¢À™ΔÀÃø™ - OEÓ· Ì¿ÙÛÔ ¯¿ÏÈ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Πρ δύ ετών με δική μας πρωτ υλία υπ άλαμε στ υς Δήμ υς της Λεμεσ ύ την πρ ταση για α3ι π ίηση των υδατ %ρακτών της επαρ ίας. Πρ ς πίστη τ υ Δήμαρ ς Λεμεσ ύ κ. /ρίστ υ, κάλεσε λ υς τ υς Δήμ υς, Κ#Τ, Τμήμα Αναπτύ3εως Υδάτων, ακ μη και τις Βάσεις, για να συ ητήσ υμε λ ι μα ί την πρ ταση μας για την α3ι π ίηση των υδατ %ρακτών, με στ τ ν αθλητικ τ υρισμ , τ σ για τ υς ντ πι υς, σ και για την πρ σέλκυση τ υριστών, ιδιαίτερα κατά τ υς ειμεριν ύς μήνες.

Μετά εκπλή3εως πληρ % ρηθήκαμε απ τ ν ένθερμ υπ στηρικτή της λεπτ μερ ύς πρ τασης μας (τ ν Κ#Τ) τι δεν μπ ρ ύν ν μιμα ι υδατ %ράκτες να ρησιμ π ι ύνται λ γω τ υ τι εκκρεμεί στην Β υλή εδώ και κάπ ια ρ νια η έγκριση καν νισμών και τι π ιεσδήπ τε δραστηρι τητες λαμ άν υν ώρα στ υς υδατ %ράκτες είναι παράν μες. Παρ λ τ ύτ υ ρισμέν ι Δήμαρ ι πως εκείν ς των Π λεμιδιών, ρησιμ π ι ύν τ ν %ράκτη τ υς για μαθήματα σκι και εκείν ς της Γερμασ γειας (και εκείν ς τ υ Κ ύρρη) για αθλήματα κωπηλασίας και μπρά τ υς. Με αρά παρατηρ ύμε τελευταίως διά% ρες δραστηρι τητες (έστω παράν μες) αγώνες επί διεθν ύς άσης, πως τ Dragon Race με 600 άτ μα συμμετέ ντες και τώρα αγώνες κωπηλασίας (%ράκτης Γερμασ γειας).

Ταυτ ρ να παρατηρ ύμε τι στην Τριμίκλινη με ιδιωτική πρωτ υλία, ένας ευ%άνταστ ς συμπ λίτης μας, δημι ύργησε μια τε νητή λίμνη για ψάρεμα (επί πληρωμή) απ πέστρ %ες μέ ρι και 3ύρρυγ υς (απ τα αυγά τ υς γίνεται τ α ιάρι), ενώ άλλες μάδες πρ τειναν ιδιωτικά πάρκα κυνηγί υ στ πρ τυπ 3ένων ωρών. Απ την μια μεριά τ κυνήγι είναι λιγ στ , ενώ αυτή η τελευταία ιδιωτική πρωτ υλία «π λεμάτε» απ διά% ρ υς, για λ γ υς π υ δεν καταν ήσαμε ακ μα. Υπάρ υν περι ές ιδιωτικές εκτάσεις 2.000-4.000 σκαλών π υ κατ’ εμάς (δεν είμαστε κυνηγ ί) απ τ ιδιωτικ αυτ κυνήγι θα μπ ρ ύσε να απ τελέσει σίγ υρα ένα πρ σθετ στ ι εί πρ σέλκυσης τ σ των ανικαν π ίητων δικών μας κυνηγών, σ και 3ένων. Η Σκωτία έ ει περίπ υ 60.000 επισκέπτες τ ν ρ ν για τ ιδιωτικ αυτ κυνήγι, ενώ τα ιδιωτικά αυτά πάρκα στην Βρετανία (δεν έ υμε στατιστικές απ άλλες ώρες) έ υν γύρω στις 16.000 μέλη ( λ ι μα ί). Τ κυνηγετικά αυτά πάρκα πλήρως ε3 πλισμένα ( ι μ ν με θήραμα) με κλαμπ, εστιατ ρια κλπ, απ τελ ύν ένα είδ ς εκδρ μής για κυνηγ ύς και τις ικ γένειες τ υς, π υ στ τέλ ς τ εστιατ ρια σερ ίρει τ θήραμα π υ ι ίδι ι ι κυνηγ ί απέκτησαν. Τ κ στ ς για να εγγρα%εί κάπ ι ς μέλ ς στ Η.Β. είναι κατά μέσ ρ 3.000 ευρώ τ ν ρ ν , πλέ ν ρέωση ανά θήραμα (ανάλ γα τ υ είδ υς τ υ θηράματ ς) και με μέγιστ quota ανά είδ ς.

