Al­go­rit­mi će po­ma­ga­ti i u rje­ša­va­nju stre­sa

Vecernji list - Hrvatska - - Tehno / Iq -

Umjet­na in­te­li­gen­ci­ja sve se vi­še spo­mi­nje i u zdrav­s­tvu. Al­go­rit­mi se tre­ni­ra­ju na ve­li­kim ba­za­ma li­ječ­nič­kih na­la­za s ci­ljem ra­zvo­ja bo­ljih te­ra­pi­ja. – Na­la­zi­mo se u vr­lo uz­bud­lji­vom pe­ri­odu za umjet­nu in­te­li­gen­ci­ju u zdrav­s­tvu. Cilj na­šeg is­tra­ži­va­nja je pri­mi­je­ni­ti na­pred­ne AI teh­no­lo­gi­je u rje­ša­va­nju ve­li­kih iz­a­zo­va u zdrav­s­tvu. Ra­zvi­ja­mo stra­te­gi­je tret­ma­na i pre­ve­ni­ra­nja ko­je uzi­ma­ju u ob­zir i po­je­di­nač­ne va­ri­ja­ble bit­ne za odre­đe­nog pa­ci­jen­ta. Ra­zvi­ja­mo per­so­na­li­zi­ra­ne mo­de­le, ali i raz­li­či­te mo­de­le ovis­no o vr­sti bo­les­ti. Ra­di­mo na kli­nič­kim tes­ti­ra­nji­ma i pri­kup­lja­mo stvar­ne po­dat­ke. Sa­da smo na zad­njoj eta­pi na­še mi­si­je. Ra­ču­na­mo sve re­le­vant­ne fak­to­re i ura­ču­na­va­mo ih u te­ra­pi­je – iz­vi­jes­ti­la je ame­rič­ka znans­tve­ni­ca dr. Ji­anying Hu, IBMo­va is­kus­na is­tra­ži­va­či­ca. Po­seb­no se kon­cen­tri­ra­ju na bo­les­ti po­put di­ja­be­te­sa, epi­lep­tič­nih na­pa­da­ja, Par­kin­so­no­ve bo­les­ti i Hun­tin­g­to­no­ve bo­les­ti. No do­da­je da je da­nas ve­li­ki fo­kus i na suz­bi­ja­nju stre­sa ko­ji sve vi­še po­ga­đa i mla­de lju­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.