DO 18. GO­DI­NE NI­SAM SE US­PIO PO­ŠTE­NO NAJESTI Imao sam tri že­ne, sve su bi­le bo­lje od me­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić

S Jo­si­pom Čor­kom (75), po­ma­lo za­bo­rav­lje­nim spor­ta­šem ve­li­kog re­no­mea, naš­li smo se u ka­fi­ću “Re­no­me”, nje­go­vu dnev­nom bo­rav­ku iz­van obliž­njeg mu sta­na na Peš­če­ni­ci.

– I da se ni­smo do­go­vo­ri­li, ov­dje me mo­že­te uvi­jek na­ći iz­me­đu 10 i 11, na ju­tar­njoj ka­vi­ci – ka­zu­je da­ru­ju­ći nam bi­ograf­sku knji­gu “Hr­vač­ki as iz Li­ke”.

A nju je pot­pi­sao po­vjes­ni­čar spor­ta Edu­ard He­mar, ko­ji za Jo­su ka­že da je si­no­nim hr­vač­kog spor­ta, baš kao što su Par­lov za boks ili Ćo­sić za ko­šar­ku. A tak­vim ga či­ne nas­lov pr­va­ka Europe (1969.), olim­pij­sko sre­bro te jed­na europ­ska bron­ca do če­ga je, uz uro­đe­nu lič­ku sna­gu, do­šao uz ne­vje­ro­jat­nu upor­nost. Kao ta­kav, ali i sta­sit spor­taš ko­ji je zra­čio šar­mom, po­tak­nuo je pjes­ni­ka Mi­lu Rup­či­ća da o nje­mu na­pi­še pje­smu ko­ja po­či­nje ova­ko: “Jo­sip

U bor­bi ko­ja mi je mo­gla do­ni­je­ti olim­pij­sko zla­to bio mi je do­vo­ljan i re­mi s kas­ni­jim po­bjed­ni­kom Re­zan­ce­vim, s ko­jim sam u ka­ri­je­ri tri pu­ta re­mi­zi­rao. No, bio sam oz­li­je­đen pa sam išao na to da iz­gu­bim na bo­do­ve, a ne tu­šem, da bu­dem dru­gi, a ne tre­ći

Pa­lac go­re za ovog vi­tal­nog biv­šeg spor­ta­ša ko­ji se 40 go­di­na ba­vio gra­đe­vi­nar­stvom, po­ne­što i po­li­ti­kom, a sa­da uži­va u mi­ro­vi­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.