Ban­cos na­cio­na­les

Guía de Excelencias Cuba - - Portada -

» Los chi­nos

Le­nin, Hol­guín, 24421684

» C. Cienfuegos No.118

Cen­tro de Moa, Hol­guín, 24606395

» Sa­co No.102

Ba­ya­mo, Gran­ma, 23427222

» Ba­ro­lo­mé Ma­só No.18

Bartolomé Ma­só, Gran­ma, 23565838

» Gral. Milanés esq. Mar­tí

Gui­sa, Gran­ma, 23391565

» A. Guar­día No.129

Ji­gua­ní, Gran­ma, 23366613

» N. Bal­boa esq. Ave. Gar­zón

St­go. de Cu­ba, 22686038

» J. Mar­tí

2do Fren­te, St­go. de Cu­ba, 22425439

» 5 esq. 12,

3er Fren­te, St­go. de Cu­ba, 22566435

» In­mo­bi­lia­ria Si­bo­ney

4ta. No.202, Vis­ta Ale­gre, St­go. de Cu­ba, 22642670

» Ca­lle B esq. 4

Imías, Gt­mo., 21880302

» G. Gar­cía esq. S del Pra­do

Gt­mo., 21355516

» J. Mar­tí No.241,

Ba­ra­coa, Gt­mo., 21645345

» P. A. Pérez esq. E Gi­ró

Gt­mo., 21324226

» G. Me­di­na NO.43-N

Pi­nar del Río, 48778247

» J. Mar­tí No.46

Pi­nar del Río, 48778357

» Ca­rre­te­ra Cen­tral Km 88

Pi­nar del Río, 48765760

BAN­COS EX­TRAN­JE­ROS

» Ban­co Bil­bao Viz­ca­ya Ar­gen­ta­ria S.A.,

5ta Ave No. 4205 e/ 42 y 44, Mi­ra­mar, Pla­ya, La Ha­ba­na 7 204 0600, bbva-cu­ba@enet.cu

» Ban­co del Al­ba

Ca­lle 40 No. 108, Mi­ra­mar, Pla­ya, La Ha­ba­na, 7 207 9540

» Ban­co Fran­sa­bank SAL,

Ca­lle 72 No. 505 e/ 5ta y 5ta A, Mi­ra­mar, Pla­ya, La Ha­ba­na, 7 204 9272 fs­bin­fo@fsb.co.cu

» Ban­co In­dus­trial de Ve­ne­zue­la-cu­ba,

Ca­lle 32 No. 307 e/ 3ra y 5ta Ave, Mi­ra­mar, Pla­ya, La Ha­ba­na, 7 206 9650, biv@biv.cu

» Ban­co Sa­ba­dell

5ta Ave e/ 76 y 78, Cen­tro de Ne­go­cios Mi­ra­mar, Edif. San­tia­go, Of. 306, Mi­ra­mar, Pla­ya, La Ha­ba­na 7 204 9394 / 204 9395, www.sa­ba­de­llatlan­ti­co.com

» Ca­ja Ma­drid Ban­kia S.A.

Ave 3ra e/ 78 y 80, Cen­tro de Ne­go­cios Mi­ra­mar, Edif. Je­ru­sa­lem, Of. 304, Mi­ra­mar, Pla­ya, La Ha­ba­na 7 204 3705, ias@ban­kia.cu

» FINCOMEX LTD

Ca­lle 3ra No. 3408 ap­to 2 esq. a 36, Mi­ra­mar, Pla­ya, La Ha­ba­na, 7 204 5131, fincomex@enet.cu

» Ha­vin Bank Ltd

Ca­lle D, ap­to 4H, Edi­fi­cio Atlan­tic Ve­da­do, Pla­za, La Ha­ba­na, 7 830 1069, ha­vin@ha­vin.co.cu

» Na­tio­nal Bank of Ca­na­da

Ave 3ra e/ 78 y 80, Cen­tro de Ne­go­cios Mi­ra­mar, Edif. Je­ru­sa­lem, Of. 407, Mi­ra­mar, Pla­ya, La Ha­ba­na, 7 204 3008, na­ba­can@ mtc.co.cu

» No­va­fin Fi­nan­cie­ra S.A.

