Gour­met

Guía de Excelencias Cuba - - GOURMET -

» Gran Ho­tel » Gran Pie­dra » Iris Jazz Club » La Ala­me­da » La Ca­ba­ña, » La Ca­nas­ta » La Ca­ri­be­ña » La Ca­rre­ta » La Ca­so­na » La Co­ra­ti­na » La Es­pa­ña » La Fon­di­ta

BA­RES / RES­TAU­RAN­TES / CA­FE­TE­RÍAS

» Es­qui­na Cu­ba­na

Ave. Las Amé­ri­cas y Ge­ne­ral Ce­bre­co, 22642011

En­ra­ma­das esq. San Fé­lix, 22653020

Ca­rre­te­ra La Gran Pie­dra Km 14 ½, 22686147

» Ho­tel Bal­cón del Ca­ri­be

Ca­rre­te­ra del Mo­rro Km 7 ½, 22691011

» Snack Bar Las Te­rra­zas

Ho­tel Ca­sa Gran­da, He­re­dia No. 201 esq. San Pe­dro, 22653021

» Snack Bar Roof Gar­den

Ho­tel Ca­sa Gran­da, He­re­dia No. 201 es­qui­na a San Pe­dro, 22653021

» Iré a San­tia­go

Cal­va­rio No. 910 e/ Prin­ce­sa y San­ta Ro­sa, 22657852

Ca­lle Pa­raí­so s/n e/ En­ra­ma­das y Agui­le­ra, 22627312

Ave. Las Amé­ri­cas esq. a Ca­lle M, Me­liá San­tia­go de Cu­ba, Re­par­to Sue­ño, 22687070

» La Bar­ca de Oro

Raúl Pe­ro­zo No. 127 e/ 6 y 7, Re­par­to Agüe­ro, 22632377

Ave. Vi­cen­te Mi­net No. 58, e/ 9 y 10. Re­par­to 30 de No­viem­bre, 22645684

Ca­lle Fer­nán­dez Mar­ca­né No.51, esq. Ca­lle 9, Re­par­to San­ta Bár­ba­ra

» La Ca­pri­cho­sa

Ca­lle 3ra No.152 A e/ 8 y Ave, Man­du­ley, 22644092

San Car­los No. 262, e/ San Pe­dro y San­to To­más, 22623071

En­ra­ma­das No. 563 e/y San Agus­tín, 22624570

Ave. Las Amé­ri­cas esq. Ca­lle M, Me­liá San­tia­go de Cu­ba, Re­par­to Sue­ño, 22687070

» La Ca­so­na de los Mo­ros

San Ba­si­lio No. 131. e/ Pa­dre Pi­co y Te­nien­te Rey, 22659303

Ave­ni­da de Cés­pe­des No.303 al­tos, e/ E y F, Re­par­to Sue­ño

Ave­ni­da Vic­to­riano Gar­zón e/ La Cen­tral

» La Fa­ba­da de Ma­rie­ta

En­ra­ma­das No. 123 esq. Pa­dre Pi­co, 22669358

Ave. Las Amé­ri­cas y Ge­ne­ral Ce­bre­co, 22642011

» La Fon­di­ta de Nathy

Ca­lle 10 No. 315, e/ Men­die­ta y Al­fre­do Za­yas, Re­par­to San­ta Bár­ba­ra, 22643029

» La Fon­ta­na

Ave. Las Amé­ri­cas esq. Ca­lle M, Me­liá San­tia­go de Cu­ba, Re­par­to Sue­ño, 22687070

Ca­lle 3 e/ Ave­ni­da de Man­du­ley y ca­lle 8, Re­par­to Vis­ta Ale­gre, 22646296

» La For­ta­le­za, » La Gran Ca­rre­ta

San­to To­más No. 307 e/ Tri­ni­dad y Ha­ba­na

» La He­rra­du­ra

San Ba­si­lio No. 508 e/ Re­loj y Cla­rín, 22620929

» La Isa­bé­li­ca

Por­fi­rio Va­lien­te (Cal­va­rio) esq. Fran­cis­co Vi­cen­te Agui­le­ra

» La Isa­bé­li­ca

Ave. Las Amé­ri­cas esq. Ca­lle M, Me­liá San­tia­go de Cu­ba, Re­par­to Sue­ño, 22687070

» La Krre­ta

En­ra­ma­das No. 563 e/ Bar­na­da y San Agus­tín, 22624570

» La Mai­son

Ave. Man­du­ley y Ca­lle 3ra, Vis­ta Ale­gre, 22643021

» La Per­la del Dra­gón

Agui­le­ra e/cal­va­rio y Re­loj, Pla­za Do­lo­res, 22686485

» La Rue­da

Bar­co No. 3 Pla­ya Si­bo­ney, 22399325

» La Te­res­si­na

Agui­le­ra e/cal­va­rio y Re­loj, Pla­za Do­lo­res, 22652307

» La Uva

Ave. 1ra. No. 11, e/ 6 y 7, Re­par­to Fo­men­to, 22645624

» Las Aca­cias

Ave. Man­du­ley 502 esq. Ca­lle 21, Vis­ta Ale­gre, 22641602

» Las Te­rra­zas

Agui­le­ra No. 602 y Plá­ci­do, 22624570

» Li­ber­tad

Agui­le­ra No. 658 e/ Plá­ci­do y Mar­te, Pla­za de Mar­te, Ho­tel Li­ber­tad, 22651568

» Ma­rino

Ca­lle 10, No.157 e/ Ca­lle 13 y Fer­nán­dez Mar­ca­né, Re­par­to San­ta Bár­ba­ra, 22640828

» Piz­ze­ría Se­du­cen­te

Ca­lle L No.359 e/ 1ra y 5ta, Am­plia­ción de Las Te­rra­zas, Vis­ta Ale­gre, 22643338

» Pri­mos Twi­ce

Cal­va­rio No.262 e/ Tri­ni­dad y Ha­ba­na, 22652278

» Ran­cho Lin­da

Ca­rre­te­ra Cen­tral, km. 2 y ½, Al­tos de Quintero, 22632047

Newspapers in Spanish

Newspapers from Cuba

© PressReader. All rights reserved.