!πως κατ’ επανάληψη μας τ νί ει Κ#Τ, ι 3εν δ ι και άλλ ι, « ήλι ς και η θάλασσα» απ μ να τ υς δεν αυ3ά- ν υν/διατηρ ύν τ ν τ υρισμ , ενώ εάν επιθυμ ύν την επέκταση της τ υριστικής περι δ υ και μάλιστα με ψηλής εισ δηματικής στάθμης τ υρίστες, αυτές και άλλες ενασ λήσεις εμπλ υτί υν τ ν Κυπριακ τ υριστικ πρ ρισμ .

Π υλήσαμε λ ιπ ν μια κατ ικία 3 εκ. ευρώ σε Βρεταν , π ί ς λατρεύει την Πά% , κάτ ιδιωτικ ύ κ τερ υ, τ π ί λ γω μεγέθ υς δεν μπ ρεί να ελλιμενιστεί παρά μ ν στ λιμάνι Λεμεσ ύ (ίσως και στην τωρινή μαρίνα της Λεμεσ ύ). Π λύ περή%αν ς μας έδει3ε μέρ ς της συλλ γής των κυνηγετικών τ υ πλων π υ στ σύν λ τ υς (4) ανέρ νται σε κ στ ς αγ ράς 32.000 ευρώ. Σε ερώτηση τ υ αν μπ ρεί ως 3έν ς να κυνηγά, τ υ απαντήσαμε κατα%ατικά και πρ σθέσαμε επίσης τι υπάρ υν περί δ ι και συγκεκριμένες τ π θεσίες για τ κυνήγι και με την ήθεια τ υ Γρα%εί υ Επάρ υ τ υ υπ δεί3αμε και τις τ π θεσίες, ρ νικά πλαίσια και τ θήραμα.

# λαγ ς ήταν εκτ ς επιλ γής (λ γω της ιστ ρίας της Βρετανίας με την Myx­o­mato­sis τ υ λαγ ύ) και τ μ ν π υ απέμεινε ήταν τ περδίκι – τ υπ λ ιπ θήραμα λ γω μικρ ύ κατά την άπ ψη τ υ μεγέθ υς, ήταν “a crime to kill due to small size” – έγκλημα να σκ τών υμε τ σ μικρά π υλιά. Αυτ ς πελάτης μας ήταν τελευταί ς απ π λλ ύς άλλ υς κυρίως Ρώσ υς με παρ μ ιες ερωτήσεις. Μάλιστα κ. Vladam, Ρώσ ς αγ ραστής κατ ικίας στις Πλάτρες, μας έδωσε και δώρ ένα κυνηγετικ “baikal” (αντιλαμ άν μαι α3ίας 1.700 ευρώ) για την ήθεια μας επί τ υ θέματ ς!! Τ baikal ρίσκεται ακ μα στην κάσια τ υ και μ ναδικ ς κυνηγ ς τ υ Γρα%εί υ μας των 35 ατ μων, κλητήρας μας, τ καθαρί ει και «λαδώνει» ανάλ γα στην περίπτωση εκείνη π υ μας ητηθεί να τ ν συν δεύσ υμε σε μια ε3 ρμηση τ υ (ήταν τ αντάλλαγμα π υ δώσαμε ως δώρ της γυναίκας τ υ και τ υ ίδι υ ένα τασάκι ασημένι με % υρ% υρένια κ υταλάκια (κ στ υς 150 ευρώ). Τ ανα%έρ υμε αυτ και άλλες εμπειρίες μας για να σας πληρ % ρήσ υμε τι δεν είναι λ ι ι τ υρίστες τ ίδι . Επίσης 3έν ς κυνηγ ς τ υρίστας, ένα ψαράς τ υρίστας και ένας τ υρίστας των ειμερινών θαλάσσιων σπ ρ, α%ήν υν στην ικ ν μία της Δημ κρατίας 3-5 % ρές απ εκείν υς τ υς τ υρίστες τύπ υ char­tered flights.

