Se­ri­ja o ge­ni­jal­cu Wal­te­ru O’Bri­enu

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

No­va se­ri­ja “Škor­pi­on” ak­cij­ska je dra­ma ko­ja se po­ma­lo te­me­lji na ži­vo­tu Wal­te­ra O’Bri­ena, ir­skog biz­ni­sme­na i ra­ču­nal­nog ge­ni­jal­ca, ko­ji je ujed­no i iz­vr­š­ni pro­du­cent se­ri­je. Wal­ter O’Bri­en u dje­tinj­stvu je već pre­poz­nat kao ge­ni­ja­lac s iz­nim­no vi­so­kim kvo­ci­jen­tom in­te­li­gen­ci­je. U sa­daš­njos­ti vo­di think tank – Škor­pi­on, ko­ji uklju­ču­je bi­he­vi­oris­tič­kog struč­nja­ka Tobyja Cur­ti­sa, ge­ni­jal­nu me­ha­ni­čar­ku Hap­py Qu­inn i sta­tis­tič­kog gu­rua Syl­ves­te­ra Dod­da.

Pot­pu­ni “žen­ski” za­okret pre­ve­lik je bu­du­ći da smo do­sad u se­ri­ji gle­da­li po­li­ti­ku kao ek­s­klu­zi­van mu­ški klub

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.