OEÁÈÓÂ Î·È ÈÔ «friendly» ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Την εικ να τ υ πρωθυπ υργ ύ εν αναμ νή απ #άσισε να καλλιεργήσει αρ ηγ ς της α)ιωματικής αντιπ λίτευσης, Αλέ)ης Τσίπρας, σύμ#ωνα με τ πρακτ ρεί Bloomberg.

Oπως σημειώνεται, « κ. Τσίπρας παρ υσιά4εται #ιλικ τερ ς πρ ς τ υς επενδυτές, καθώς επι ειρεί να καλλιεργήσει την εικ να τ υ ηγέτη της επ μενης ελληνικής κυ&έρνησης».

Την πρ ηγ ύμενη ε&δ μάδα, στην πρώτη συνέντευ)η π υ παρα ώρησε μετά τις ευρωεκλ γές στ πρακτ ρεί , δήλωσε τι πρ θεσή τ υ είναι να πρ σελκύσει κε#άλαια για την αναγέννηση της ικ ν - μίας, δεσμεύθηκε τι θα διαμ ρ#ώσει ένα σταθερ # ρ λ γικ καθεστώς για τις επι ειρήσεις, ενώ πρ σ#έρθηκε να συνεργαστεί με τα παραδ σιακά αριστερά κ μματα της Ευρώπης.

«Πρ κειται για μια τεράστια μετα& λή απ τη ρητ ρική τ υ Ι υλί υ τ υ 2012, ταν εγκαινίασε την ανάδει)ή τ υ στη διεθνή σκηνή, λέγ ντας τι ι υπ ψή#ι ι επενδυτές π υ σ εδία4αν να επενδύσ υν σε ελληνικά περι υσιακά στ ι εία θα έ αναν τα λε#τά τ υς» τ νί4εται στην ανταπ κριση, σημειών ντας τι «έπειτα απ δύ ρ νια και με την ελληνική ικ ν μία να αρ ί4ει να αναπτύσσεται για πρώτη # ρά απ τ 2008, κ. Τσίπρας πρ σπαθεί να πρ σελκύσει ευρύτερ ακρ ατήρι ».

$ Αριστείδης 3ατ4ής, καθηγητής #ιλ - σ #ίας δικαί υ και ικ ν μίας στ Πανεπιστήμι Αθηνών, δήλωσε στ πρακτ - ρεί τι «υπάρ ει μια σταδιακή μετακίνηση πρ ς τ κέντρ » συμπληρών ντας τι « Τσίπρας και η ηγετική μάδα τ υ ΣΥΡΙ[Α συνειδητ π ίησαν τι αυτ ς είναι μ ν ς τρ π ς για την πρ σέλκυση της πλει ψη#ίας στις εκλ γές. Μετά τις ευρωεκλ γές κυριαρ εί )εκάθαρα αυτή η στρατηγική».

Στην ανταπ κριση επισημαίνεται επίσης τι ΣΥΡΙ[Α, ένα ετερ γενές σύν λ μάδων π υ διαμ ρ#ώθηκε σε ενιαί κ μμα μ λις πριν απ δύ ρ νια, κέρδισε 26,6% στις πρ σ#ατες ευρωεκλ γές, καταλαμ&άν ντας για πρώτη # ρά την πρώτη θέση σε γενικές εκλ γές. Η Νέα Δημ κρατία, τ κ μμα τ υ πρωθυπ υργ ύ, Αντώνη Σαμαρά, έλα&ε 22,7%, ενώ τ ΠΑΣ$Κ, τ κ μμα π υ κυριάρ ησε για τρεις δεκαετίες στην ελληνική π λιτική σκηνή, ήρθε τέταρτ με 8%, υπ τη σημαία της ΕΛΙΑΣ. «Μ λ ν τι τ απ τέλεσμα, εάν επαναλαμ&άν νταν στις & υλευτικές εκλ γές, θα ήταν ενδε μένως αρκετ για να κάνει τ ν κ. Τσίπρα πρωθυπ υργ , δεν θα έδινε ωστ σ στ ν ΣΥΡΙ[Α την απ λυτη πλει ψη#ία. 3ρειά4εται λ ιπ ν πιθαν ύς συμμά υς π υ θα μπ ρ ύσαν να εντα θ ύν σε μια κυ&ερνητική συμμα ία, ε) υ και πι διαλλακτικ ς τ ν ς» υπ στηρί4ει κ. 3ατ4ής.

