STRO­GA PRA­VI­LA ODRE­ĐU­JU I BOJU ČARAPA

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page -

Tra­di­ci­ja i pra­vi­la. To su dvi­je naj­važ­ni­je ka­rak­te­ris­ti­ke Oxfor­da, sli­ko­vi­tog gra­di­ća u En­gle­skoj ko­ji je naj­poz­na­ti­ji po to­me što je u nje­mu smje­šte­no gla­so­vi­to Oxfor­d­sko sve­uči­li­šte. Ri­ječ je o jed­nom od naj­sta­ri­jih i naj­u­gled­ni­jih sve­uči­li­šta na svi­je­tu, ute­me­lje­nom 1096. go­di­ne. Da­nas se sas­to­ji od 38 ne­za­vis­nih ko­le­dža i šest pri­vat­nih vjer­skih ško­la. Stu­di­ra­nje na Oxfor­du stvar je pres­ti­ža, ali i iz­vr­s­nos­ti pa se na Oxford ja­ko te­ško upi­sa­ti. A ka­da se jed­nom uđe na Oxford, sve je po­dre­đe­no aka­dem­skom obra­zo­va­nju i stro­gim pra­vi­li­ma po­na­ša­nja. Ži­vot stu­de­na­ta po­či­nje ra­nom zo­rom jer pri­je pre­da­va­nja ima­ju sat ves­la­nja i tr­ča­nja, a unu­tar kam­pu­sa ži­ve u za­seb­nim sta­no­vi­ma bez ci­me­ra. Sma­tra se da bi ci­mer od­v­la­čio paž­nju od uče­nja, a uče­nje je ono zbog če­ga lju­di dolaze u Oxford. Sva­ki no­vi stu­dent ko­ji do­đe do­bi­je tu­to­ra ko­ji ga upoz­na­je s ni­zom kom­pli­ci­ra­nih in­ter­nih pra­vi­la u ko­je, is­pri­čat će vam tu­ris­tič­ki vo­di­či, spa­da i ono o do­pu­šte­noj bo­ji čarapa!? Ča­ra­pe uvi­jek mo­ra­ju bi­ti cr­ne jer se ta­ko spre­ča­va po­ten­ci­jal­no pre­pi­si­va­nje na is­pi­ti­ma, a svi stu­den­ti na­rav­no, mo­ra­ju po­što­va­ti, uni­for­mi­ra­na pra­vi­la odi­je­va­nja. Ina­če, go­diš­nja ško­la­ri­na za one ko­ji že­le stu­di­ra­ti

Iako je do­uble­dec­ker ti­pič­no pri­je­voz­no sred­stvo u En­gle­skoj, u Oxfor­du je ipak naj­važ­ni­ji i naj­ko­ris­ni­ji bi­cikl

Ka­te­dra­la Kris­to­ve cr­k­ve jed­na je od tu­ris­tič­kih atrak­ci­ja Oxfor­da, a nje­zin to­ranj da­ti­ra iz 12. sto­lje­ća

Sta­rin­ski po­štan­ski san­du­či­ći jed­na su od spe­ci­fič­nos­ti ko­je upa­da­ju u oči, a ci­je­li gra­dić odi­še tra­di­ci­jom i pra­vi­li­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.