ΠΠ ÛÛ˘ ˘ ÌÌÊʈÓÓ››· ˆ · ÌÌ ÙÙËË ΔΔÚÚ­fi­fiÈÈÎη, · , ÙÙÔÔ ÌÌÂÂÈÈÎÎÙÙ­fifi °°Â™ ™ ÀÀ Îη · ÈÈ ÔÔ « ·‰ ÈÈÎÎËËÌ̤¤ÓÓÔÔ˜» ˜ » √√∞∞ÀÀ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η πρ σ'ατη κατάλη7η των διαπραγματεύσεων με τη Τρ ικα για την ε'αρμ γή τ υ ΓεΣΥ δεν απ τρέπει τ υς κινδύν υς για την αγ ρά εργασίας και τα δημ σι ν μικά τ υ κράτ υς π υ υπέδει7ε τ Διεθνές Ν μισματικ Ταμεί και η Διεθνής Τράπε1α. Παρέ ει μως μια, έστω και αμυδρή, ελπίδα τι δεν θα καταλή7 υμε σε ένα εσαεί κρατικ μ ν πώλι ασ'άλισης υγείας π υ θα πάσ ει απ τα ίδια σύνδρ μα π υ πάσ υν τα δημ σια ν σηλευτήρια.

Με τις σθεναρές πρ σπάθειες τ υ Υπ υργ ύ Υγείας έγινε δυνατή η παρα ώρηση μιας λωρίδας δια'υγής στ μ ν δρ μ τ υ δικ ύ άρτη για τ κρατικ μ ν πώλι ασ'άλισης υγείας: « σ εδιασμ ς της λειτ υργίας τ υ ΓεΣΥ θα στηρι θεί στη παρ ή ασ'άλισης μέσω κρατικ ύ ασ'αλιστικ ύ ' ρέα, ενώ θα μελετάται η ε'αρμ γή αν ικτ ύ συστήματ ς, π υ θα επιτρέπει τη συμμετ ή περισσ τέρων απ έναν ασ'αλιστικών ργανισμών, δεδ μέν υ τι θα παρέ ει 'έλη στ ν π λίτη και τ ν ασθενή».

Λαμ αν μένων υπ ψη των ασ'υκτικών ρ ν διαγραμμάτων της Τρ ικας και των πιέσεων απ τα συμ'έρ ντα τ υ κατεστημέν υ, η επιτευ θείσα συμ'ωνία ήταν ίσως η καλύτερη δυνατή υπ τις περιστάσεις. Δεν πρέπει μως να υπάρ7ει ε'ησυ ασμ ς δι τι ακ μη ελλ εύ υν ι κίνδυν ι απ ένα μ ν πώλι , είτε δημ σι είτε ιδιωτικ , π υ έ υν επισημανθεί π λλάκις. Είμαστε καθημεριν ί μάρτυρες τ υ « υδέν μ νιμ τερ τ υ πρ σωριν ύ».

Σωστά έ ει δ θεί πρ τεραι τητα στην αυτ ν μηση των δημ σίων ν σηλευτηρίων π υ, σ δύσκ λη και αν 'αίνεται, είναι πρ ϋπ θεση για τη λειτ υργία π ι υδήπ τε ΓεΣΥ. Ατυ ής μως είναι η διατήρησης τ υ θεσμ ύ τ υ ικ γενειακ ύ γιατρ ύ, π ί ς , πέραν της έλλειψης ικαν ύ αριθμ ύ ικ γενειακών γιατρών, θα δηγήσει σε διαπλ κή ανάλ γη με εκείνη π υ παρατηρείται σήμερα μετα7ύ π λλών γιατρών, 'αρμακείων και ημείων. Γιατί να θεσμ θετ ύμε τη διαπλ κή και σύγκρ υση συμ'ερ ντων και μετά να ψά ν υμε τ λάθ ς;

