¶¿ÓÓˆ ˆ ·fifi ·  2200 ÛÛÙÙËËÓÓ ∂∂ÏÏÏÏ¿‰· ¿‰· ÂÂÎη · ÙÙ.. ÙÙÔÔ˘ ˘ ÚÚ››ÛÛÙÙ˜ ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Θα )επεράσ υν τα 20 εκατ μμύρια ι )έν ι τ υρίστες π υ αναμένεται να επισκε#θ ύν #έτ ς στην Ελλάδα, σπά4 ντας κάθε ρεκ ρ, σύμ#ωνα με την Ημερισία. Με &άση τα νέα δεδ μένα των πρ γραμματισμένων αερ π ρικών θέσεων απ τ ε)ωτερικ για τ 2014, αναθεωρήθηκε αρ ικ ς στ ς των 18,5 εκατ. διεθνών α#ί)εων στα 19 εκατ μμύρια. Στ ν αριθμ των )ένων τ υριστών π υ θα πάνε στην Ελλάδα με αερ πλάνα πρέπει να πρ στεθ ύν και ι α#ί)εις με κρ υα4ιερ πλ ια και άλλα μέσα. Σε μελέτη τ υ Συνδέσμ υ Ελληνικών Τ υριστικών Επι ειρήσεων καταγρά#εται σημαντική αύ)ηση πρ γραμματι4 μενων πτήσεων και θέσεων απ τ ε)ωτερικ σε σ έση με τ 2013. Απ την ίδια μελέτη, πρ - κύπτει, επίσης, η μετα& λή τ υ μείγματ ς εισερ μενων πτήσεων, με τις τακτικές πτήσεις να είναι πλέ ν περισσ τερες απ τις πτήσεις τσάρτερ (51% τακτικές και 49% τσάρτερ). Πρ κειται για μια ιδιαίτερα θετική ε)έλι)η, δι τι δεί νει τι ε)ελίσσ νται στη ώρα συνθήκες μεγαλύτερης ισ ρρ - πίας στα τ υριστικά δίκτυα διαν μής, άρα και στη 4ήτηση.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.