ΔΔÔÔ 22001166 ËË ·ÎÎÚÚ­fifi·ÛÛËË · · ÙÙˢ ˜ · ÁÁˆÁÁ‹‹˜ ˆ ˜ MMIIGG ÂÂÓÓ·ÓÓÙÙ››ÔÔÓÓ · ÙÙˢ ˜ ∫∫‡‡ÚÚÔÔ˘  ˘

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Για τ διάστημα 16 – 27 Μαΐ υ 2016 έ ει ρισθεί κατ’ αρ ήν η ακρ αση της υπ θεσης π υ α ρά την αγωγή κατά της Κυπριακής Δημ κρατίας απ την Marfin In­vest­ment Group (ΜΙG) και άλλ υς 18 Ελληνες μετ υς της Λαϊκής.

Η διαδικασία διεθν ύς πρ στασίας κατά της Κυπριακής Δημ κρατίας απ την MIG, κινήθηκε σύμ ωνα με τη διμερή σύμ αση πρ στασίας των επενδύσεων μετα&ύ Ελλάδ ς και Κύπρ υ, απ τ ν Ιαν υάρι τ υ 2013 και διεκδικείται απ %ημίωση για την απώλεια των επενδύσεων τ υς ύψ υς 1,1 δις ευρώ περίπ υ, εκ των π ίων η α&ία της επενδύσεως της MIG ανέρ εται σε 824 εκ.

Σύμ ωνα με την π λυμερή διεθνή σύμ αση π υ διέπει την διαιτησία ICSID (Σύμ αση της 1υάσινγκτ ν τ υ 1965), την π ία έ υν κυρώσει απ ρ νων η Ελλάδα και η Κύπρ ς, η δικαι δ σία τ υ διεθν ύς διαιτητικ ύ δικαστηρί υ είναι απ - κλειστική.

1ι ενάγ ντες, σύμ ωνα με ανακ ίνωση της MIG, διεκδι- κ ύν απ %ημίωση για την απαλλ τρίωση των επενδύσεών τ υς ως μετ ων της Λαϊκής Τράπε%ας, καθώς και για άλλες συνα είς παρα ιάσεις εκ μέρ υς της Κυπριακής Δημ κρατίας της διμερ ύς σύμ ασης π υ απα&ίωσαν πλήρως τις επενδύσεις τ υς.

Η MIG ανα έρει τι σύμ ωνα με τ ρ ν διάγραμμα π υ ενέκρινε τ διαιτητικ δικαστήρι η ανταλλαγή των θέσεων και απ δεικτικών μέσων των μερών περιλαμ αν μένης και της απ κάλυψης εγγρά ων π υ θα %ητηθ ύν θα λ κληρωθεί στις 6 Μαρτί υ 2016, ενώ η ακρ αση της υπ θεσης έ ει ρισθεί κατ’ αρ ήν για τ διάστημα 16 – 27 Μαΐ υ 2016.

Στην ανακ ίνωση ανα έρεται πως “η Κυπριακή Δημ κρατία αγν ησε τις πρ σκλήσεις ιλικής διευθέτησης της δια ράς τις π ίες ι ενάγ ντες/μέτ ι τής απεύθυναν, ως ειλαν να κάν υν σύμ ωνα με τις πρ λέψεις της διμερ ύς σύμ ασης. Έτσι, μετά τη λή&η της σ ετικής πρ θεσμίας ωρίς κανένα απ τέλεσμα, η υπ θεση έ ει καταλή&ει σε διεθνή διαιτησία, η π ία απ τ ν Σεπτέμ ρι τ υ 2013 εκκρεμεί ενώπι ν τ υ διαιτητικ ύ ργανισμ ύ για δια ρές μετα&ύ επενδυτών και κρατών υπ την αιγίδα της Παγκ σμιας Τράπε%ας (ICSID), με αριθμ ακέλ υ ARB/13/27”.

Τ διαιτητικ δικαστήρι συγκρ τήθηκε πλήρως τ ν Μάρτι τ υ 2014 και απαρτί%εται απ τ υς: Καθηγητή Bernard Han­otiau (Βέλγι ) ως πρ εδρ , και τ ν κ. Daniel Μ Price (HΠΑ) και τ ν Sir David Α1 Ed­wards (Ηνωμέν Βασίλει ) ως διαιτητές. Την 28η Απριλί υ 2014, τ διαιτητικ δικαστήρι ε&έδωσε την Πρώτη Διαδικαστική Πρά&η τ υ, η π ία καθ ρί%ει τ ρ - ν διάγραμμα της δίκης, την έδρα τ υ δικαστηρί υ (Παρίσι), τις επιμέρ υς άσεις της διαδικασίας και άλλες διαδικαστικά θέματα, επιλύ ντας τις π ιες δια ρές των μερών ως πρ ς τα %ητήματα αυτά.

Στην ανακ ίνωση σημειώνεται πως η Κύπρ ς δεν δέ εται τη δικαι δ σία τ υ διαιτητικ ύ δικαστηρί υ, αλλά συμμετέ ει στην διαιτητική δίκη ως διάδικ μέρ ς.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.