Š

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

to je bi­lo iz­lo­že­no na iz­lož­bi “Bla­ga mo­gu­la i ma­ha­ra­dža” u Du­žde­voj pa­la­či u Ve­ne­ci­ji s ko­je su 3. si­ječ­nja 2018. ukra­de­ni ne­ki od eks­po­na­ta, a oso­be osum­nji­če­ne za tu kra­đu uhi­će­ne ovih da­na u Hr­vat­skoj? Iz­lož­ba je tra­ja­la od 3. ruj­na 2017. do 3. si­ječ­nja 2018., a ri­ječ je o na­ki­tu i dru­gim vri­jed­nim in­dij­skim ar­te­fak­ti­ma iz pri­vat­ne ko­lek­ci­je ka­tar­skog še­ika Ha­ma­da bin Ab­dul­la­ha al-Tha­ni­ja. Bi­lo je iz­lo­že­no vi­še od 270 pred­me­ta in­dij­skih zla­ta­ra i obrt­ni­ka iz­ra­đe­nih u raz­dob­lju od 15. do 20. sto­lje­ća. Ri­ječ je o ko­lek­ci­ji Al-Tha­ni, ko­ja je pret­hod­no bila iz­lo­že­na u Lon­do­nu u Vic­to­ria & Al­bert Mu­se­umu, pa u Pa­ri­zu u Grand Pa­la­isu.

Ha­mad bin Ab­dul­lah al-Tha­ni, ko­ji je vla­dao Ka­ta­rom od 1995. do 2013., ka­da je ab­di­ci­rao u ko­rist svo­ga si­na Ta­mi­na, po­čeo je skup­lja­ti ko­lek­ci­ju 2010. Ta ko­lek­ci­ja dra­gu­lja, na­ki­ta, dra­gog ka­me­nja, zla­ta... za­pra­vo je put kroz ve­li­ko umi­je­će in­dij­skih zla­ta­ra ti­je­kom pet sto­lje­ća. Tu su bla­ga od po­to­ma­ka Džin­gis-ka­na i Ti­mu­ra do ve­li­kih ma­ha­ra­dža, ko­ji su na­ru­či­va­li na­kit i od poz­na­tih europ­skih ku­ća. In­di­ja je bila bo­ga­ta dra­gim ka­me­njem pa je po­sje­do- va­nje dra­gu­lja tra­di­ci­ja na­ro­da Pot­kon­ti­nen­ta. Ka­da su Mo­gu­li u 16. sto­lje­ću pre­uze­li vlast na u In­di­ji, zla­tar­ski obrt se ra­zvio u pra­vu umjet­nost. Sva­ki dra­gulj ima svo­je zna­če­nje. U puč­koj se kul­tu­ri sma­tra da pred­stav­lja­ju sta­tus, kas­tu, po­dri­je­tlo i sta­nje oso­be ko­ja ga no­si. Iz­lož­ba je vi­šes­to­ljet­ni put kroz in­dij­sku zla­tar­sku i druš­tve­nu po­vi­jest, od os­nut­ka Mo­gul­skog Car­stva 1526., ka­da je Ba­bur, po­to­mak Džin­gis-ka­na, osvo­jio Del­hi i pro­gla­sio se pr­vim mo­gul­skim ca­rem is­lam­ske di­nas­ti­je, pre­ko dr­ža­va ma­ha­ra­dža i bri­tan­skog ko­lo­ni­ja­liz­ma, do dra­gu­lja ku­će Car­ti­er.

Ka­že se ka­ko je Ha­mad bin Ab­dul­lah al-Tha­ni pos­tao ve­li­ki obo­ža­va­telj in­dij­skog na­ki­ta na­kon što je 2009. u Vic­to­ria & Al­bert Mu­se­um u Lon­do­nu raz­gle­dao iz­lož­bu dra­gu­lja in­dij­skih prin­če­va. Ni­ka­da ni­je bio u In­di­ji, ali s bo­gat­stvom ko­je po­sje­du­je mo­gao si je pri­ušti­ti stva­ra­nje ko­lek­ci­je. U pet go­di­na stvo­rio je ko­lek­ci­ju s oko 400 pred­me­ta, od car­skih no­že­va do ukra­sa za tur­ba­ne. Iz te ko­lek­ci­je iz­dvo­je­no je oko 270 pred­me­ta ko­ji su bi­li naj­pri­je iz­lo­že­ni u Lon­do­nu, pa u Pa­ri­zu i u Ve­ne­ci­ji.

No, Ha­mad bin Ab­du­lah al-Tha­ni (66), ko­ji sa svo­jom jah­tom, jed­nom od naj­ve­ćih na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.