ΠΠ °°ÂÂÚÚÌÌ·ÓÓ››· · ·  ·ÚÚ¿‰ÂÂÈÈÛÛÔÔ˜ · ¿ ‰ ˜ ÁÁÈÈ· · ÙÙËËÓÓ ÈÈÙÙ·ÏÏÈÈÎ΋‹ · ÌÌ·ÊÊ››· · ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η Γερμανία υπ τιμά σε μεγάλ αθμ τ π σ έ υν παρεισ'ρήσει στην ικ ν μία της - την τέταρτη μεγαλύτερη τ υ κ σμ υ - ργανώσεις της ιταλικής μα'ίας, σύμ'ωνα με δημ σι γρά' υς π υ έκαναν εκτενή έρευνα για τ 1ήτημα.

«Η Γερμανία δεν έ ει συνειδητ π ιήσει πως έ ει πρ λημα», επισήμανε Ντα ίντ Σρά εν, ένας δημ σι γρά' ς τ υ Funke Me­di­en­gruppe, σε συνέντευ7η π υ παρα ώρησε στ Γερμανικ Πρακτ ρεί έπειτα απ ένα διεθνές δημ σι γρα'ικ συνέδρι στην Περ ύτ1α της Ιταλίας νωρίτερα αυτ ν τ ν μήνα. ίδι ς επέκρινε αυτή π υ θεωρεί π λύ αλαρή ν μ θεσία σ ν α' ρά τ 7έπλυμα ρήματ ς και τ πάγωμα π ρων, καθώς και τ υς περι ρισμ ύς π υ ισ ύ υν σ ν α' ρά τις παρακ λ υθήσεις των τηλεπικ ινωνιών και την έλλειψη εν ς ν μικ ύ πλαισί υ αντίστ ι υ με αυτ ύ της Ιταλίας, π υ απ τελεί κακ ύργημα και μ ν τ να ανήκει κανείς σε μια ργάνωση της μα'ίας. Η ν μ θεσία στη Γερμανία «είναι απίστευτα αδύναμη», επ μένως η ώρα αυτή «είναι ένας παράδεισ ς για τη μα'ία» είπε Σρά εν.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.