U dru­goj sezoni ra­zvio se ži­vot na Mar­su

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page -

Do­sad naj­vje­ro­dos­toj­ni­ji pri­kaz ljud­skog ži­vo­ta na Mar­su do­bio je svo­ju dru­gu se­zo­nu ko­ja po­či­nje ve­če­ras u 22 sa­ta na Na­ti­onal Ge­ograp­hi­cu. Na­kon što smo u pr­voj sezoni vi­dje­li pr­ve lju­de ko­ji su se spus­ti­li na cr­ve­ni pla­net, upoz­na­li se s nje­go­vom su­ro­voš­ću, sa­da smo u ko­lo­ni­ji ko­ja je već uz­na­pre­do­va­la, a sa­mim ti­me Mars pos­ta­je za­nim­ljiv i ne­kim dru­gi­ma, ne sa­mo znans­tve­ni­ci­ma. Pri­mje­ri­ce, ovaj put pri­dru­žu­je im se i Na­omi Kle­in, no­vi­nar­ka i spi­sa­te­lji­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.