ΔΔÚÚ.. ∫∫‡‡ÚÚÔÔ˘:  ˘ : ™ÙÙÈȘ ˜ 3300//55 ÙÙ· ÙÙÚÚÈÈÌÌËËÓÓÈÈ·›· · ›·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η Τράπε8α Κύπρ υ Δημ σιά Εταιρεία Λτδ («Συγκρ τημα») ανακ ίνωσε τι τ Δι ικητικ της Συμ) ύλι θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 30 Μαΐ υ 2014, για να ε;ετάσει τα ικ - ν μικά απ τελέσματα τ υ Συγκρ τήματ ς για τ τρίμην π υ έλη;ε στις 31 Μαρτί υ 2014.

Τα ικ ν μικά απ τελέσματα θα ανακ ινωθ ύν στ ρηματιστήρι Α;ίων Κύπρ υ, στ ρηματιστήρι Αθηνών και στ ν τύπ την ίδια μέρα.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.