Ave 3ra e/ 78 y 80, Cen­tro de Ne­go­cios Mi­ra­mar, Edif. Je­ru­sa­lem, Of. 205, Mi­ra­mar, Pla­ya, La Ha­ba­na, 7 204 4906, no­va­fin@ mtc.co.cu

» Re­pu­blic Bank Ltd

Ave 3ra e/ 78 y 80, Cen­tro de Ne­go­cios Mi­ra­mar, Edif. Je­ru­sa­lem, Of. 308, Mi­ra­mar, Pla­ya, La Ha­ba­na, 7 204 6800, rbh@ re­pi­bli­ca­ri­be.com

» Wes­tern Union

Ca­lle 8 No. 319 e/ 3a y 5a, Mi­ra­mar, Pla­ya, La Ha­ba­na, 7 204 0658

BAN­COS NA­CIO­NA­LES » Ban­co Po­pu­lar de Aho­rro BPA

Ca­lle 16 No.305 e/3ra y 5ta, Mi­ra­mar, Pla­ya, La Ha­ba­na, 72066530

» Ban­co de Cré­di­to y Co­mer­cio BANDEC,

Amar­gu­ra 158 esq. Cu­ba, Ha­ba­na Vie­ja, La Ha­ba­na, 78614533

» Ban­co Ex­te­rior de Cu­ba BEC

Ca­lle 23 No.55 esq. a P, Ve­da­do, Pla­za de la Re­vo­lu­ción, La Ha­ba­na, 78550795

» Ban­co Cen­tral de Cu­ba BCC

Cu­ba No. 402 e/ Amar­gu­ra y Lam­pa­ri­lla, Ha­ba­na Vie­ja, La Ha­ba­na 7 860 4811 al 18, www.bc.gob.cu

» Ban­co Nacional de Cu­ba BNC

Aguiar No. 456 e/ Amar­gu­ra y Lam­pa­ri­lla, Ha­ba­na Vie­ja, La Ha­ba­na, 7 866 4189, www.bcc.cu

» Ban­co de Cré­di­to y Co­mer­cio BANDEC,

Amar­gu­ra No. 158 esq. Cu­ba, Ha­ba­na Vie­ja, La Ha­ba­na 7 862 8002, ve­le­do@oc.bandec.cu

» Ban­co de ln­ver­sio­nes S.A.

5a A No. 4207 esq. 44, Mi­ra­mar, Pla­ya, La Ha­ba­na, 7 204 3374 in­ver­sio­nes@bdi.cu, www.bdi.cu

» Ban­co Ex­te­rior de Cu­ba BEC

Ca­lle 23 No. 55 esq. P, Ve­da­do, Pla­za, La Ha­ba­na, 7 838 0950, re­la­cio­nes­pu­bli­cas@bec.co.cu

» Ban­co Fi­nan­cie­ro In­ter­na­cio­nal S.A. BFI,

5a Ave No. 9009 esq. 92, Mi­ra­mar, Pla­ya, La Ha­ba­na, 7 267 5000, www.bc.gov.cu

» Ban­co In­ter­na­cio­nal de Co­mer­cio S.A. BICSA,

Ave 1a No. 1406 e/ 14 y 16, Mi­ra­mar, Pla­ya, La Ha­ba­na, 7 204 7564 al 67, www.bicsa.com

» Ban­co Me­tro­po­li­tano S.A.

Cu­ba No. 225 esq. 0’Reilly, Ha­ba­na Vie­ja, La Ha­ba­na, 7 866 3088/91, clients@ban­met.cu

» Ban­co Po­pu­lar de Aho­rro BPA

Ca­lle 16 No. 306 e/ 3ra y 5ta Mi­ra­mar, Pla­ya, La Ha­ba­na, 7 202 2545/ 49, www.gib.bpa.cu

» Cadeca. Ca­sas de Cam­bio S.A.

