« ∞ ¤ ¤ÊÊ˘ÁÁ· ˘ · ÓÓ ÙÙÔÔ˘˜ ˘ ˜ ·  ÔÔÎÎÏÏÂÂÈÈ ÛÛÌÌÔÔ‡‡ ˜ » ÌÌÂÂÙÙ¿ ¿ ÙÙÈȘ ˜ ÙÙÚÚÔÔÔÔÔÔÈÈ‹‹ÛÛÂÂÈȘ   ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Πρ ς έγκριση δηγείται αύρι Πέμπτη στη Β υλή τ ν μ σ έδι εν π ίησης τ υ Τμήματ ς Εσωτερικών Πρ σ δων και της Υπηρεσίας ΦΠΑ, μετά απ συμ#ωνία τ υ Υπ υργεί υ $ικ ν μικών και της Κ ιν & υλευτικής Επιτρ πής $ικ ν μικών.

$ι δύ πλευρές τα &ρήκαν τελικά , εκπληρών ντας τα ρ ν διαγράμματα π υ έθεσε η Τρ ικα για την εκταμίευση της επ - μενης δ σης.

Ύστερα απ μια μαραθώνια συνεδρία, μέρ ς της π ίας διε)ή θη κεκλεισμένων των θυρών, επήλθαν τρ π π ιήσεις στ ν μ σ έδι , έτσι ώστε να μην υπάρ ει πρ - απ κλεισμ ς των ατ μων π υ θα μπ ρ ύν να διεκδικήσ υν τη θέση τ υ Ε# ρ υ Φ ρ λ γίας και των τριών Β ηθών Ε# ρων. Έτσι τη θέση θα μπ ρέσει να διεκδικήσει και υ#ιστάμεν ς Έ# ρ ς Φ ρ υ Εισ δήματ ς Γιώργ ς Π ύ# ς, π ί ς με τ αρ ικ ν μ σ έδι απ κλει ταν.

Πριν τις τρ π π ιήσεις Γιώργ ς Π ύ# ς απ κλει ταν απ την διεκδίκηση της θέσης και γι αυτ τ ν λ γ εί ε απ - στείλει επιστ λή με τ υς ν μικ ύς τ υ συμ& ύλ υς στ υς Υπ υργ ύς $ικ ν μικών και Εργασίας, στ ν Γενικ Εισαγγελέα, στ ΓΔ τ υ Υπ υργεί υ $ικ ν μικών, στ γραμματέα τ υ Υπ υργικ ύ Συμ& υλί υ και στη Β υλή, επι#υλάσσ ντας λα τα ν μικά τ υ δικαιώματα.

Με &άση της τρ π π ιήσεις ι δι ρισμ ί θα γίν νται απ τ Υπ υργικ Συμ& ύλι με θητεία πέντε ετών και δικαίωμα ανανέωσης για άλλα πέντε ρ νια, τα κριτήρια για τα πρ σ ντα των πρ σώπων π υ θα μπ ρ ύν να διεκδικήσ υν τη θέση έ υν διευρυνθεί, ενώ πλέ ν απαιτείται η έγκριση της Επιτρ πής $ικ ν μικών.

Παράλληλα, πως ανέ#ερε σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία Πρ εδρ ς της Επιτρ πής Νικ λας Παπαδ π υλ ς α#αιρ ύνται λ ι ι «υπ κειμενικ ί» λ γ ι παύσης τ υ Ε# ρ υ απ τ Υπ υργικ Συμ& ύλι , έτσι Έ# ρ ς Φ ρ λ γίας μπ - ρεί να είναι ανε)άρτητ ς.

3αρακτήρισε δε την λη διαδικασία για τ δι ρισμ ως ιδιά4 υσα, σημειών ντας μως τι τ ν μ σ έδι δηγείται στην $λ μέλεια, πρ κειμέν υ να τηρηθ ύν τα ρ ν διαγράμματα π υ έ ει θέσει η Τρ ικα, δηλαδή έγκριση τ υ ν μ σ εδί υ μέ ρι τις 5 Ι υνί υ και τ δι ρισμ της διευθυντικής μάδας μέ ρι την 1η Ι υλί υ.

Σημείωσε πως θα διευκρινιστεί σε κατ - πιν στάδι τ κατά π σ ν δι ρισμ ς θα γίνεται απ τ Υπ υργικ Συμ& ύλι ή απ την Επιτρ πή Δημ σιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), κάτι π υ εγείρει θέμα συνταγματικ τητας τ υ ν μ υ. Στ αν ικτ μέρ ς της συνεδρίας, Υπ υργ ς $ικ ν μικών 3άρης Γεωργιάδης παρ υσιάστηκε θετικ ς στην αλλαγή των πρ ν ιών τ υ ν μ σ εδί υ, ενώ δεν ε)έ#ρασε δια#ωνία και στ ενδε μεν να ακ λ υθηθεί για τ δι ρισμ τ υ Ε# ρ υ Φ ρ λ γίας η διαδικασία π υ ακ - λ υθείται η περίπτωση τ υ Ε# ρ υ ΦΠΑ, π ί ς δι ρί4εται απ τ Υπ υργικ Συμ& ύλι και είναι δημ σι ς λειτ υργ ς. Τ ενδε μεν αυτ εί ε πρ ταθεί απ τ ν Πρ εδρ τ υ ΔΗΣΥ Α&έρω# Νε #ύτ υ.