«Θέλ υμε να πρ σελκύσ υμε επενδυτές στην Ελλάδα π υ θα πρ καλέσ υν ένα επενδυτικ σ κ για την επανεκκίνηση της ικ ν μίας» τ νισε κ. Τσίπρας στη συνέντευ)η π υ παρα ώρησε στ Μπλ ύμπεργκ, πρ σθέτ ντας τι «είναι δύ ι πρ ϋπ θέσεις για την πρ σέλκυση επενδυτών, να αισθάν νται ασ#αλείς σε σ έση με την ευρω4ώνη και τις πρ πτικές της ελληνικής ικ ν μίας και να &λέπ υν σ &αρές δημ - σιες επενδύσεις».

$ι επενδυτές εμ#ανί4 νται έως τώρα απτ ητ ι απ την ανάδυση τ υ ΣΥΡΙ[Α. $ι απ δ σεις των ελληνικών δεκαετών μ λ - γων μειώθηκαν κατά 22 μ νάδες &άσης στ 6,21%, την πρ ηγ ύμενη ε&δ μάδα, μετά τις ευρωεκλ γές, σύμ#ωνα με τ δημ σίευμα.

Παρ’ λα αυτά, πως τ νί4εται, κεντρικ σημεί τ υ ικ ν μικ ύ πρ γράμματ ς τ υ κ μματ ς παραμένει η επιμ νή στη διαγρα- #ή 240 δισ. ευρώ απ τ ρέ ς της Ελλάδας π υ διακρατ ύν ι επίσημ ι πιστωτές της - μια επιλ γή π υ έ υν απ κλείσει ι υπ υργ ί $ικ ν μικών της ευρω4ώνης-, ενώ κ. Τσίπρας δηλώνει τι, εάν πρωθυπ υργ ς δεν λά&ει υπ ψη τ υ τη θέση τ υ ΣΥΡΙ[Α στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τ τε και εκείν ς δεν θα δεσμεύεται απ την π ια συμ#ωνία υπ γράψει η Ελλάδα, εάν έρθει στην ε) υσία.

«Πρ #ανώς, δεν γνωρί4ει τι ι σημαντικές συμ#ωνίες δεν επιτυγ άν νται μετα)ύ κυ&ερνητικών εταίρων, αλλά μετα)ύ κυ&ερνήσεων, μετα)ύ κρατών» δήλωσε με ανακ ίνωσή τ υ την πρ ηγ ύμενη ε&δ μάδα κυ&ερνητικ ς εκπρ σωπ ς, Σίμ ς Κεδίκ γλ υ.

$ Αλέ)ης Τσίπρας δήλωσε τι η λύση για την άρση της δυσαρμ νίας μετα)ύ της κυ&έρνησης και των ψη# # ρων, είναι η διενέργεια πρ ωρων εκλ γών π υ θα δίν υν τη δυνατ τητα σε μια νέα κυ&έρνηση να )εκινήσει διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, διαθέτ ντας πρ σ#ατη εντ λή. Τ κ μμα τ υ είναι σήμερα «κ μμα ε) υσίας» δήλωσε πρ εδρ ς τ υ ΣΥΡΙ[Α επισημαίν ντας τι δεν πρ κειται να ε)α#ανιστεί σύντ μα απ τ πρ σκήνι .

Είναι αρακτηριστικ κ μματ ς ε) υσίας να μά εσαι κατά των π λιτικών π υ καταστρέ# υν σήμερα τις ευρωπαϊκές κ ινωνίες, δήλωσε κ. Τσίπρας, πρ σθέτ ντας τι « ΣΥΡΙ[Α απ τελεί παιδί της ανάγκης και της ργής και είναι ένα #αιν μεν π υ θα διαρκέσει στην π λιτική 4ωή της ώρας γιατί έ ει &αθιές ρί4ες».

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.