Σωστά συμ'ωνήθηκε με τη Τρ ικα να διασα'ηνιστεί ρ λ ς και ι αρμ δι τητες τ υ ργανισμ ύ Ασ'άλισης Υγείας ( ΑΥ) και τ υ Υπ υργεί υ Υγείας πριν και κατά τη διάρκεια υλ π ίησης τ υ ΓεΣΥ. Είναι 'υσικ ΑΥ να εκλαμ άνει αυτ σαν πρ σπάθεια απ δυνάμωσης τ υ. Απ την άλλη ΑΥ δηλώνει τι ίδι ς δεν είναι ύτε ασ'αλιστικ ς ' ρέας, ύτε ρυθμιστής, ύτε επ πτης τ υ συστή- ματ ς ασ'άλισης υγείας. Τ τε τι είναι; Δεν είναι αρκετ να δηλώνει τι δεν είναι. πωσδήπ τε, δεν είναι παρ έας υπηρεσιών υγείας, και κανείς δεν τ θεωρεί τι είναι. Αν ΑΥ θα είναι απλώς, πως ισ υρί1εται, «στρατηγικ ς αγ - ραστής υπηρεσιών απ λ υς τ υς παρ είς υπηρεσιών υγείας τ υ δημ σί υ και τ υ ιδιωτικ ύ τ μέα ι π ί ι θα ανταγωνί1 νται μετα7ύ τ υς», τ τε τι τ ν πειρά1ει να ανταγωνί1 νται και ι παρ είς ασ'άλισης υγείας μετα7ύ τ υς;

Κι’ αν ΑΥ είναι απλώς στρατηγικ ς αγ ραστής υπηρεσιών, τ τε είναι επάναγκες να δημι υργηθεί ένας «κρατικ ς ασ'αλιστικ ς ' ρέας» π υ θα ανταγωνί1εται τις ιδιωτικές ασ'αλιστικές εταιρείες, και να απ τρέπει τη δημι υργία καρτέλ, εκ μέρ υς τ υς ταν τ σύστημα θα μετε7ελι τεί σε μεικτ π λυασ'αλιστικ ». Επίσης απαραίτητη είναι η δημι υργία ανε7άρτητης ρυθμιστικής και επ πτικής αρ ής υγείας εκτ ς και αν τ Υπ υργεί Υγείας θα επιτελ ύσε αυτ τ έργ με την ανε7αρτησία π υ απαιτείται.

ΑΥ παραπ νείται τι δαιμ ν π ι ύμε τ «μ ντέλ ύπαρ7ης εν ς και μ ν ργανισμ ύ δια είρισης τ υ ΓεΣΥ». Σαν ικ ν μ λ γ ς δεν μπ ρώ να δε τώ τι π ι δήπ τε μ ν πώλι , ιδιωτικ ή δημ σι , θα μπ ρ ύσε να ε7υπηρετήσει τα συμ'έρ ντα τ υ π λίτη ή τ υ πελάτη. Στη Κύπρ έ υμε πικρή εμπειρία με κρατικά μ ν πώλια κα ιδιωτικά λιγ πώλια. Επί παραδείγματι, πληρών υμε πανάκρι ρεύμα και πανάκρι η εν1ίνη, αντίστ ι α. Τα θέματα υγείας είναι π λύ σ αρά για να τα α'ήσ υμε στα έρια π ι υδήπ τε μ ν πωλί υ, ιδιωτικ ύ ή δημ σί υ.