Υπ γράμμισε μως τι σημαντικ τερη πρ ν ια τ υ ν μ σ εδί υ είναι δι ρισμ ς να γίνει με συγκεκριμένη θητεία. «Αυτή είναι η σημαντικ τερη πρ ν ια π υ εισάγεται στ ν μ », είπε.

Στην θεσινή συνεδρία η ΠΑΣΥΔΥ παρ υσιάστηκε με τ ν ν μικ της σύμ& υλ , πρώην Γενικ Εισαγγελέα Αλέκ Μαρκίδη, π ί ς υπ στήρι)ε πως ν μ ς είναι αντισυνταγματικ ς δι τι δεν μπ ρεί να δι ρί4ει τ Υπ υργικ Συμ& ύλι α)ιωματ ύ π υ να ασκεί δι ικητικές ε) υσίες.

«Τ άτ μ αυτ ασκεί δι ικητική ε) υσία και κατά συνέπεια δεν μπ ρεί να δι ρί4εται απ π λιτικ ργαν », είπε, πρ σθέτ ντας τι ν μ ς παρα&ιά4ει τ άρθρ 125 τ υ Συντάγματ ς.

Επεσήμανε πως ι διατά)εις π υ #ωτ - γρα#ί4 υν αντι&αίν υν της αρ ής της ισ - τητας.

Τη θέση τ υ κ. Μαρκίδη απέρριψε εκπρ σωπ ς της Ν μικής Υπηρεσίας, λέγ - ντας τι υπάρ υν ν μ ι π υ πρ &λέπ υν τέτ ι υς δι ρισμ ύς απ τ Υπ υργικ Συμ& ύλι , πως Επίτρ π ς Ρύθμισης Τηλεπικ ινωνιών, η ΕΠΑ, ενώ πρ σθεσε τι τ άρθρ 125 είναι ανενεργ λ γω τ υ δικαί υ της ανάγκης.

Δια#ώνησε και με τη θέση για #ωτ - γρα#ικές πρ ν ιες, λέγ ντας τι είναι επιτρεπτ για τ ν μ θέτη για τέτ ι υ είδ υς δι ρισμ ύς π υ είναι νευραλγικής σημασίας να υπάρ ει ευρεία διακριτική ευ έρεια στ να τεθ ύν αυστηρά κριτήρια για τ ν δι ρισμ των πρ σώπων αυτών.

Για τις διατά)εις για την παύση των α)ιωματ ύ ων αυτών, είπε τι τέτ ιες πρ - ν ιες υπάρ υν και τι υδέπ τε τ Ανώτατ Δικαστήρι διαπίστωσε τι υπάρ ει πρ &λημα με τέτ ιες διατά)εις.

Ανταπαντώντας κ. Μαρκίδης είπε πως η Β υλή π υ έδωσε ρκ τήρησης τ υ συντάγματ ς πρέπει να σκε#θεί να ψη#ίσει τ ν μ αυτ .

Διερωτήθηκε δε γιατί δεν περιλή#θηκαν με την ίδια λ γική και ι Γενικ ί Διευθυντές των Υπ υργείων π υ κρατ ύν νευραλγικές θέσεις.

«Π ύ πάμε; Θα #τάσ υμε τ παράδειγμα της Ελλάδας π υ με την αλλαγή της Κυ&έρνησης αλλά4 υν και ι Γενικ ί Γραμματείς των Υπ υργείων;», διερωτήθηκε.

√ Î. ¶Ô‡ÊÔ˜ ›¯Â ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÓË̤ڈÓ ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· ÂÈʇϷÛÛ fiÏ· Ù· ÓÔÌÈο ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ˆ˜ Ì ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÂÊ­fiÚÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ¤Ú·Ó ÙˆÓ 10 ¯ÚfiÓˆÓ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ ηٷ·ÙÒÓÙ·È Î·Ù¿ÊÔÚ· Ù· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Ë ›ڷ ·fi ÂÈÚfiÛıÂÙÔ ÚÔÛ­fiÓ Û ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚfiÓÔȘ «·ÔÎÏ›ÔÓÙ·Ó» ·fi Ù˘¯fiÓ ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ô Î. ¶Ô‡ÊÔ˜ Î·È Ë ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÒËÓ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ º¶∞ Σ¤Ù· ∞ÈÌÈÏÈ·Ó›‰Ô˘.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.