Du­ho­vi pro­mo­vi­ra­li de­bi album “Do­bri du­ho­vi proš­los­ti”

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Ia­ko no­vo ime na slo­ven­skoj glaz­be­noj sce­ni, iza Du­ho­va sto­ji čo­vjek ko­ji je do­bro poz­nat lju­bi­te­lji­ma rock-glaz­be. Fron­t­men Bo­ris Be­le je­dan je od os­ni­va­ča le­gen­dar­nog sas­ta­va Bul­do­žer, a sa­da je na tom tra­gu os­no­vao i Du­ho­ve ko­ji su svo­jim pr­vim stu­dij­skom urat­kom, objav­lje­nim za Cro­atia Re­cor­ds, osvo­ji­li kri­ti­ku i slu­ša­te­lje. Kon­cert­na pro­mo­ci­ja al­bu­ma upri­li­če­na je u ma­lom po­go­nu Tvor­ni­ce kul­tu­re, gdje se oku­pio ve­li­ki broj glaz­be­ni­ka, kri­ti­ča­ra i no­vi­na­ra ko­ji­ma je bend iz­veo pje­sme s al­bu­ma. Ujed­no je pred­stav­lje­no i vi­nil­no iz­da­nje ko­je je ta­ko­đer dos­tup­no u pro­da­ji. – Kad sam pos­lao snim­ke Cro­atia Re­cor­d­su pri­je ne­kih go­di­nu da­na, od­mah su me zva­li da su za­in­te­re­si­ra­ni za objav­lji­va­nje i sad pred na­ma ima­mo plo­ču. Sve je če­ka­lo ne­ke tri go­di­ne jer se ni­sam mo­gao od­lu­či­ti bi li iz­a­šao s al­bu­mom u jav­nost ili ne. I on­da je naš pro­du­cent, s ko­jim se ina­če dru­ži­mo, re­kao da će on sve smik­sa­ti sa­mo da obja­vi­mo album. I ta­ko su nas­ta­li “Do­bri du­ho­vi proš­los­ti – ka­zao je Bo­ris Be­le, fron­t­men Du­ho­va.

Bo­ris Be­le fron­t­men Du­ho­va i je­dan od os­ni­va­ča le­gen­dar­nih Bul­do­že­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.