Αναδυ μενη αγ ρά τ υριστών είναι και εκείνη των αυτ κινήτων αντίκας. #υκραν ς μ νιμ ς κάτ ικ ς Κύπρ υ, έ ει εν ικιάσει στην Κ κκιν τριμιθιά απ θήκη για να %υλάγει τα 6 αυτ κίνητα αντίκες τ υ και δεν άνει την ευκαιρία να λαμ άνει μέρ ς. Λά αμε και εμείς μέρ ς με ένα απ τα αυτ κίνητα τ υ, πλήρως πληρωμένα τα έ3 δα μας, περιλαμ αν μέν υ και τ υ συν δ ύ μη ανικ ύ αυτ κινήτων π υ μας συν δευε (δρ μ ς Πά% υς-Πλάτρες – «έ ρασε» τ δικ μας). Κατέλη3ε λ ι η μάδα απ τ υς συμμετέ ντες (60 άτ μα) και πλήρωσε ενθ υσιώδης αυτ ς τύπ ς λ τ ν λ γαριασμ !! (η συμ%ωνία ήταν τι κάθε ένας να πληρώσει τα δικά τ υ). /άριν πληρ % ρησης τ Γρα%εί μας ήλθε τελευταί παρ λ π υ κάναμε και τις Κυπριακές μας «κ μπιν ύλες». Αυτή η μ ναδική μας πρ σπάθεια (αλλά γίν νται τέτ ιες εκδηλώσεις 4-5/ ρ ν ) ήταν για %ιλανθρωπικ σκ π και στην δική μας περίπτωση η λη είσπρα3η κατέλη3ε στ ν Αντικαρκινικ Σύνδεσμ (ανήλθε σε 3.000 ευρώ). Τ θέμα είναι μως τι ργανώσαμε, ως Κύπρ ς, ακ μη μια εκδήλωση για τ υς 3έν υς (ασ%αλώς και για τ υς Κύπρι υς) με τεράστια επιτυ ία.

Επισκε%θήκαμε και την Αρ ιεπισκ πή και π λύ ενθ υσιώδης Μητρ π λίτης Μεσα ρίας καθ’ υπ δει3η μας, μας πληρ % ρησε τι ι μ ν η Αρ ιεπισκ πή έ ει ιστ σελίδα αλλά και έντυπα σε 4 γλώσσες αλλά και π ι δήπ τε τ υρίστας επιθυμεί να επισκε%θεί ε3ωκλήσια μέσω τ υ τ πικ ύ ιερέα, μ υ τάρη κλπ, θα μπ ρ ύσε να τ υ γίνει 3ενάγηση – Μπρά τ υ Μακαρι τατ υ και τ υ επισκ π υ Γρηγ ρί υ.

Έ υμε λ ιπ ν π λλά ατ ύ αγαπητ ί μας αναγνώστες π υ ηθ ύν τ ν τ υρισμ και κατ’ επέκταση την αγ ρά ακινήτων, στ δε τελευταί , με την κατάσταση στην Αίγυπτ , με ιδιαίτερη έμ%αση στ υς /ριστιαν ύς Κ πτες, πρ τιθέμεν ς αγ ραστής εισερ μεν ς 3ε%ώνισε τι «αυτ ς» ( Άγι ς) στ Γρα%εί μ υ (Α. Λ ί υ) π υ έ ω την εικ να τ υ Αγί υ Αντωνί υ «είναι ένας δικ ς μας» -# Αιγύπτι ς ήταν Άρα ας Κ πτης και έ ει καταλή3ει αγ ραστής διαμερίσματ ς στ ν Άγι Ηλία στ Παραλίμνι.

Πρ άλαμε και τις κ υρκ ύνες (ψάρι μικρ ) τ υ Πρωταρά; Σε 3 ώρες ψάρεψε δικ ς μας (Σ υηδ ς) 30 ψάρια τα π ία και παράδωσε ωρίς ρέωση σε τ πικ εστιατ ρι με τ ν μα «Π». !ντας π λύ καλ ς μας πελάτης, τ υ αγ ράσαμε τ καλάμι (30 ευρώ) και πωλητής τ υ καταστήματ ς, ι μ ν τ υ ε3ήγησε πώς να ψαρεύει, τ υ ετ ίμασε και τ δ λωμα και πήγε μα ί τ υ η ώρα 4.00 τ πρωί για να τ υ δεί3ει. Μπ ρ ύμε να πάμε λάθ ς με τέτ ια πρ σ ντα;

Αυτή η νέα Κυ έρνηση κ. Πρ εδρε με τη νέα πν ή π υ ισ υρί εστε τι θα επι%έρει και με τ ν ιδιωτικ τ μέα να παίρνει πρωτ υλίες, δεν είναι καιρ ς με λ υς αυτ ύς τ υς ηθ ύς π υ πρ σλαμ άνετε να ενσκήψ υν επί τέτ ιων και άλλων θεμάτων;

Τ μ ν π υ 3έρ υμε είναι να ά υμε δια%ημίσεις, να επι ρηγ ύμε τ υς διά% ρ υς tour oper­a­tors και 3εν δ - υς και δεν τ νί υμε τ σ την π ικιλ μ ρ%ία τ υ τ π υ και την %ιλικ τητα τ υ πληθυσμ ύ - δυστυ ώς.

¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘‰·ÙÔÊÚ·ÎÙÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.