. Ne­ka to bu­de mjes­to u ko­je­mu će­te se osje­ća­ti si­gur­no, ugod­no i sret­no. 2. 4.

Na­mje­štaj u žen­skom pros­to­ru tre­bao bi bi­ti svi­je­tao, za­ob­lje­nih li­ni­ja što će još vi­še pri­do­ni­je­ti me­ko­ći u pros­to­ru. No, ako vo­li­te mi­ni­ma­li­zam, bi­raj­te rav­ne li­ni­je

5.

Da bis­te kre­ira­li ugo­đaj in­ti­me u do­mu, ko­ris­ti­te što vi­še am­bi­jen­tal­ne ra­s­vje­te i mi­ris­nih svi­je­ća. Pos­ta­vi­te lam­pe na pro­zor, ko­mo­du i dru­ge po­vr­ši­ne gdje god vi­di­te pri­li­ku za toIako su de­ta­lji važ­ni i bez njih bi bi­lo ne­za­mis­li­vo u jed­nom žen­skom do­mu, ipak pri­pa­zi­te da ne pre­tje­ra­te. Pre­vi­še raz­li­či­tih de­ta­lja mo­glo bi sa­mo na­šte­ti­ti skla­du u pros­to­ru.

Ure­di­te vlas­ti­ti (žen­ski) dom pre­ma osob­nim po­tre­ba­ma funk­ci­onal­no, sklad­no i li­je­po.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.