Ca­lle 26 No. 1062 e/ 45 y 47, Nue­vo Ve­da­do, Pla­za, La Ha­ba­na, 7 855 5701, li­lian@cadeca.co.cu

Aguiar No. 263 e/ Obis­po y Obra­pía, Ha­ba­na Vie­ja, La Ha­ba­na, 7 860 6000

» Ca­je­ros Au­to­má­ti­cos, » Com­pa­ñía Fi­du­cia­ria S.A.

1ra No. 201 Ap­to 2c e/ A y B, Ve­da­do, Pla­za, La Ha­ba­na, 7 832 6762 / 832 6858, fi­du­cia­ria@ fi­du­cia­ria.co.cu

» Cor­po­ra­ción Fi­nan­cie­ra Ha­ba­na S.A. CFH,

Ave 3a e/ 76 y 78, Cen­tro de Ne­go­cios Mi­ra­mar, Edif. Je­ru­sa­lén, Of. 305, Mi­ra­mar, Pla­ya, La Ha­ba­na, 7 204 3611, www.cfh.cu

» FIMEL S.A,

Ave 63 e/ 100 y 102, Ma­ria­nao, La Ha­ba­na, 7 267 1631, fi­mel­sa@fimel.co.cu

» Fi­nan­cie­ra CIMEX S.A.,

Ca­lle 8 No. 319 e/ 3ra y 5ta, Mi­ra­mar, Pla­ya, La Ha­ba­na, 7 204 7929, cimex@cimex.com.cu

» Fi­nan­cie­ra Ibe­roa­me­ri­ca­na S.A.,

Ave 5a e/ 76 y 78, Cen­tro de Ne­go­cios Mi­ra­mar, Edif. Bar­ce­lo­na Of. 314, Mi­ra­mar, Pla­ya, La Ha­ba­na 7 204 3196/97, www.bc.gov.cu

Ca­lle 23 No. 672 e/ D y E, Ve­da­do, Pla­za, La Ha­ba­na, 7 833 2209, www.fi­na­tur.cu

» FI­NA­TUR, » Fin­tur S.A., Ca­sa Fi­nan­cie­ra

San­ta Mar­ta No. 402, Cen­tro Ha­ba­na, La Ha­ba­na, 7 870 5566/67, pre­si­den@cma­triz.fin­tur.tur.cu

» Te­le­ban­ca Ban­ca. Te­le­fó­ni­ca

Aguiar No. 406, Ha­ba­na Vie­ja, La Ha­ba­na, 7 868 3535, re­la­cio­nes­pu­bli­cas@ban­met.cu

PUN­TOS DE AC­CE­SO WI­FI PI­NAR DEL RÍO

• • •

• • •

• • • • • • • • •

• • Ca­fe­te­ría CIMEX Her­ma­nos Cruz Ca­fe­te­ría CIMEX y Par­que Man­tua Ca­fe­te­ría La Es­qui­ni­ta Par­que Mar­tín He­rre­ra, San Juan y Mar­tí­nez Ca­fe­te­ría Las Cu­ba­ni­tas, Vi­ña­les Par­que 26 de Ju­lio, Gua­ne Par­que An­to­nio Ma­ceo, Con­so­la­ción del Sur Par­que Cen­tro Co­mer­cial Her­ma­nos Cruz Par­que Cen­tro Co­mer­cial San­dino Par­que Co­lón Par­que En­tron­que He­rra­du­ra Par­que In­de­pen­den­cia Par­que Ro­ber­to Ama­rán Par­que San Die­go Par­que San Luis Par­que Vi­ña­les Piz­ze­ría 23 y 24 y Par­que Los Palacios Res­tau­ran­te y Área El Co­bre, Mi­nas de Matahambre Res­tau­ran­te y par­que La Palma

AR­TE­MI­SA

• Bou­le­vard • Bou­le­vard Güi­ra de Me­le­na • Ca­sa de la Cul­tu­ra Bahía Hon­da

Newspapers in Spanish

Newspapers from Cuba

© PressReader. All rights reserved.