Με τ ίδι σθέν ς έ ω «δαιμ ν π ιήσει» και τα π λυασ'αλιστικά συστήματα π υ απ τελ ύνται μ ν απ ιδιωτικές ασ'αλιστικές εταιρείες, και καταλήγ υν με μαθηματική ακρί εια σε καρτέλ και λιγ πώλια, ιδιαίτερα σε μικρές ώρες, πως η Κύπρ ς. Τ κ στ ς, τ τε γαίνει εκτ ς ελέγ υ πως και στη περίπτωση τ υ κρατικ ύ μ ν πωλί υ. Μ ν ένα ΜΕΙΚΤ ασ'αλιστικ σύστημα π υ η ύπαρ7η δημ σί υ ασ'αλιστικ ύ ργανισμ ύ, π υ θα ανταγωνί1εται τ υς ιδιωτικ ύς, παρεμπ δί1ει τη δημι υργία καρτέλ (μ ν - πωλί υ ή λιγ πωλί υ) απ τις ιδιωτικές ασ'αλιστικές εταιρείες. Απ τη άλλη ανταγωνισμ ς απ τις ιδιωτικές ασ'αλιστικές εταιρείες αναγκά1ει τ ν δημ σι ργανισμ ασ'άλισης να είναι απ τελεσματικ ς και να συγκρατεί τα κ στη τ υ. Τ μεικτ σύστημα είναι τ πι ικ ν μικ και ιώσιμ , 20-30% πι ικ ν μικ και απ τα δύ , και πρ σ'έρει καλύτερη π ι τητα υγείας και ε7υπηρέτηση τ υ ασθεν ύς. Δυστυ ώς είτε άθελα είτε εσκεμμένα μερικ ί δεν κάν υν διάκριση μετα7ύ απλ ύ π λυασ'αλιστικ ύ (ιδιωτικ ύ) και μεικτ ύ (δημ σί υ και ιδιωτικ ύ) συστήματ ς ασ'άλισης υγείας.

Επαναλαμ άνεται τι σ'αιρικ ς πρ ϋπ λ γισμ ς τ υ ΓεΣΥ δεν απ τελεί εγγύηση περι ρισμ ύ τ υ κ στ υς και ικ ν μικής ιωσιμ τητας τ υ συστήματ ς α' ύ ασί1εται σε λ γιστική και ι ικ ν μική μελέτη. Ανταγωνισμ ς σε επίπεδ ασ'άλισης και κίνητρα συγκράτησης τ υ κ στ υς απ υσιά1 υν και τ κράτ ς δεν θα μπ ρεί να αρνηθεί κάλυψη π ι νδήπ τε ελλειμμάτων. Είναι ακρι ώς η περίπτωση τ υ μαλακ ύ πρ ϋπ λ γισμ ύ (soft budget con­straint) π υ κατέστρεψε τη Σ ιετική Ένωση.

Τέλ ς ΑΥ αισθάνεται αδικημέν ς γιατί τ υ καταλ γί1εται η μη απ περάτωση των απαιτ ύμενων έργων, παρά τη δαπάνη δεκάδων εκατ μμυρίων, α' ύ π λλά δεν ε7αρτώντ απ τ ν ίδι . πωσδήπ τε ΑΥ επιτέλεσε σημαντικ έργ π υ τ υ αναγνωρί1εται και δεν γίνεται καμιά πρ σπάθεια απα7ίωσης τ υ αλλά επισημαίνεται η ανάγκη απ σα'ήνισης τ υ ρ λ υ τ υ ΑΥ για να απ 'εύγ νται κενά, επικαλύψεις και πιθανή σύγκρ υση συμ'ερ ντων.

ίδι ς ΑΥ θα πρέπει να επισημάνει τις δ μικές ελτιώσεις π υ ενδείκνυνται απ την εμπειρία τ υ και να είναι ένθερμ ς υπ στηρικτής τ υ ανταγωνισμ ύ σε λα τα επίπεδα για τη παρ ή της πι π ι τικής, και ικ ν μικής ασ'άλισης και περίθαλψης. ανταγωνισμ ς σε λα τα επίπεδα, η καθ λική κάλυψη, η κ ινωνική αλληλεγγύη και η δίκαιη καταν μή τ υ κ στ υς είναι εκ των υκ άνευ για ένα δίκαι , λειτ υργικ και ικ ν μικά ιώσιμ εθνικ σύστημα υγείας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.