8,5

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Su­sre­tom pa­ro­va iz­me­đu Bri­tan­ca J. Mur­raya i Bra­zil­ca So­are­sa s jed­ne i Juž­no­afri­kan­ca Kla­ase­na i No­vo­ze­lan­đa­ni­na Ve­nu­sa s dru­ge s dru­ge stra­ne, da­nas u 13 sa­ti po­či­nje lon­don­ski Mas­ters, za­vr­š­ni­ca ATP se­zo­ne ko­ja je oku­pi­la osam naj­bo­ljih te­ni­sa­ča i is­to to­li­ko naj­bo­ljih pa­ro­va. U zna­me­ni­toj O2 Are­ni bit će i Hr­va­ta i to vi­še ne­go ikad. U po­je­di­nač­noj će nas kon­ku­ren­ci­ji, če­t­vr­ti put u nje­go­voj ka­ri­je­ri pred­stav­lja­ti Ma­rin Či­lić, a dru­ga re­zer­va je Borna Ćo­rić. U kon­ku­ren­ci­ji pa­ro­va sto­ji­mo još bo­lje, dvi­je po­lo­vi­ce od osam kom­bi­na­ci­ja či­ne hr­vat­ski te­ni­sa­či, Ma­te Pa­vić i Ni­ko­la Mek­tić. Obo­ji­ca su upa­re­ni s Aus­tri­jan­ci­ma i to is­kus­nim 38-godišnjacima: Ma­te s Oli­ve­rom Ma­rac­hom, Ni­ko­la s Alexan­de­rom Peyom. Ma­lo je ne­dos­ta­ja­lo da još i Fran­ko Šku­gor do­đe kao re­zer­va. Upra­vo će Mek­tić i Peya pr­vi na te­ren, ve­če­ras u 19 sa­ti oku­šat će pod­lo­gu i am­bi­jent u dvo­bo­ju pro­tiv Ko­lum­bi­ja­ca Ca­ba­la i Fa­ra­ha.

Proš­le go­di­ne ra­zo­ča­rao

Či­lić će s nas­tu­pi­ma u svo­joj sku­pi­ni Gu­ge Ku­er­te­na za­po­če­ti u po­ne­dje­ljak u 15 sa­ti i to su­sre­tom s mla­dim Ni­jem­cem Alexan­de­rom Zve­ro­vom, ko­je­ga je po­bi­je­dio sa­mo jed­nom u šest me­đu­sob­nih su­sre­ta, na­kon što svoj dvo­boj pa­ro­va odi­gra­ju Ma­rach i Pa­vić (pro­tiv Fran­cu­za Her­ber­ta i Ma­hu­ta s ko­ji­ma bi se Ma­te mo­gao su­če­li­ti i u fi­na­lu Da­vi­so­va ku­pa). U Ma­ri­no­voj sku­pi­ni još su No­vak Đo­ko­vić i John Is­ner, a nji­hov je meč na ras­po­re­du u po­ne­dje­ljak u 21 sat. Kao što je poz­na­to u po­lu­fi­na­le idu po dvo­ji­ca naj­bo­ljih iz sva­ke sku­pi­ne.

Ma­rin je proš­lih go­di­na uoči Mas­ter­sa da­vao pri­lič­no op­ti­mis­tič­ne izja­ve, ali ka­ko se one uglav­nom ni­su os­tva­ri­va­le, ove go­di­ne je od­lu­čio go­vo­ri­ti na te­re­nu. Bez ne­kih ve­li­kih na­ja­va i bez pri­ti­ska ve­li­kih oče­ki­va­nja.

- Do­bro se osje­ćam, odi­grao sam do­bar tur­nir u Pa­ri­zu i imao ti­je­san meč s Đo­ko­vi­ćem i znam da mo­gu igra­ti do­bro. Sad je iza me­ne i iskus­tvo pret­hod­na tri nas­tu­pa na Mas­ter­su. Ve­li­ki je iz­a­zov ogle­da­ti se s naj­bo­ljim te­ni­sa­či­ma svi­je­ta, bi­ti dio ovog spek­tak­la, a u O2 Are­ni je uvi­jek od­lič­no oz­ra­čje i pu­bli­ka ko­ja ra­zu­mi­je te­nis. U Lon­do­nu se, uos­ta­lom, osje­ćam kod ku­će jer igram u Wim­ble­do­nu i u Qu­een’su, a sa­da i Mas­ter­se u O2 Are­ni u dru­gom di­je­lu go­di- ne. Želim uži­va­ti u sve­mu to­me i pru­ži­ti svo­ju naj­bo­lju igru a vi­djet će­mo što će mi to do­ni­je­ti - po­ru­čio je 30-go­diš­nji Či­lić, u ovom tre­nut­ku sed­mi te­ni­sač svi­je­ta.

Ma­rin je u pret­hod­na tri nas­tu­pa pos­ti­gao sa­mo jed­nu po­bje­du u osam me­če­va (2016. je svla­dao Ni­shi­ko­ri­ja), ali mi se ne­ka­ko uvi­jek na­da­mo da će ga na­po­kon kre­nu­ti. On je uos­ta­lom ne jed­nom do­ka­zao da je od­li­čan dvo­ran­ski igrač. Uvi­đa­ju to i dru­gi, pa je naš naj­bo­lji te­ni­sač do­bio niz kom­pli­me­na­ta od biv­še bri­tan­ske te­ni­sa­či­ce An­na­bel Croft (52), ko­ja sa­da ra­di kao struč­na ko­men­ta­to­ri­ca na Sky Sport­su.

Ma­rin je bio ve­li­čans­tven

- Svi smo odu­šev­lje­ni igrom Ma­ri­na Či­li­ća. Na­čin na ko­ji je igrao pro­tiv Đo­ko­vi­ća, na­tje­rav­ši i nje­ga da pru­ži svoj naj­bo­lji te­nis, bio je ve­li­čans­tven. Ma­rin vo­li igra­ti u za­tvo­re­nom pros­to­ru, sjaj­no se kre­će i igra agre­siv­no. Ser­vi­ra ta­ko­đer ja­ko do­bro, ta­ko da sam uvje­re­na da će odi­gra­ti do­bar tur­nir i bi­ti ugod­no iz­ne­na­đe­nje is­tak­nu­la je gos­po­đa Croft.

Naj­bo­lji uči­nak na za­vr­š­nim Mas­ter­si­ma od hr­vat­skih je te­ni­sa­ča imao Go­ran Iva­ni­še­vić. Nas­tu­pio je šest pu­ta i pos­ti­gao osam po­bje­da (uz 10 po­ra­za) te tri pu­ta bio u po­lu­fi­na­lu (1992. iz­gu­bio je od Bec­ke­ra, 1993. od Stic­ha, 1996. od Sam­pra­sa).

Pri­red­bu u Lon­do­nu ATP je is­ko­ris­tio za do­dje­lu go­diš­njih na­gra­da: naš Ma­te Pa­vić dio je naj­bo­ljeg pa­ra, Đo­ko­vić je po­vrat­nik go­di­ne, Ro­bre­do je do­bio na­gra­du za hu­ma­ni­tar­ni rad, a Fe­de­rer je opet do­bio “Os­ca­ra” za po­pu­lar­nost, na­vi­ja­či su mu da­li naj­vi­še gla­so­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.