66--99 ππÔÔ˘ÓÓ››ÔÔ˘ ˘ ˘ ËË ËËÏÏÂÂÎÎÙÙÚÚÔÔÓÓÈÈÎ΋‹ ÂÂÓÓÔÔÔÔ››ËËÛÛËË  ΔΔÚÚ.. ∫∫‡‡ÚÚÔÔ˘  ˘ ÎηÈÈ · § §·˚Î΋‹˜ ·˚ ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η Τράπε4α Κύπρ υ ανακ ίνωσε τι τ τριήμερ 6-9 Ι υνί υ θα μετα#ερθ ύν στα ηλεκτρ νικά της συστήματα λ ι ι λ γαριασμ ί των πελατών της πρώην Λαϊκής Τράπε4ας.

H μετα# ρά γίνεται στ πλαίσι της απ ρρ #ησης των εργασιών τ υ πρώην δικτύ υ της Λαϊκής Τράπε4ας και η Τράπε4α Κύπρ υ έ ει κάνει λες τις αναγκαίες πρ - εργασίες έτσι ώστε η μετα# ρά να γίνει μαλά και ωρίς να επηρεαστεί η ε)υπηρέτηση των πελατών της.

Σύμ#ωνα με την Τράπε4α, στ υς πελάτες τ υ πρώην δικτύ υ της Λαϊκής Τράπε4ας έ υν απ σταλεί πρ σωπικές επιστ λές με λεπτ μέρειες για τη μετα# ρά των λ γαριασμών τ υς.

Για περισσ τερες πληρ # ρίες, ι πελάτες μπ ρ ύν να επικ ινωνήσ υν με τ κατάστημα π υ τ υς ε)υπηρετεί ή με την Υπηρεσία 1bank στ τηλέ#ων 800 00 800 ή στ τηλέ#ων +357 22 12 8000 για κλήσεις απ τ ε)ωτερικ (απ 07:45 - 21:30, Δευτέρα – Παρασκευή) ή μέσω της ιστ σελίδας www.bankof­cyprus.com.cy.

Πελάτες π υ αντιμετωπί4 υν πρ &λημα με τη ρήση καρτών τ υς κατά τ τριήμερ 7/6/14-9/6/14 μπ ρ ύν να επικ ινωνήσ υν με την Υπηρεσία 1bank απ τις 09:00 – 19:00.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.